Author: The Editors
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 3-4
DOI Address: -
PDF: cip/19/cip19toc.pdf

Streszczenie:

Author: Andrzej Chodubski
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 7-21
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202101
PDF: cip/19/cip1901.pdf

Streszczenie:

W opracowaniu wskazuje się, że nie ma jednego i jednoznacznego definiowania życia emigracyjnego Polaków. Życie to sytuuje się w szerokiej przestrzeni mityzacji kulturowo-cywilizacyjnej. We współczesnym życiu diasporalnym Polaków z dużą siłą ścierają się tradycyjne wzory życia na obczyźnie oraz współczesne wartości migracyjne. Szczególną nośność w mityzacji polskiego życia diasporalnego zdobywają wartości takie, jak: wolność, niegospodarność, konfliktogenność, przywiązanie do religii oraz tradycyjnych wzorów postaw, zachowań, aspiracji kulturowych. Migracje Polaków definiowane są jako wartość cywilizacyjna, aczkolwiek w rzeczywistości współczesnych przemian globalnych i integracji europejskiej ujawnia się potrzeba wypracowania przez państwo polityki migracyjnej.

Kontynuuj czytanie

Author: Ho Thu Thao
Institution: University of Social Sciences and Humanities
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 22-37
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202102
PDF: cip/19/cip1902.pdf

Streszczenie:

Populizm jest zjawiskiem skomplikowanym, ponieważ koncepcja ta nie tylko różni się zarówno w podejściu, jak i przejawach, ale także ukształtowała się w krajach i regionach poza Europą. Podczas gdy intelektualiści nieustannie krytykują i postrzegają to zjawisko jako zagrożenie, któremu należy zapobiegać, miliony ludzi w całej Europie jednocześnie okazują poparcie dla ruchów, partii i osób o ideologii populistycznej. Ten sprzeczny obraz pokazuje, że pojawienie się populizmu jest w istocie odzwierciedleniem szeregu niestabilnych i niepokojących problemów społeczno-politycznych, a także skrajnych emocji i bezsilności ludzi w takich sytuacjach. Celem artykułu jest zatem przyjrzenie się czynnikom napędzającym Brexit, a tym samym zbadanie populizmu na poziomie analizy na poziomie indywidualnym, grupowym, państwowym i systemowym. Wyjaśniając poglądy wietnamskich intelektualistów na temat populizmu, artykuł następnie omawia możliwość wzrostu populizmu w obecnej sytuacji społeczno-politycznej w Wietnamie.

populizm poziomy analizy globalizacja partia polityczna media populista Wielka Brytania Brexit Wietnam Populism levels of analysis globalization political party populist the UK Vietnam

Kontynuuj czytanie

Author: Wanda Krystyna Roman
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ORCID: https://doi.org/0000-0002-5648-4273
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 38-61
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202103
PDF: cip/19/cip1903.pdf

Streszczenie:

Po 1 września 1939 r. i napaści niemieckiej na Polskę, na Wileńszczyznę, a szczególnie do Wilna napłynęła kilkudziesięciotysięczna fala uchodźców, głównie Polaków, ale również obywateli polskich narodowości żydowskiej i białoruskiej oraz nielicznych Litwinów. Od początku, dzięki licznym oddolnym inicjatywom mieszkańców Wilna, organizowano dla nich pomoc, którą niosło również państwo litewskie i Litewski Czerwony Krzyż. Ich działalność wspierały finansowo i materialnie organizacje międzynarodowe. Tylko w Wilnie powołano co najmniej 10 społecznych organizacji pomocowych, które z różnym powodzeniem funkcjonowały do oficjalnej likwidacji w grudniu 1940 r. przez władze Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.

uchodźcy wojenni organizacje charytatywne w Wilnie Towarzystwo Samopomocy Obywatelskiej Komitet Pomocy Uchodźcom Wojennym Komitet Pomocy Ofiarom Wojny war refugees charity organizations in Vilnius Civic Self-Aid Society Committee for Aid to War Refugees Committee for Aid to War Victims

Kontynuuj czytanie

Author: Vicente C. Sinining
Institution: Managing Director, VCS Research
Author: Gerard Ntakirutima
Institution: Senior Researcher, VCS Research
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 62-81
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202104
PDF: cip/19/cip1904.pdf

Streszczenie:

Autorzy przedstawili kreatywność w nauczaniu i uczeniu się jako główną siłę napędową tworzenia wiedzy, awansu społecznego i gospodarczego. Ocenili opinie nauczycieli i studentów na temat praktyki kreatywnego nauczania w szkolnictwie wyższym w Rwandzie. Wszyscy respondenci podzielali wspólne poglądy na temat konieczności zwiększania kreatywności w szkolnictwie wyższym. W badaniu zasugerowano, że istnieje potrzeba dalszego doskonalenia różnych metod nauczania i uczenia się, aby skutecznie wdrażać kreatywność w nauczaniu i uczeniu się, co ma kluczowe znaczenie dla wykształcenia kompetentnych i wykwalifikowanych absolwentów, którzy mogą następnie pomóc w osiągnięciu krajowego celu, jakim jest zwiększenie innowacyjności.

kreatywność szkolnictwo wyższe kreatywne nauczanie creativity higher education creative teaching

Kontynuuj czytanie

Author: Maciej Szczurowski
Institution: Uniwersytet Gdański
ORCID: https://doi.org/0000-0003-3954-5772
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 82-105
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202105
PDF: cip/19/cip1905.pdf

Streszczenie:

Kwestia przyłączenia Ziem Zachodnich i Północnych do Polski, była w okresie II wojny światowej ważnym elementem polityki rządu polskiego w Londynie i komunistów polskich w otoczeniu Stalina w ZSRR. Przygotowania do przejęcia przez polską administrację, inspirowaną przez Stalina, ZZ i Płn. obejmowały, oprócz stworzenia podstaw prawnych i uregulowania stosunków z wojskową administracją wojenną, także opracowanie ogólnej koncepcji działania oraz zgromadzenie niezbędnych środków do realizacji tego zamierzenia. Trudności z tworzeniem administracji na Ziemiach Zachodnich wynikały nie tylko z ogólnego chaosu powojennego, z braku jednolitych i jasno sformułowanych podstaw prawnych, ale również z niedostatku precyzyjnie określonych zadań i kompetencji.

Ziemie Zachodnie i Północne administracja druga wojna światowa rząd polski administration World War II Polish government

Kontynuuj czytanie

Author: Kyle Hassing
Institution: University of Amsterdam
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 106-121
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202106
PDF: cip/19/cip1906.pdf

Streszczenie:

Niniejsze badanie ma na celu zbadanie związku między obecnością polityki w mediach społecznościowych a aktywnymi intencjami obywatelskimi w zakresie partycypacji politycznej. W tym badaniu obecność w mediach społecznościowych mierzy się za pomocą interaktywności i personalizacji, ponieważ wcześniejsze badania wprowadziły koncepcję obecności społecznej. W niniejszym badaniu zamiary aktywnego uczestnictwa w życiu politycznym zostały zdefiniowane jako zamiar głosowania, zamiar demonstracji oraz zamiar prowadzenia kampanii na rzecz polityka. Stworzono trzy hipotezy ze zmiennymi interaktywnością i personalizacją oraz połączonym efektem obu.

społeczeństwo media społecznościowe interaktywność personalizacja polityka głosowanie skutki działań społecznych polityków society social media interactivity personalization politics voting the effects of politicians’ social activities

Kontynuuj czytanie

Author: Alfred Skorupka
Institution: Politechnika Śląska Katowice
ORCID: https://doi.org/0000-0002-0360-6564
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 122-135
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202107
PDF: cip/19/cip1907.pdf

Streszczenie:

Cywilizacja andyjska obejmuje nie tylko Inków, ale także wcześniejsze kultury w tamtym regionie świata i trwała kilka tysięcy lat. Autor artykułu wyróżnia następujące przyczyny upadku tej cywilizacji: 1) przewaga techniczna i kulturowa Hiszpanów; 2) wojna domowa w państwie Inków; 3) brak integracji społeczeństwa inkaskiego; 4) problemy wewnętrzne imperium Inków. W konkluzjach pracy autor zastanawia się w jakim stopniu te przyczyny można odnieść do świata dzisiejszych cywilizacji.

cywilizacja andyjska Inkowie Francisco Pizarro filozofia cywilizacji globalizacja Andean civilization Incas philosophy of civilizations globalization

Kontynuuj czytanie

Author: Natalia Shurlakova
Institution: Uniwersytet Państwowy im. F.M. Dostoyevskego w Omsku
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8750-4698
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 136-157
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202108
PDF: cip/19/cip1908.pdf

Streszczenie:

Wraz z globalnym starzeniem się populacji praca socjalna z osobami starszymi nabiera coraz większego znaczenia dla społeczeństwa. Jednym z głównych warunków skutecznego prowadzenia pracy socjalnej z osobami starszymi jest szkolenie wykwalifikowanych specjalistów posiadających m.in. pozytywną postawę w zakresie pracy z osobami starszymi. Postawy pracowników socjalnych powstają w dużym stopniu podczas przechodzenia kształcenia zawodowego. W artykule opisano wyniki badania komponentu poznawczego postaw wobec pracy z osobami starszymi studentów kierunku „Praca socjalna” z Rosji (m. Omsk) i Polski (m. Lublin i m. Kielce). Jest ono częścią badania postaw wobec pracy z osobami starszymi studentów kierunków pomocowych, prowadzonego pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Kanios w ramach Programu im. L. Kirklanda.

polityka społeczna starość praca socjalna postawy wobec pracy studenci badania międzynarodowe social policy old age social work attitudes towards work students international research

Kontynuuj czytanie

Author: Marian Tadeusz Mencel
Institution: Independent Researcher
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 159-178
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202109
PDF: cip/19/cip1909.pdf

Streszczenie:

Podstawowym wyznacznikiem odrębności poszczególnych cywilizacji jest środowisko. Z tej perspektywy wynikają zasadnicze różnice pomiędzy cywilizacją chińską i europejską. Wskazując środowisko jako podstawowy czynnik rozwoju cywilizacyjnego, rozumiemy nie tylko środowisko geograficzne, ale także środowisko jako przestrzeń geopolityczna, w której kształtują się relacje, zależności, powiązania i konkurencyjność, kształtujące na poszczególnych poziomach rozwoju cywilizacyjnego środowisko międzynarodowe i międzynarodowe stosunki. Do czasu podjęcia przez państwa europejskie dzieła eksploracji nieznanych obszarów Ziemi, świat polityczny podzielony był na strefy wpływów wielkich cywilizacji, których poziom rozwoju nie wyróżniał zdecydowanie żadnej z nich. Europa znaczną część swego dziedzictwa kulturalnego i naukowego przejęła od islamu, podobnie jak społeczeństwa muzułmańskie przez całe wieki wcześniej inkorporowały z Chin, poprzez wymianę handlową, podboje i osiedlenia.

Civilization Europa cywilizacja Chiny determinanty polityczne i gospodarcze Europe China political and economic determinants

Kontynuuj czytanie

Author: Joanna Stepaniuk
Institution: Uniwersytet Warszawski
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4724-7687
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 179-190
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202110
PDF: cip/19/cip1910.pdf

Streszczenie:

Problematyka tekstu konkluduje wokół zagadnienia przemocy, którego źródła należy dopatrywać się w tekście „Przyczynek do krytyki przemocy” autorstwa Waltera Benjamina. Przedmiotem refleksji są różne formy przemocy ustanawiającej prawo, jak i przemocy podtrzymującej prawo, a także ich związku z wolnymi od przemocy środkami, a więc „czystymi środkami”. Takie podejście pozwala na krytyczną analizę zależności istniejącej między jednostką (człowiekiem), a funkcjonowaniem instytucji (państwa, władzy) opartej na określonych regulacjach prawnych. Tekst zachęca do zastanowienia się nad tym: czy przemoc rozumiana jako zasadna może być moralna? i czy wszelka przemoc jest środkiem do sprawiedliwego czy też niesprawiedliwego celu? Wydaje się, że część końcowa tekstu poprzez różnicowanie rodzajów przemocy, dzieląc ją na boską, mityczną, wychowawczą, pozwala odpowiedzieć na te dwa kluczowe, przedstawione wcześniej pytania.

przemoc prawo jednostka władza rozwiązywanie konfliktów violence Law individual power Conflict Resolution

Kontynuuj czytanie

Author: Jacek Szkurłat
Institution: Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3645-5723
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 191-205
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202111
PDF: cip/19/cip1911.pdf

Streszczenie:

Pandemia COVID-19 jest czynnikiem, który może w znaczącym stopniu zmienić sytuację na rynku pracy w Polsce. Obecnie – choć poza sporem pozostaje to, że takie przekształcenia nastąpią – można jednakże mówić raczej o pewnych prognozach co do przewidywanych kierunków i stopnia możliwych modyfikacji w tym zakresie, a finalny ich stan będzie efektem tak czasu trwania swoistego „zawieszenia” działalności szeregu firm, ale i pracowników, jak i efektywności podejmowanych działań – zarówno w sferze medycznej, jak i ekonomicznej, czy społecznej. Przedstawiony artykuł jest jednym z głosów w dyskusji na wskazany temat, toczącej się w przestrzeni publicznej, której celem jest nie tylko wskazanie potencjalnych wektorów rozwoju rynku pracy w trakcie i po trwającej pandemii, ale także zidentyfikowanie jego głównych problemów. Bowiem to właśnie w okresach znacznego pogorszenia koniunktury ujawniają się nieprawidłowości i zaniedbania, które mogą mieć istotny wpływ na rynek pracy i jego uczestników.

polityka społeczna rynek pracy pandemia COVID-19 kryzys bezrobocie social policy labour market COVID-19 pandemic crisis unemployment

Kontynuuj czytanie

Author: Wioleta Gierszewska
Institution: Uniwersytet Gdański
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5024-9379
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 206-218
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202112
PDF: cip/19/cip1912.pdf

Streszczenie:

Celem artykułu będzie opisanie rytuału politycznego jakim są prace parlamentu Republiki Ugandy oraz analiza funkcji parlamentu jako instytucji odgrywającej kluczową rolę w promowaniu demokracji wśród Ugandyjczyków oraz ustanawianiu dobrych rządów poprzez wprowadzanie norm i standardów demokratycznych. Z badań prowadzonych w Parlamencie Republiki Ugandy autorka wywnioskowała, że rytuał polityczny jakim są prace parlamentu Republiki Ugandy i towarzysząca jemu symbolika mają na celu wzmocnić mity polityczne legitymizujące władzę. W tym konkretnym przypadku rytuał polityczny ma na celu przekonać społeczeństwo o jego demokratycznej funkcji. Zarówno przez prezydenta, jak i przewodniczących parlament jest kreowany na instytucję podejmującą działania na rzecz i z woli ludu.

parlament, Republika Ugandy rytuał polityczny parliament Republic of Uganda political ritualism

Kontynuuj czytanie

Author: Mateusz Żoch
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 219-234
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202113
PDF: cip/19/cip1913.pdf

Streszczenie:

Fake news był obecny w życiu człowieka już od czasów starożytnych. Jednakże rozwój technologii, globalizacja doprowadził do zwiększenia zasięgu jego rozprzestrzeniania. Masowość mediów doprowadziła do przeinaczeń, nadinterpretacji, szerzenia nieprawidłowości na określony temat. W ten sposób zaczęła się szerzyć dezinformacja przeprowadzana różnymi metodami. Określana jest ogólnie jako fake news. Celem artykułu jest ukazanie jak ważną rolę w współczesnym świecie pełni fake news oraz jak jest wykorzystywany w celach manipulacji. Przeinaczona informacja może wywołać niepokój w jednostce bądź grupie, a tym samym zdestabilizować bezpieczeństwo. Masowy dostęp do mediów społecznościowych i Internetu prowadzi do zwiększonej ilości różnych, błędnych, celowo zmanipulowanych informacji, co może wpływać negatywnie na nasze postrzeganie rzeczywistości, a w konsekwencji na nasze bezpieczeństwo.

fake news dezinformacja bezpieczeństwo disinformation security

Kontynuuj czytanie

Author: Mateusz Kufliński
Institution: Uniwersytet Gdański
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7395-3513
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 235-253
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202114
PDF: cip/19/cip1914.pdf

Streszczenie:

Artykuł jest poświęcony zagadnieniu zniewolenia za długi, występującemu w epoce starożytnej i współcześnie. Przyjęte zostało w nim szerokie ujęcie długu, jako instytucji społecznej o wymiarze przede wszystkim moralnym. Dług, poprzez uwikłanie w konstelację moralności objawia się na kilku poziomach rzeczywistości społecznej, dotycząc aspektów finansowych (materialnych), jak i pojęć honoru oraz patriarchatu. Zagadnienie zostało przedstawione głównie na przykładach pochodzących ze starożytnych – Mezopotamii oraz Grecji, a także współczesnych – Tajlandii i Brazylii.

zniewolenie niewolnictwo dług moralność honor patriarchat enslavment slavery debt morality patriarchy

Kontynuuj czytanie

Author: Maria Giryn-Boudy
Institution: Politechnika Koszalińska
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9660-1980
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 254-264
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202115
PDF: cip/19/cip1915.pdf

Streszczenie:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 roku dotyczący aborcji eugenicznej spowodował lawinę nienawiści kobiet wobec rządu PiS. Dialog publiczny między kobietami, a obozem władzy stał się monologiem. Rozpoczął się strajk kobiet, pomimo zagrożenia sanitarnego. Strajk kobiet należy do grupy nowych ruchów społecznych, które organizują się spontanicznie za pośrednictwem nowych mediów w przestrzeni wirtualnej. Strajkujące kobiety zaczęły używać języka agresywnego, wulgarnego by podkreślić swoją złość. Język z ulicznych strajków stał się obecny na stronach Facebooka o charakterze feministycznym, lewicowym i proaborcyjnym. Analiza została przeprowadzona na podstawie statystyk treści znajdujących się w części polskojęzycznej mediów społecznościowych, z wyszczególnieniem Facebooka w czasie od 22.10.2020 do 1.01.2021 r.

Strajk Kobiet mowa nienawiści aborcja wyrok Women’s Strike hate speech abortion judgment

Kontynuuj czytanie

Author: Tadeusz Dmochowski
Institution: Uniwersytet Gdański
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7609-6350
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 267-273
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202116
PDF: cip/19/cip1916.pdf

Streszczenie:

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart