Author: Natalia Shurlakova
Institution: Uniwersytet Państwowy im. F.M. Dostoyevskego w Omsku
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8750-4698
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 136-157
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202108
PDF: cip/19/cip1908.pdf

Wraz z globalnym starzeniem się populacji praca socjalna z osobami starszymi nabiera coraz większego znaczenia dla społeczeństwa. Jednym z głównych warunków skutecznego prowadzenia pracy socjalnej z osobami starszymi jest szkolenie wykwalifikowanych specjalistów posiadających m.in. pozytywną postawę w zakresie pracy z osobami starszymi. Postawy pracowników socjalnych powstają w dużym stopniu podczas przechodzenia kształcenia zawodowego. W artykule opisano wyniki badania komponentu poznawczego postaw wobec pracy z osobami starszymi studentów kierunku „Praca socjalna” z Rosji (m. Omsk) i Polski (m. Lublin i m. Kielce). Jest ono częścią badania postaw wobec pracy z osobami starszymi studentów kierunków pomocowych, prowadzonego pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Kanios w ramach Programu im. L. Kirklanda.

Attitudes of Russian and Polish „Social work” students towards working with the older people as determinants of the education of future social service workers – human resources instruments of social policy

Social work with the elderly is becoming increasingly important for society because of global aging of the population. One of the main requirement of the effective social work with the elderly is the training of qualified specialists with positive attitudes towards working with the elderly. Such attitudes are formed during the studying in University largely. The article describes the results of the study of the cognitive component of attitudes of students of the direction „Social work” from Russia (Omsk) and Poland (Lublin and Kielce) towards work with the elderly. It is the part of the bigger study of attitudes towards working with older people, conducted under the direction of prof. dr. Anna Kanios within the framework of the L. Kirkland program.

REFERENCES:

 • Kanios A., The Attitudes of Employees in the Public and Non-Governmental Sector towards Local Partnership Supporting the Labour Market, Kraków 2012.
 • Kanios A., Praca socjalna z osobami starszymi i opieka geriatryczna jako wyzwanie współczesności, „Annales UMCS sectio J” 2018, nr 1.
 • Kantowicz E., Koncepcje i praktyka działania społecznego w pracy socjalnej, Olsztyn 2011.
 • Kaplan M.A., Inguanzo M.M., The Social, Economic, and Public Health Consequences of Global Population Aging: Implications for Social Work Practice and Public Policy, „Journal of Social Work in the Global Community” 2017, No. 2(1).
 • Kirenko J., Sarzyńska E., Bezrobocie, niepełnosprawność, potrzeby, Lublin 2010.
 • Life expectancy at birth, total (years), The World Bank Data, https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN.
 • Mądrzycki T., Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw, Warszawa 1997.
 • Marody M., Sens teoretyczny a sens empiryczny pojęcia postawy: analiza metodolo­giczna zasad doboru wskaźników w badaniach nad postawami, Warszawa 1976.
 • Mika S., Psychologia społeczna, Warszawa 1984.
 • Population Ageing 2019, United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World 2020.
 • Prężyna W., Koncepcja postawy w psychologii, „Roczniki Filozoficzne, Psychologia” 1967, tom 15, nr 4.
 • Wojciszke B., Postawy i ich zmiana, [w:] Podręcznik akademicki. T. 3: Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, red. J. Strelau, Gdańsk 2003.
 • World Population Prospects 2019, Volume II: Demographic Profiles, New York: Uni­ted Nation Department for economic and social affairs (UNDESA), https://po­pulation.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Volume-II-Demographic­-Profiles.pdf.
 • World Population Prospects 2019: Highlights, United Nations, Department of Econo­mic and Social Affairs, Population Division.
 • Андреева Г.М., Социальная психология, Москва: издательство „Аспект-Пресс” 2010.
 • Асмолов А.Г., Деятельность и уровни установок, „Вестник МГУ. Психология” 1979, nr 1.
 • Примак Ю.А., Особенности социальной работы с пожилыми людьми, „Педагогическое мастерство: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Москва, декабрь 2012 г.)”, Москва 2012.
 • Рубинштейн С.Л., Основы общей психологии, Москва 1946.
 • Саралиева З.Х., Петрова И.Э., Пожилые в российской негосударственной социальной работе, „Журнал исследований социальной политики” 2018, nr 16 (1).
 • Сухова А.Н., Деркача А.А., Социальная психология, Москва 2001.
 • Узнадзе Д.Н., Экспериментальные основы исследования установки, Москва 1966.
 • Хасанова Г.Б., Социальная геронтология, Москва 2014.
 • Холостова Е.И., Кононова Л.И., Технология социальной работы: учебник для бакалавров, Москва 2019.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart