Author: Andrzej Jan Chodubski
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 181-195
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201711
PDF: cip/15/cip1511.pdf

W tekście wskazuje się, że wiedza o równości płci, o rolach pełnionych w wielu rzeczywistościach kulturowo-cywilizacyjnych jest spowita w sferze mitów i stereotypów.Aktywność kulturowa i cywilizacyjna kobiet zdeterminowana jest poziomem instytucjonalnym uprawianym przez podmioty życia publicznego (Kościół, szkołę, władzę państwową, partyjne, organizacje społeczne). Świat wartości kulturowych sytuuje kobiety w tradycyjnym nurcie życia domowego, emocjonalnego, aspiracji społeczno-politycznych pozostających w zależnościach paternalistycznych. Deklaracje profeministyczne ujawniające się od XIX w. do współczesności nie wpływają w praktyce życia kulturowego znacząco na położenie kobiet w sferze życia zarówno politycznego, jak i ekonomicznego. Najbardziej znaczącą siłą w tym względzie są prawa człowieka,
Duże znaczenie do zmian w sferze nierówności płci mają procesy globalizacji i jednocześnie dywersyfikacji życia kulturowego. Z jednej strony wiąże się to z upodmiotowieniem jednostki, kształtowaniem jej partycypatywności; z drugiej zaś międzynarodowymi rozwiązaniami prawnymi, synkretyzmem, koniecznością globalnego rozwiązywania problemów jednostki, jak i ludzkości.

Woman in varius realities

In the text, it is indicated that knowledge of gender equality and of roles performed in various cultural and civilizational realities consist of various myths and stereotypes. Cultural and civilizational activity of women is determined by the institutional level of public sphere entities (such as the church, schools, state authorities, political parties, social organizations). In most cultural environments, women are situated in the background in paternalistic environment. Profeministic declarations (starting from 19th century till nowadays) do not change the situation of women. The forces that change gender inequality are following: the development of human rights and the ongoing process of globalization.

BIBLIOGRAFIA:

 • Barycz H., Spojrzenia w przeszłość polsko-włoską, Wrocław 1965.
 • Brücker A., Dzieje kultury polskiej, t. 2, Kraków 1930.
 • Chodubski A., Kobieta w obrazie polskiego życia społeczno-politycznego, [w:] Kobiety w życiu kulturowym Polski i świata, red. A. Chodubski, A. Frączek, B. Słobodzian, Gdańsk 2012.
 • Chodubski A., Kobiety w polskim życiu politycznym, „Pinka. Magazyn Kulturalno-Artystyczny” 2000, nr 1.
 • Chodubski A., Mniejszości narodowe w dziejach polskiej cywilizacji, [w:] Meandry cywilizacyjne, kwestie narodowościowe i polonijne, red. A. Chodubski, Toruń 1996.
 • Cichomska M., Od matriarchatu do feminizmu, Poznań 1996.
 • Dench G., Pocałunek królewny. Problem mężczyzn, Warszawa 1998.
 • Fuszera M., Kobiety w polityce, Warszawa 2007.
 • Fuszera M. (red.), Kobiety w Polsce na przełomie wieków. Nowy kontrakt płci?, Warszawa 2002.
 • Harnas Cz. (red.), Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. 2, Warszawa 1985.
 • Hołubicki K., Nawrot J. (red.), Wypłyń na głębię, Gdańsk 2010.
 • Kapuściński R., Kirgiz schodzi z konia, Warszawa 1974, Konwencja w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 18 grudnia 1979 r. (Dz.U., z 2 kwietnia 1982 r., art. 3).
 • Kopciewicz L., Kobiecość, męskość i przemoc symboliczna, Kraków 2005.
 • Kopecka A., Czarownice litewskie w XVI–XVIII w., [w:] Oczekiwania kobiet i wobec kobiet. Stereotypy i wzorce kobiecości w kulturze europejskiej i amerykańskiej, red. B. Płonka-
 • Syroka, J. Radziszewska, A. Szlagowska, Warszawa 2007. Kopernik był kobietą.sierpowy.pl/x 287.Kopernikbylakobieta.html.
 • Kowalska B. (red.), Gender. Kobieta w kulturze i społeczeństwie, Kraków 2009.
 • Majdecki L., Majdecka-Strzeżek A., Historia ogrodów, t. 1, Warszawa 2008.
 • Marszałek-Kawa J., Brakuje nam solidarności, Czyli dlaczego kobiety nie głosują na kobiety?, [w:] Kobiety w polityce, red. J. Marszałek-Kawa, Toruń 2010.
 • Mażewska M., Zakrzewska M., ABC równości, Gdańsk 2007.
 • Pacześniak A., Płeć i polityka, [w:] M. Klimowicz, A. Pacześniak, A. Witkowska-Świątecka, Płeć w świecie ekonomii i polityce, Toruń 2009.
 • Pancześniak A., Kobiety w Parlamencie Europejskim. Przełamywanie stereotypu płci w polityce, Wrocław 2006.
 • Rosenberg R., Kwestia kobieca, [w:] Historia XX w., red. R.W. Bullieta, Warszawa 2001.
 • Smoleński W., Przewrót umysłowy w Polsce wieku XVIII, Warszawa 1979.
 • Stankiewicz W., Udział kobiet w polityce na wybranych przykładach z Polski i Unii Europejskiej, „Aequitas. Czasopismo Naukowe” 2014, nr 2.
 • Tokarczyk R., Współczesne doktryny polityczne, Kraków 1998.
 • Winniczuk L. (red.), Mały słownik kultury antycznej. Grecja, Rzym, Warszawa 1968.
 • Yao X., Konfuncjonizm. Wprowadzenie, Kraków 2009.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart