Author: Magdalena Karolak-Michalska
Institution: WSH im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 264-277
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201716
PDF: cip/15/cip1516.pdf

Celem artykułu jest analiza ruchów etnopolitycznych mniejszości rosyjskiej w krajach poradzieckich po aneksji Krymu do Rosji i próba odpowiedzi na pytanie badawcze: na ile aneksja Krymu wywołała i/lub wzmocniła wśród mniejszości rosyjskiej żyjącej w tych państwach tendencje separatystyczne. Autorka analizuje aktywność Rosjan w wybranych b. republikach ZSRR, wskazując na ich zachowania wobec aneksji i aktywność w ramach organizacji, w których funkcjonują. W uwagach końcowych dochodzi do wniosku, że na skutek aneksji Krymu ruchy etnopolityczne mniejszości rosyjskiej na obszarze poradzieckim będą jeszcze silniej przeciwstawiać się dyskryminacji ludności rosyjskiej i aktywniej walczyć o jej prawa. Dotychczasowa aktywność Rosjan na obszarze poradzieckim pozwala sądzić, że będą oni nadal działać na rzecz realizacji swoich celów, przy tym działalność ta (także o charakterze separatystycznym) będzie uzależniona w znacznym stopniu od polityki wewnętrznej władz państwa, w którym żyją, a także od polityki Kremla wobec rodaków za granicą.

Ethno-political movements of Russian minority in the countries of the former USSR after the annexation of the Crimea to Russia

The aim of the article is to analyze the ethno-political movements of the Russian minority in post-Soviet countries after the annexation of the Crimea to Russia and attempt to answer the research question: how annexation of the Crimea caused and/or strengthened among the Russian minority living in those countries with separatist tendencies. The author analyzes the activity of Russians living in former Soviet republics selected, pointing to their behavior towards annexation and activity within the organization in which they operate. In his concluding remarks comes to the conclusion that due to the annexation of the Crimea to Russia, ethno-political movements of the Russian minority in post-Soviet area will be even more strongly oppose discrimination against the Russian people and actively fight for their rights. The current activity of the Russian post-Soviet area suggests that they will continue to work towards achieving its goals, while activity is (also of a separatist) will depend largely on domestic policy the authorities of the country in which they live, as well as the Kremlin’s policy to compatriots abroad.

BIBLIOGRAFIA:

Monografie i opracowania:

 • Baluk W., Koncepcje polityki narodowościowej Ukrainy. Tradycje i współczesność, Wrocław 2002.
 • Bieleń S., Raś M. (red.), Polityka zagraniczna Rosji, Warszawa 2008.
 • Ministerstvo statistiki i analiza Respubliki Belorus’: Perepis’ naseleniâ, http://www.belstat.gov.by (12.07.2012).
 • Nacional’nyj Sostav Nasieleniâ 2009, http://www.belstat.gov.by (12.07.2012).
 • Pipes R., Przeszłość i przyszłość Rosji, [w:] Rosja, komunizm i świat. Wybór esejów, red. R. Pipes, Kraków 2002.
 • Waldenberg M., Narody zależne i mniejszości narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzieje konfliktów i idei, Warszawa 2000.
 • Wierzbicki A., Rosja: etniczność i polityka, Warszawa 2010.
 • Żołędowski C., Białorusini i Litwini w Polsce, Polacy na Białorusi i Litwie. Uwarunkowania współczesnych stosunków między większością i mniejszościami narodowymi, Warszawa 2003.

Artykuły w publikacjach, czasopismach, na stronach www:

 • Bazy dannych, http://www.materik.ru/nationals/database.
 • Czarnecki M., Na Łotwie Krymu nie będzie, http://www.wyborcza.pl.
 • Eberhardt P., Liczebność i rozmieszczenie ludności polskiej w Republice Mołdawskiej, „Czasopismo Geograficzne” 1998, nr 3–4.
 • Estonia: miejscowi Rosjanie popierają Putina, 10.09.2014, http://wiadomosci.onet.pl.
 • Gąsior M., Mołdawia – pięć dowodów, że nad tym państwem zaciska się rosyjska pętla, http://natemat.pl.
 • Jak na Ukrainę patrzy Białoruś? – rozmowa z polskim aktywistą, 15.07.2015, http://wschodnik.pl.
 • Jendroszczyk P., Kreml bez szans w Estonii, http://www.rp.pl.
 • K.J. Kaczyńska: Federacja Rosyjska a mniejszość rosyjska na Ukrainie. Nowe narzędzie kontroli przestrzeni postradzieckiej?, 15.09.2014, http://geopolityka.net.
 • Laruelle M., „Russkaâ diaspora” i „rossijskie sootečestvenniki”, [w:] Demokratiâ vertikali, red. A. Verhovskij, Moskva 2006.
 • Linkevičius: Rosyjska mniejszość jest dobrze z zintegrowana z Litwą, 08.10.2014, http://zw.lt.
 • Linkevičius: Mniejszość rosyjska jest lojalna wobec Litwy, 05.06.2014, http://zw.lt.
 • Matiunin S., Państwa bałtyckie wobec kryzysu Ukrainy w 2014 roku, [w:] Czas Euromajdanu, red. R. Potocki, M. Domagała, D. Miłoszewska, Warszawa 2014.
 • Menkiszak M., Doktryna Putina: Tworzenie koncepcyjnych podstaw rosyjskiej dominacji na obszarze postradzieckim, „Komentarze OSW”, http://www.osw.waw.pl.
 • Mołdawia też ma problem z rosyjską mniejszością, 04.03.2014, http://www.tvp.info (12.11.2015).
 • Olszański T.A., Ukraiński nacjonalizm czasu wojny, 19.08.2015, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2015-08-19/ukrainski-nacjonalizm-czasu-wojny.
 • Organizacii Sootečestvennikov za rubežom. Moldoviâ, http://www.materik.ru.
 • Poczobut A., Łotwa następnym celem Putina?, 29.04.2015, http://wyborcza.pl.
 • Popławski K., Estonia. Rosyjskojęzyczni. Tu nie Krym. Zachód daje więcej, 08.11.2014, https://wszystkoconajwazniejsze.pl (11.10.2015).
 • Pridniestrovie, http://www.pridnestrovie.net (23.01.2013).
 • Putin V., Nacional’nyj uspeh Rossii dolžen stat’ našim obščim uspehom... (Vystuplenie na kongresie sootečestvennikov v Moskve, 2001), „Russkij mir” 2001, nr 4.
 • Russkoe Obŝestvo (Belorusiâ), http://www.rusobel.org (12.08.2015).
 • Spìl’na ìdentičnìst’ gromadân Ukraїni: pìdgruntâ, vikliki, šlâhi formuvannâ, „Nacìonal’na bezpeka ì oborona” 2007, No 9 (93).
 • Statistica v Moldovie, http://www.statistica.md (12.11.2014).
 • Wybory w cieniu Rosji. W Estonii może wygrać sojusznik Putina, 27.02.2015, http://www.tvn24.pl.
 • Zwirenko N., Ucenyj: russkije Litwy w swietie ukraińskich sobytij i wyzowy gosudarstwu, http://www.ru.delfi.lt.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart