Author: Ho Thu Thao
Institution: University of Social Sciences and Humanities
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 22-37
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202102
PDF: cip/19/cip1902.pdf

Populizm jest zjawiskiem skomplikowanym, ponieważ koncepcja ta nie tylko różni się zarówno w podejściu, jak i przejawach, ale także ukształtowała się w krajach i regionach poza Europą. Podczas gdy intelektualiści nieustannie krytykują i postrzegają to zjawisko jako zagrożenie, któremu należy zapobiegać, miliony ludzi w całej Europie jednocześnie okazują poparcie dla ruchów, partii i osób o ideologii populistycznej. Ten sprzeczny obraz pokazuje, że pojawienie się populizmu jest w istocie odzwierciedleniem szeregu niestabilnych i niepokojących problemów społeczno-politycznych, a także skrajnych emocji i bezsilności ludzi w takich sytuacjach. Celem artykułu jest zatem przyjrzenie się czynnikom napędzającym Brexit, a tym samym zbadanie populizmu na poziomie analizy na poziomie indywidualnym, grupowym, państwowym i systemowym. Wyjaśniając poglądy wietnamskich intelektualistów na temat populizmu, artykuł następnie omawia możliwość wzrostu populizmu w obecnej sytuacji społeczno-politycznej w Wietnamie.

Brexit, wzrost populizmu w Wielkiej Brytanii i sytuacja w Wietnamie

Populism is a complicated phenomenon, as this concept not only differs in both approaches and manifestations, but also has taken shape in countries and regions outside Europe. While intellectuals are constantly criticizing and seeing this phenomenon as a threat to be prevented, millions of people across Europe are simultaneously showing support for movements, parties and individuals with populist ideology. This contradictory picture shows that the emergence of populism is essentially a reflection of a range of unstable and unsettling socio-political problems, as well as the extreme emotions and powerlessness of the people in such situations. The paper therefore aims to look at the driving factors behind Brexit, thus examines populism under individual, group, state and system levels of analysis. By clarifying the views of Vietnamese intellectuals on populism, the paper then discusses the posibility of the rise of populism in the current socio-political situation in Vietnam.

REFERENCES:

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart