Author: Marek Rewizorski
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 316-336
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201719
PDF: cip/15/cip1519.pdf

Wobec coraz częstszych przejawów terroryzmu wewnętrznego, krajowego (zamykającego się w granicach jednego państwa) i zewnętrznego, transnarodowego (obejmującego swym zasięgiem działania więcej niż jednego państwa, transgranicznego), powstają pytania, który rodzaj terroryzmu – wewnętrzny czy zewnętrzny staje się większym zagrożeniem bezpieczeństwa? W jaki sposób terroryści adaptują się do wewnątrzkrajowych (defensywnych) środków bezpieczeństwa oraz zewnętrznych (ofensywnych) środków wykorzystywanych przez państwa w wojnie z terroryzmem? Jak przemiany terroryzmu w wymiarze motywacyjnym, a więc wartości i zasady służące terrorystom jako uzasadnienie stosowania przemocy, zwłaszcza odejście od świeckich ideologii politycznych, lewicowych, w kierunku uzasadnienia religijnego, wpływają na ewolucję terroryzmu jako zagrożenia dla jednostek i ich grup? Kto lub co jest celem ataków współczesnych grup terrorystycznych? Celem tego artykułu jest udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania w oparciu o bogatą literaturę oraz dane na temat terroryzmu, pochodzące z dwóch baz danych, tj. The International Terrorism: Attributes of Terrorist Events (ITERATE), a także Global Terrorism Database (GTD). Rozważania teoretyczne zostaną oparte na na modelu ekonomicznej racjonalności działania terrorystów przedstawionym przez Williama M. Landesa w 1978 roku.

Terrorism as an evolving threat to security of the modern world. Measurement and evaluation of the phenomenon

In the face of increasing domestic and transnational terrorism (involving more than one country, cross-boarder), questions arise about which type of terrorism – internal or external – becomes greater threat to security? How do terrorists adapt to internal (defensive) security measures and external (offensive) means used by states in the war on terror? How does the transformation of terrorism into a motivational dimension, and therefore the values and principles used by terrorists as a justification for the use of violence, especially the departure from secular political ideologies to religious justification, affect the evolution of terrorism as a threat to individuals and their groups? Who or what is the target of attacks by modern terrorist groups? The purpose of this article is to answer the above questions based on the extensive literature and data on terrorism from two databases, The International Terrorism: Attributes of Terrorist Events (ITERATE), and Global Terrorism Database (GTD). Theoretical considerations will be based on the model of the economic rationality of terrorist activity presented by William M. Landes in 1978.

BIBLIOGRAFIA:

 • 25. rocznica zamachu libijskich terrorystów na dyskotekę w Berlinie, http://www.dw.com/pl/25-rocznica-zamachu-libijskich-terroryst%C3%B3w-na-dyskotek%C4%99-wberlinie/a-14965786.
 • Bier, V., Oliveros, S. and Samuelson, L., Choosing What to Protect: Strategic Defensive Allocation against an Unknown Attacker, „Journal of Public Economic Theory” 2007, vol. 9, nr 4.
 • Budget-in-Brief Fiscal Year 2016, US Department of Homeland Security, https://www.dhs.gov/publication/fy-2016-budget-brief.
 • Caparrós M., Głód, tłum. M. Szafrańska-Brandt, Kraków 2016.
 • Carceles-Poveda E., Tauman Y., A Strategic Analysis of the War againstTransnational Terrorism, „Games and Economic Behavior” 2001, vol. 71, nr 1.
 • Dumała A., Uczestnicy transnarodowi – podmioty niezależne czy kontrolowane przez państwa?, [w:] Państwo we współczesnych stosunkach międzynarodowych, red. E. Haliżak, I. Popiuk-Rysińska, Warszawa 1995.
 • Enders W., Sandler T., Distribution of Transnational Terrorism among Countries by Income Classes and Geography after 9 ⁄ 11, „International Studies Quarterly” 2006, vol. 50, nr 2.
 • Enders W., Sandler T., Gaibulloev K, Domestic versus Transnational Terrorism: Data, Decomposition, and Dynamics, „Journal of Peace Research” 2011, Vol. 48, Issue 2.
 • Enders W. and Sandler T., The Effectiveness of Anti-terrorism Policies; A Vector-Autoregression-Intervention Analysis, “American Political Science Review” 1993, Vol. 87, No. 4.
 • Feel safer now?, „The Economist”, 5.03.2008, http://www.economist.com/node/10808502.
 • Global Terrorism Database, A world of terror, https://www.start.umd.edu/gtd/.
 • Hewitt J.J., Wilkenfeld J., Gurr T.R. Peace and Conflict 2012, The Center for International Development and Conflict Management (CIDCM), 2012.
 • Hoffman B., Inside Terrorism, New York 2006.
 • Jest bezpieczniej na drogach – mniej wypadków, zabitych i rannych w 2015 r., KGP, 5.01.2016, http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/120765,Jest-bezpieczniej-na-drogachmniej-wypadkow-zabitych-i-rannych-w-2015r.html.
 • Landes W.M., An Economic Study of US Aircraft Hijackings,1961–1976, „Journal of Law and Economics” 1978, vol. 21 (1).
 • Madej M., Zagrożenia asymetryczne – „nowy” problem bezpiczństwa międzynarodowego, [w:] R, Kuźniar, A. Bieńczyk-Missala, B. Balcerowicz, P. Grzebyk, M. Madej, K. Pronińska, M. Tabor, M. Sułek, A. Wojciuk, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa 2012.
 • Mickolus E.F., Sandler T., Murdock J.M., Flemming P., International Terrorism: Attributes of Terrorist Events, 1968–2010 (ITERATE), Dunn Loring 2011.
 • Number of deaths due to HIV/AIDS, Global Health Observatory (GHO) data, WHO, http://www.who.int/gho/hiv/epidemic_status/deaths_text/en/.
 • Pawłowski A., Terroryzm w Europie XIX i XX wieku, Zielona Góra 1984.
 • Sandler T., Arce D. G., Enders W., Transnational Terrorism, [w:] Global Crises, Global Solutions, red. B. Lomborg, Cambridge 2009.
 • Schmid A.P., Jongman A.J., A New Guide to Actors, Authors, Concepts, Data Bases, Theories and Literature, [w:] A.P. Schmid., A.J. Jongman, Political Terrorism, New Brunswick 1988.
 • Terrorist attacks on Americans, 1979–1988. The attacs, the groups, and the U.S. response, http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/target/etc/cron.html.
 • The Washington Post, https://www.washingtonpost.com/local/trafficandcommuting/us-unveils-new-restrictions-on-travelers-from-eight-muslim-majority-countries.
 • Wojciechowski S., Terroryzm. Analiza pojęcia, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2009, nr 1.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart