Author: Jarosław Ślęzak
Institution: Pomorska Szkoła Wyższa
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 337-346
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201720
PDF: cip/15/cip1520.pdf

W tekście dokonano analizy pojęcia, funkcji, klasyfikacji, oceny poszlak oraz ich wykorzystania do budowy dowodu poszlakowego do 1991 roku w Polsce zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie. Zwrócono uwagę na swoisty charakter dowodu poszlakowego i jego zastosowanie do wykrycia sprawców przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu. Istotne jest wykorzystanie zasad kryminalistyki w sprawach poszlakowych.

Traces and circumstantial evidence in criminal proceedings in Polish doctrine and judicature up till 1991

In the text there are analysed issues such as: the notion, functions, classifications and judgement of traces, as well as their use to build circumstantial evidences up till 1991 in Poland with respect to both judicature and doctrine. Particular attention was drawn to the use of circumstantial evidence in detecting perpetrators of offences against life, health and property.

BIBLIOGRAFIA:

 • Adamczak S., Hanausek T., Jarosz J., Kryminalistyka, Kraków 1971.
 • Cieślak M., Polska procedura karna, Warszawa 1984.
 • Cieślak M., Zagadnienia dowodowe w postepowaniu karnym, t. I, Warszawa 1955.
 • Claps A., Les indices dans le proces penal, Rochefort 1931.
 • Glaser S., Polski proces karny w zarysie, Kraków 1934.
 • Grodziński M., Uliki w sowietskom ugołownom processie, Moskwa 1945.
 • Gutekunst W., Tworzenie wersji zdarzenia w toku postepowania prawnego, „Nowe Prawo” 1964, nr 2.
 • Hauswirt M., Popower S., Dowód, [w:] Encyklopedia podręczna prawa karnego, red. W. Makowski, Warszawa 1973.
 • Henkel H., Das Deutsche Strafverfahren, Hamburg 1943.
 • Hippel R., Der Deutsche Strafprozess, Marburg 1941.
 • I K 43/51 „Państwo i Prawo” 1952, nr 1.
 • III K 1017/59, orzeczenie nieopublikowane.
 • III K 270/59, orzeczenie nieopublikowane.
 • III K 274/59, orzeczenie nieopublikowane.
 • IV K 874/59, orzeczenie nieopublikowane.
 • Kalinowski S., Siewierski M., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 1966.
 • Krzymuski E., Wykład procesu karnego austriackiego, Kraków 1891.
 • Locard E., Dochodzenie przestępstw według metod naukowych, Łódz 1937.
 • Nelken J., Dowód poszlakowy w procesie karnym, Warszawa 1970.
 • Nelken J., Z problematyki wersji w procesie karnym, „Nowe Prawo” 1969, nr 9.
 • Papierkowski Z., Dowód poszlakowy w procesie karnym, Lublin 1933.
 • Schaft L., Zakres i formy postępowania przygotowawczego, Warszawa 1961.
 • Siewierski M., Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego (Prawo karne procesowe – II półrocze 1960), „Państwo i Prawo” 1961, nr 10.
 • Sójka-Zielińska K., Historia prawa, Warszawa 1986.
 • Strogowicz M., Prawda obiektywna i dowody sądowe w radzieckim procesie karnym, Warszawa 1955.
 • Śliwiński S., Polski proces karny przed sądem powszechnym. Zasady ogólne, Warszawa 1948.
 • Winberg A., Minkowski G., Rachunow R., Koswiennyje dokazatielstwa w sowietskom ugołownom processie, Moskwa 1956.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z 30 grudnia 1958 r., III 1231/58.
 • Wyszyński A., Teoria dowodów sądowych w procesie radzieckim, Warszawa 1949.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart