Author: Andrzej Chodubski
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 7-21
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202101
PDF: cip/19/cip1901.pdf

W opracowaniu wskazuje się, że nie ma jednego i jednoznacznego definiowania życia emigracyjnego Polaków. Życie to sytuuje się w szerokiej przestrzeni mityzacji kulturowo-cywilizacyjnej. We współczesnym życiu diasporalnym Polaków z dużą siłą ścierają się tradycyjne wzory życia na obczyźnie oraz współczesne wartości migracyjne. Szczególną nośność w mityzacji polskiego życia diasporalnego zdobywają wartości takie, jak: wolność, niegospodarność, konfliktogenność, przywiązanie do religii oraz tradycyjnych wzorów postaw, zachowań, aspiracji kulturowych. Migracje Polaków definiowane są jako wartość cywilizacyjna, aczkolwiek w rzeczywistości współczesnych przemian globalnych i integracji europejskiej ujawnia się potrzeba wypracowania przez państwo polityki migracyjnej.

On the mythization of the life in exile of Poles

The study indicates that there is no single and unequivocal definition of the life of Poles in exile, This life is situated in a wide area of cultural and civilization mythization. In the contemporary diasporal life of Poles, traditional patterns of living abroad and contemporary migration values clash with great force, the mythization of Polish diasporal life is acquired by values such as: freedom, mismanagement, conflictogenicity, attachment to religion and traditional patterns of attitudes, behavior, and cultural aspirations, Migrations of Poles are defined as a civilization value, although in the reality of contemporary global changes and European integration there is a need to develop by the state of migration policy.

REFERENCES:

 • Biernat Tadeusz, Mit polityczny, Warszawa 1989.
 • Chodubski Andrzej, Elity polityczne współczesnej emigracji polskiej, „Przegląd Polo­nijny” 1994, z. 1.
 • Chodubski Andrzej, Kultura polityczna współczesnej emigracji polskiej (na przykła­dzie zbiorowości polonijnych w Niemczech, Szwecji i Włoszech), [w:] Kultura poli­tyczna w Polsce. Przeszłość i teraźniejszość, red. M. Kosman, Poznań 1996.
 • Chodubski Andrzej, O źródłach konfliktów współczesnej emigracji polskiej, [w:] Kon­flikty społeczne w procesie transformacji ustrojowej, red. K. Piątek, Toruń 1996.
 • Chodubski Andrzej, Polacy we współczesnym życiu diasporalnym, „Polityka i Społe­czeństwo” 2014, nr 1.
 • Chodubski Andrzej, Polonia amerykańska a współczesne procesy globalizacyjne, [w:] Amerykomania, t. 2, red. Bernacki, A. Walaszek, Kraków 2012.
 • Chodubski Andrzej, Tendencje przemian Polonii niemieckiej, „Bundesstrasse 1” (Do­rtmund) 1993, nr 1.
 • Filipowicz Stanisław, Mit i spektakl władzy, Warszawa 1988.
 • Hut Paweł, Polska wobec Polaków w przestrzeni proradzieckiej. Od solidaryzmu do obowiązku administracyjnego, Warszawa 2014.
 • Jabłońska-Bonca Jolanta, Prawo w kręgu mitów, Gdańsk 1995.
 • Lewandowski Edmund, Charakter narodowy Polaków i innych, Londyn–Warszawa 1995.
 • Liderzy i przywódcy w rzeczywistości polonijnej, red. J. Knopek, Koszalin 2011.
 • Mity, symbole i rytuały we współczesnej polityce, red. B. Szklarski, Warszawa 2008.
 • Mostwin Danuta, W poszukiwaniu tożsamości etnicznej, „Studia Polonijne” 1979, t. 3.
 • Necel Wojciech, Duszpasterz ludzi w drodze wobec procesu integracji kościelnej imi­grantów, [w:] Wokół problematyki migracyjnej. Kultura przyjęcia, red. J. Balicki, M. Chamarczuka, Warszawa 2013.
 • Nowosielski Michał, Polacy w Niemczech. Stan i perspektywy badań, „Przegląd Za­chodni” 2012.
 • Olesiak Henryk, Polska emigracja polityczna w RFN. Szkice z psychologii społecznej, Dusseldorf 1987.
 • Papież Jan Paweł II a emigracja i Polonia 1978–1989, red. R. Dzwonkowski, S. Ko­walczyk, E. Walewander, Lublin 1981.
 • Radłowski Zygmunt, Wojtczak Jerzy, Jak narody widzą siebie nawzajem, Warszawa 1994.
 • Tożsamość bez granic. Współczesne wyzwania, red. E. Budakowska, Warszawa 2005.
 • Tożsamość polska i otwartość na inne społeczeństwa, red. L. Dyczewski, Lublin 1996.
 • Wielokulturowość: konflikt czy koegzystencja?, red. A. Śliż, M.S. Szczepański, Warsza­wa 2011.
 • W kręgu mitów i stereotypów, red. K. Borowczyk, P. Pawełczyk, Toruń 1993.
 • „Newsweek”, z dn. 9.06.2002 r.
 • „Polityka”, nr 14, z dn. 8.04.1989 r.
 • „Polska Dziennik Bałtycki”, z dn. 12.02.2009 r.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart