Author: The Editors
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 3-4
DOI Address: -
PDF: cip/18/cip18toc.pdf

Streszczenie:

Author: Andrzej Chodubski
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 7-21
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202001
PDF: cip/18/cip1801.pdf

Streszczenie:

W opracowaniu wskazuje się, że nauka stanowi podstawę rozwoju współczesnej cywilizacji informacyjnej. W Polsce postrzegana jest jako podstawowy czynnik rozwoju. Prowadzenie badań naukowych oraz edukacji osadzone jest w regulacji konstytucyjnej RP oraz porządku prawnym o zasięgu krajowym, europejskim i globalnym. Współczesne tempo przekształceń kulturowo-cywilizacyjnych powoduje rodzenie się niektórych sprzeczności w urzeczywistnianiu zasad konstytucyjnych oraz ogłaszanych wciąż nowych norm prawnych odnoszących się do szkolnictwa wyższego. Przestrzeń sprzeczności stanowi zwłaszcza urzeczywistnianie polskiej tradycji naukowej i akademickiej w powiązaniu za standardami europejskimi (Unii Europejskiej) oraz globalnymi (filozofii postmodernizmu).

szkolnictwo wyższe w Polsce badania naukowe zasady konstytucyjne prawo o szkolnictwie wyższym dylematy przemian w organizacji nauki i szkolnictwa wyższego higher education in Poland research constitutional policy higher education law dilemmas of changes in the organization of science and higher education

Kontynuuj czytanie

Author: Vicente C. Sinining
Institution: Director African Health Development Organization in Kinshasa, Democratic Republic of the Congo (DRC)
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 22-27
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202002
PDF: cip/18/cip1802.pdf

Streszczenie:

The author describes the development of COVID-19 disease in Rwanda. He paid special attention to the measures taken by the government to minimize the spread of the virus. These measures, although key factors in the effective management of the health crisis, have far-reaching social and economic consequences.

coronavirus COVID-19 Rwanda koronawirus

Kontynuuj czytanie

Author: Maciej Szczurowski
Institution: Uniwersytet Gdański
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3954-5772
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 28-39
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202003
PDF: cip/18/cip1803.pdf

Streszczenie:

Koncepcja centrum i peryferii dotyczy opisu wybranego fragmentu otaczającej rzeczywistości za pomocą modelu asymetrycznych stosunków przestrzennych zachodzących w różnych sferach życia: społecznej, gospodarczej, politycznej, militarnej, kulturowej i innych – charakteryzujących zależność obszarów peryferyjnych od dominującego centrum. Bukowina bez wątpienia spełnia kryteria centrum w kwestii koncentracji życia społeczno-kulturowego mniejszości polskiej w Rumunii. Kolejny atrybut „polskiej” Bukowiny jako przyszłego centrum to rozwój na terenie regionu zróżnicowanej, w tym wysoce specjalistycznej, infrastruktury usługowej, głównie o charakterze turystyczno-hotelarskim. Jest wreszcie Bukowina miejscem koncentracji części polskiego dziedzictwa kulturowego. Z drugiej strony Bukowina to peryferie, głównie w ujęciu geograficzno-politycznym i administracyjnym. Jednak kresowość tego regionu skutkuje szczególnymi cechami miejscowej mniejszości polskiej, charakterystycznymi dla tego typu społeczności.

centrum peryferie Bukowina Rumunia center periphery Bukovina Romania

Kontynuuj czytanie

Author: Michał Kubiak
Institution: Uniwersytet Gdański
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4231-8071
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 40-58
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202004
PDF: cip/18/cip1804.pdf

Streszczenie:

The aim of the article is to present the place of the social and solidarity economy in the state policy aimed at reducing social exclusion in Poland. The analysis focuses in particular on social cooperatives and the conditions for their functioning, which are one of the tools of active social policy. The activities of social cooperatives are aimed at supporting people at risk of social exclusion and at their social inclusion.

ekonomia społeczna polityki publiczne social economy public policies polityka społeczna social policy

Kontynuuj czytanie

Author: Hadi Ajili
Institution: Allameh Tabataba’i University,Tehran
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9468-8744
Author: Nima Rezaee
Institution: International Relations of Kharazmi University
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8500-8882
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 59-80
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202005
PDF: cip/18/cip1805.pdf

Streszczenie:

Following official announcement of oil embargo on Iran by the EU, official positions of Islamic Republic were introduced by political and military authorities based on “blocking Hormuz Strait under certain circumstances”; an issue of great concern in western officials. They warned about their military capabilities in the field of reopening Strait and maintaining security of energy transit lines in the Strait of Hormuz. They questioned the West military methods against Iranian military officials reopening the Strait of Hormuz.This study seeks to answer this question that “what are Iranian military capabilities to block Hormuz Strait?”, “If the Strait is blocked, when western military forces can reopen it?” “Iranian military capabilities which can be called ‘five pillars of military strategy’ based on cruise and ballistic anti-ship missiles, small speedboats, drones, small submarines, nautical mines and standoff missiles supported by air defense and electronic warfare (Jangal), allows Islamic Republic to block Hormuz strait in long term. However, previous to any military conflict with trans-regional forces, the main Iranian weapon is nautical mines to block Hormuz Strait”.

Hormuz Strait Iran military strategy Revolutionary Guards Cieśnina Ormuz strategia wojskowa Gwardia Rewolucyjna

Kontynuuj czytanie

Author: Marian T. Mencel
Institution: Gdańsk
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5028-074X
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 81-151
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202006
PDF: cip/18/cip1806.pdf

Streszczenie:

Procesy globalizacji ujawniające się u schyłku średniowiecza pod wpływem postępu kulturowo-cywilizacyjnego nie ominęły Gdańska. Położenie geograficzne zasadniczo wpłynęło na portowo-handlowy charakter miasta: z jednej strony zapotrzebowanie na produkty gospodarki naturalnej pochodzące z terenów Polski zgłaszały, stojące na wyższym poziomie rozwoju, państwa Europy Zachodniej, z drugiej zaś port nad Motławą stał się miejscem redystrybucji produktów wytworzonych na terenach Rzeczypospolitej, dostarczanych najtańszym wówczas sposobem, jakim były spływy Wisłą i jej dorzeczami. Rozwój handlu Gdańska z Zachodem sprzyjał wymianie kulturalnej, postępowi technicznemu i wzrostowi zamożności mieszkańców miasta. Pomimo ograniczonego oddziaływania Gdańska na procesy globalizacyjne zachodzące w skali świata, dostrzega się jego istotne znaczenie w zjawiskach pośrednich, umożliwiających wzrost globalnej aktywności głównych podmiotów politycznych. Zauważa się, że procesy te i zjawiska ukształtowały Gdańsk jako główny ośrodek asymetrycznej wymiany gospodarczej i kulturowo-cywilizacyjnej między Europą Zachodnią i Polską, co jest przedmiotem niniejszego wykładu.

globalizacja regionalizm Oświecenie wymiana kulturowo-cywilizacyjna współpraca gospodarcza globalization regionalism Enlightenment cultural and civilisation exchange economic cooperation

Kontynuuj czytanie

Author: Łukasz Jaskuła
Institution: Badacz niezależny – związany z Instytutem Politologii Uniwersytetu Gdańskiego
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4937-6853
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 152-169
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202007
PDF: cip/18/cip1807.pdf

Streszczenie:

Artykuł omawia wpływ katastrofy czarnobylskiej na rozpad Związku Radzieckiego. Energetyka jądrowa miała być ukoronowaniem osiągnięć radzieckiej nauki i techniki. Czarnobyl skompromitował jednak sektor atomowy i podważył autorytet czołowych uczonych. Katastrofa i utajnienie przez Moskwę informacji na jej temat doprowadziły do erozji zaufania do władz i nauki jako takiej. Jednocześnie głasnost sprzyjała rozprzestrzenianiu informacji i plotek na temat katastrofy. Zaniepokojenie stanem środowiska i troska o zdrowie stały się nośnymi hasłami ruchów niepodległościowych. Oburzeni zaniedbaniami po katastrofie byli zwłaszcza Ukraińcy, którzy w 1991 r. zagłosowali za secesją z ZSRR.

koronawirus Czarnobyl Związek Radziecki głasnost promieniowanie Chernobyl Soviet Union radiation coronavirus

Kontynuuj czytanie

Author: Wioleta Gierszewska
Institution: Uniwersytet Gdański
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5024-9379
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 170-187
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202008
PDF: cip/18/cip1808.pdf

Streszczenie:

Współcześnie temat pandemii wirusa SARS-CoV-2 zdominował światową prasę. Jednak problem wirusa w Afryce, jeszcze w lutym 2020 r. był w zasadzie pomijany w prasie zachodniej. Natomiast w tym samym czasie można było dostrzec coraz rosnące zainteresowanie prasy afrykańskiej tym problemem. Działo się tak, ponieważ w Afryce stosunkowo późno, w porównaniu z innymi kontynentami, zaczęto odnotowywać pierwsze zakażenia. Ze względu na szybkie rozprzestrzenianie się wirusa w świecie, 11 marca 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła stan pandemii. W początkowej fazie w Afryce, między innymi ze względu na małą ilość prowadzonych testów, nie odnotowywano takiej skali zakażeń jak w innych częściach świata, co nie oznacza, że sytuacja na kontynencie była lepsza. Celem artykułu będzie analiza sytuacji i problemów związanych z rozprzestrzenianiem się pandemii w Afryce. Na przykładzie wybranych państw autorka oceni ich przygotowanie i stosunek do walki z pandemią.

Afryka pandemia koronawirus wirus SARS-CoV-2 choroba COVID-19 Africa pandemic coronavirus (SARS-CoV-2) virus COVID-19 disease

Kontynuuj czytanie

Author: Benjamin Mudaheranwa
Institution: University of Rwanda
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 188-201
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202009
PDF: cip/18/cip1809.pdf

Streszczenie:

The author analyzes a number of issues regarding the impact of Covid-19 on societies in Africa, Asia, the USA and Europe. Author describes the expanded of the coronavirus and the effects of the pandemic. Particular attention is paid to analyzes economic, political, social and psychosocial problems of selected countries.

COVID-19 coronavirus pandemic koronawirus pandemia

Kontynuuj czytanie

Author: Agnieszka Bień
Institution: Uniwersytet Gdański
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5357-628X
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 202-213
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202010
PDF: cip/18/cip1810.pdf

Streszczenie:

Pojęcie władzy jest jednym z głównych problemów w myśli Michela Foucaulta. Filozof w sposób krytyczny analizuje współczesne mu dyskursy polityczne, religijne i światopoglądowe oraz historyczne uwarunkowania ich powstania, aby następnie podjąć się trudu zdefiniowania pojęcia władzy. Sam termin rozumiany jest przez niego holistycznie – obejmuje ono wszystkie aspekty życia indywidualnego, rodzinnego i społecznego jednostki, dyskursu społecznego, problemu wiedzy, wykluczenia oraz oddziaływania światopoglądowego, w tym religii. Celem artykułu jest opis elementów tożsamości władzy w myśli Michela Foucaulta oraz odpowiedź na pytanie, w jaki sposób jest ona konstruowana oraz jak wpływa na upodmiotowienie człowieka w społeczeństwie.

władza tożsamość współczesność polityka Michel Foucault political power identity modernity politics

Kontynuuj czytanie

Author: Marek Zimnak
Institution: Dolnośląska Szkoła Wyższa
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6684-6469
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 214-239
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202011
PDF: cip/18/cip1811.pdf

Streszczenie:

Artykuł prezentuje założenia, przebieg i wyniki eksperymentu, opartego na wskazaniu przez uczestników głosu człowieka bądź głosu androida na podstawie przedstawionych próbek. Uczestnicy eksperymentu – studenci kierunków związanych z nowymi mediami – osiągnęli wyniki znacznie przekraczające połowę trafnych wskazań. Decyzje podejmowali wyłącznie na podstawie niewerbalnych cech wypowiedzi. W tekście zostaje podkreślona waga zagadnienia w obliczu rozwoju sztucznej inteligencji – dla pełnego bezpieczeństwa przyszłej koegzystencji obu odmian inteligencji niezbędne będą odpowiednie regulacje.

android głos bezpieczeństwo komunikacji sztuczna inteligencja etyka voice communication security artificial intelligence ethics

Kontynuuj czytanie

Author: Aliaksandr Kazak
Institution: Belarusian Analytical Workroom
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 240-251
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202012
PDF: cip/18/cip1812.pdf

Streszczenie:

W artykule zaprezentowano formułę rosyjskiego oddziaływania propagandowego jakiemu państwo rosyjskie poddaje obywateli Białorusi. Wskazano cele i grupy docelowe tego oddziaływania, dokonano oceny ich efektywności oraz przedstawiono możliwe formy reakcji, mającej na celu przygotowanie Białorusinów do umiejętnego dostrzegania działań mających na celu dezinformację, manipulację i kształtowanie opinii publicznej zgodnie z rosyjskimi celami politycznymi.

dezinformacja manipulacja propaganda Rosja Białoruś disinformation manipulation Russia Belarus

Kontynuuj czytanie

Author: Renata Maria Żegunia
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 252-270
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202013
PDF: cip/18/cip1813.pdf

Streszczenie:

Utworzone 3 maja 1949 r. w Londynie, z inicjatywy ppłk. dypl. Zygmunta Czarneckiego, Brygadowe Koło Młodych „Pogoń” oficjalnie było organizacją młodzieżową, nieoficjalnie – zajmując się wyszkoleniem wojskowym młodzieży emigracyjnej – wpisywało się w realizację koncepcji wojskowych władz polskich na uchodźstwie jako struktura na potrzeby polskiej armii, która miałaby być użyta w działaniach kolejnej wojny światowej. Popierane przez gen. Władysława Andersa stało się, wraz ze swoim komendantem Z. Czarneckim, świadkiem i mimowolnym uczestnikiem konfliktu we władzach polskich na emigracji, a następnie całej społeczności wychodźczej. Postawa Pogończyków, a szczególnie stanowisko Czarneckiego wobec kryzysu politycznego 1954 r., zwana „taktyką podwójnego podporządkowania” i zachowania lojalności wobec obu stron konfliktu, w pośredni sposób doprowadziła do kryzysu i rozłamu BKM „Pogoń”, który był początkiem końca tej organizacji.

emigracja niepodległościowa Brygadowe Koło Młodych „Pogoń” Zygmunt Czarnecki Władysław Anders August Zaleski independence emigration

Kontynuuj czytanie

Author: Monika Alfut
Institution: Nowy Dwór Mazowiecki
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 271-283
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202014
PDF: cip/18/cip1814.pdf

Streszczenie:

Artykuł przedstawia podstawowe zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Autor przywołuje raporty z badań nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Analizuje zmiany w udzielaniu wsparcia uczniom oraz przeszkody, które pojawiły się po wybuchu pandemii COVID-19. Prezentuje konsekwencje dla edukacji i zdrowia psychicznego dzieci po przejściu placówek oświatowych w tryb nauki zdalnej. Szuka rozwiązań z rekomendacji konkretnych działań edukacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych. Odwołuje się do najnowszego programu Ministerstwa Edukacji i Nauki o wsparciu psychologiczno-pedagogicznym dla uczniów i nauczycieli.

pomoc psychologiczno-pedagogiczna specjalne potrzeby edukacyjne zdalna edukacja zajęcia specjalistyczne psychological and pedagogical assistance handicap student special educational needs online education specialised activitities

Kontynuuj czytanie

Author: Łukasz Bień
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 284-303
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202015
PDF: cip/18/cip1815.pdf

Streszczenie:

Ruch Społeczeństwa Alternatywnego oraz Tranzytoryjna Formacja Totart były organizacjami, które zaistniały w latach 80. XX w. w Gdańsku. W artykule autor analizuje wspomniane organizacje, przedstawia sposób ich powstania i działania w ramach autorytarnego systemu PRL. Postawione zostało pytanie, czy gdańskie środowiska anarchistów stanowić mogły rodzaj ruchu społecznego. Skrótowo przeanalizowano także działalność innych grup funkcjonujących we wcześniejszym okresie w innych warunkach społecznych, tj. Beat Generation oraz Międzynarodówki Sytuacjonistycznej, i zarysowano, jakie podobieństwa łączyły wspomniane ruchy, a jakie różnice między nimi występowały.

anarchizm Ruch Społeczeństwa Alternatywnego Tranzytoryjna Formacja Totart Gdańska Scena Alternatywna Beat Generation Międzynarodówka Sytuacjonistyczna anarchism Alternative Society Movement Transitory Formacja Totart Gdańsk Alternative Scene Situationist International

Kontynuuj czytanie

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart