Author: Vicente C. Sinining
Institution: Managing Director, VCS Research
Author: Gerard Ntakirutima
Institution: Senior Researcher, VCS Research
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 62-81
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202104
PDF: cip/19/cip1904.pdf

Autorzy przedstawili kreatywność w nauczaniu i uczeniu się jako główną siłę napędową tworzenia wiedzy, awansu społecznego i gospodarczego. Ocenili opinie nauczycieli i studentów na temat praktyki kreatywnego nauczania w szkolnictwie wyższym w Rwandzie. Wszyscy respondenci podzielali wspólne poglądy na temat konieczności zwiększania kreatywności w szkolnictwie wyższym. W badaniu zasugerowano, że istnieje potrzeba dalszego doskonalenia różnych metod nauczania i uczenia się, aby skutecznie wdrażać kreatywność w nauczaniu i uczeniu się, co ma kluczowe znaczenie dla wykształcenia kompetentnych i wykwalifikowanych absolwentów, którzy mogą następnie pomóc w osiągnięciu krajowego celu, jakim jest zwiększenie innowacyjności.

Kreatywność w szkolnictwie wyższym Ocena percepcji praktyki twórczej nauczania w szkolnictwie wyższym w Rwandzie

The authors presented creativity in teaching and learning as a major driving force towards knowledge creation, social and economic advancement. They assessed the perceptions of teachers and students on the practice of creative teaching in higher education in Rwanda. All respondents shared common views on the necessity of enhancing creativity in higher education. The study recommended that there is a need to further improve the various methods of teaching and learning to effectively and successfully implement creativity in teaching and learning that is crucial to producing competent and skilled graduates that can subsequently help achieve the national goal to increase innovation.

REFERENCES:

 • de Alencar Eunice M.L Soriano, Fleith D de Sousa, Pereira Nielsen, (2017). Creativi­ty in Higher Education: Challenges and Facilitating Factors. Temas em Psicologia. 25, 10.9788/TP2017.2-09.
 • Ayob Afia, Husain Aini, & Majid Rosadah Abdul, A Review of Research on Creative Teachers in Higher Education. International Education Studies, 2013, Vol. 6 No. 6.
 • Bailey Jeffrey G., Academics’ motivation and self-efficacy for teaching and research. Buckingham: Open University Press 1999.
 • Barnett Ronald, Thinking the University, Again, Educational Philosophy and The­ory, 2000, Vol. 32, No 3.
 • Biggs John B., Teaching for quality learning at the university. Buckingham: Open University Press, 1999.
 • Craft Aanna, Dugal Jana, Dyer, Gordon, Jeffrey Bob, & Lyons, Tom, Can you teach creativity? Nottingham: Education Now, 2019.
 • Cooper Donald R., Schindler Pamela S.. Business Research Methods 11th ed. New York: McGraw-Hill 2011.
 • EC Europe 2020 Flagship Initiative, European Commission, retrieved from http://ec.europa.eu/europe2020/documents/documents-and-reports/subject/strate­gicdocuments/index_en.htm#top.
 • EUA Creativity in Higher Education: Report on the EUA Creativity Project 2006– –2007.
 • European University Association, Retrieved March 05, 2019, from http://www.eua.be/fileadmin/user_upload/files/Publications/Creativity_in_higher_education.pdf.
 • Fields Ziska, Bisschoff Christo. A., A Theoretical model to measure creativity at a University, Journal of Social Sciences, 2013, No. 34, p. 47–59.
 • Gašpar Dražena, Mabić Mirela, Creativity in higher education., Universal Journal of Educational Research, 2014, 3(9).
 • Gibbs Gtaham, Coffey Martin, The impact of training of university teachers on their teaching skills, their approach to teaching, and the approach to learning of their students. Active Learning in Higher Education, 2004.
 • Jackson Norman, Creativity in Higher Education Retrieved on March 19, 2019, from http://www.normanjackson.co.uk/creativity.html.
 • Kagame Vincent Sebikari, Critical Analysis of the Obstacles to Business Creativity among Small and Medium Enterprises in Rwanda, IISTE Developing Country Studies, 2014, Vol. 4, No. 10, 4954.
 • Livingston Larry, Teaching creativity in higher education, Arts Education Policy Review, 2010, No. 111;
 • McGoldrick Chris, Creativity, and curriculum design: what do academics think? Commissioned Imaginative Curriculum Research Study. Retrieved on February 5, 2019, from http://www.heacademy.ac.uk/resources.asp.
 • Oliver Martin, Creativity, and curriculum design: what do academics think? Com­missioned Imaginative Curriculum Research Study. Retrieved on February 5, 2019, from http://www.ltsn.ac.uk/genericcentre
 • Ozimec Stiepan, Odgoj Kreativnosti: Kako prepoznati i poticati dječju kreativnost, Varaždin: Opći Savez društva „Naša djeca”. 1987.
 • Simmons-McDonald Hazel, Employability and lifelong learning. Paper presented at ICDE Standing Conference – Quality in the Context of the Financial Crisis, 2009, Barcelona, Spain.
 • Wynder Monte, Motivating creativity through appropriate assessment: lessons for management accounting educators, e-Journal of Business Education & Scholar­ship of Teaching, 2008,Vol. 2, Issue. 2, p. 12–27, Online available from http://www.ejbest.org.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart