Author: Katarzyna Kamińska-Korolczuk
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 375-390
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201723
PDF: cip/15/cip1523.pdf

Estonia i Łotwa to państwa, w których mieszka wiele różnych narodowości. W artykule przedstawiono najważniejsze wydarzenia z rozwoju mediów estońskich i łotewskich, z uwzględnieniem wpływu na nie osób pochodzących z różnych kręgów cywilizacyjnych. Ta różnorodność twórców mediów nie tylko nie zagrażała rozwojowi komunikacji w tej części świata, ale również pozwoliła na wypracowanie solidnego system funkcjonowania mediów. Oba kraje charakteryzowały się wysokim poziomem czytelnictwa i wysokim nasyceniem rynku mediów. Obecnie media Estonii i Łotwy są reprezentowane głównie przez interesy dwóch grup właścicieli i nadawców – narodu podstawowego i ludności rosyjskojęzycznej. Interes obu grup nie jest zbieżny, a obiektywizm prasy najczęściej znajduje się tylko w sferze deklaratywnej.

The impact of national minorities from Estonia and Latvia on media systems development

Estonia and Latvia are the countries in which lives many different nationalities. The article presents the most important events from the development of Estonia and Latvia’s media systems, taking into account the actions of people from different circles of civilisation. This diversity did not threaten the development of communication in this part of the world, but also allowed to rise a robust system of media functioning. Both countries were characterized by high readership levels and a high saturation of the media market. At present in Estonia’s and Latvia’s media are represented mainly by the interests of two groups of owners and broadcasters – the basic nation and the Russian-speaking population. The interests of both groups are not convergent and the objectivity of the press is most often is located only in the declarative sphere.

BIBLIOGRAFIA:

 • Alexander Mamut, „Forbs”, https://www.forbes.com/profile/alexander-mamut/.
 • Balcytiene A., Media Modernisation and Journalism Cultures in the Baltic States and Norway, [w:] The Baltic Media World, red. R. Bærug, Riga 2005.
 • BNS, Z „RTR Planeta” i „NTV Mir Lithuania” zdjęto sankcje, http://pl.delfi.lt/aktualia/litwa/z-rtr-planeta-i-ntv-mir-lithuania-zdjeto-sankcje.d?id=71686502.
 • Brüggemann K., Kasekamp A., The Politics of History and the „War of Monuments” in Estonia, „Nationalities Papers, The Journal of Nationalism and Ethnicity” 2008, vol. 36, nr 3.
 • Cavegn D., Postimees to stop publishing Russian-language papers, „Postimees”, 29.09. 2016, http://news.err.ee/119235/postimees-to-stop-publishing-russian-language-papers.
 • Denisenko V., What war in Russia involved in?, 24.04.2014, http://www.geopolitika.lt/?artc=6645.
 • Donecker S., An Itinerant Sheep, and the Origins of the Livonians: Friedrich Menius’s Syntagma De Origine Livonorum (1635), „Journal of Baltic Studies” 2012, nr 43.
 • Druviete I., Ozolins U., The Latvian referendum on Russian as a second state language, February 2012, „Language Problems and Language Planning” 2016, vol. 40, nr 2.
 • Eesti Kirjameeste Selts, http://entsyklopeedia.ee/artikkel/eesti_kirjameeste_selts1.
 • Ehala M., The Bronze Soldier: Identity Threat and Maintenance in Estonia, „Journal of Baltic Studies” 2009, vol. 40, nr 1: From Post-Communism to the EU: Estonia’s Transition 20 Years on.
 • Ekspress Grupp ühendab AS Eesti Ajalehed ja AS Delfi, http://www.egrupp.ee/uudised/ekspress-grupp-uhendab-as-eesti-ajalehed-ja-as-delfi.
 • Gaidamoviča R., Pirms 190 gadiem Jelgavā sākās preses lasīšanas tradīcijas, „Jelgavas Vēstnesis”, 5 lipca 2012, http://www.jelgavasvestnesis.lv/kultura/pirms-190-gadiem-jelgava-sakas-preses-lasisanas-tradicijas.
 • Golubeva M., EU Accession Debate on the Internet in the Baltic States: Own Heterogeneous Messages?, The Baltic Media World, red. R. Bærug, Riga 2005.
 • Høyer S., Lauk E., Vihalemm P. (red.), Towards a Civic Society. The Baltic Media’s Long Road to Freedom. Perspectives on History, Ethnicity and Journalism, Tartu 1993.
 • http://bnn-news.com/latvian-media-council-decides-launch-administrative-casepbk-112066.
 • Informacje za strony Sputnik News, https://pl.sputniknews.com/polish.ruvr.ru/about/.
 • Kamińska-Korolczuk K., Estonia, [w:] Systemy medialne państw Unii Europejskiej: nowe kraje członkowskie, red. A. Matykiewicz-Włodarska, M. Ślufińska, Toruń 2014.
 • Kamińska-Korolczuk K., Media w społeczeństwie wielonarodowościowym: przykład Estonii i Łotwy, [w:] Normy, wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych, t. 2, red. Ł. Fijałkowski, E. Stadtmüller, Warszawa 2015.
 • Kamińska-Moczyło K., Edukacja i imigracja w nowych i starych państwach Unii Europejskiej: przykład RFN i Łotwy, [w:] Polityka młodzieżowa Unii Europejskiej, red. M. Boryń, B. Duraj, S. Mrozowska, Toruń 2014,
 • Kurzemes literatūras un mākslas biedrība działało w latach 1817-1939. Kurzemes literatūras un mākslas biedrība, http://vesture.eu/index.php/Kurzemes_literatūras_un_mākslas_biedrība.
 • LETA, Latvian Media Council decides to launch an administrative case against PBK, „Baltic News Network”, 23.04.2014.
 • McCombs M.E., Shaw D.L., Weaver D.H., Communication and Democracy: Exploring the Intellectual Frontiers in Agenda-Setting Theory, New Jersey 1997.
 • Молодёжь Эстонии, http://www.moles.ee, a „Bести” http://www.vesti.ru.mk, pap, Litwa, Łotwa i Estonia: chcemy rzetelnej rosyjskojęzycznej telewizji, 02.05.2014, http://wyborcza.pl/1,75477,15891597,Litwa__Lotwa_i_Estonia__chcemy_rzetelnej_rosyjskojezycznej.html.
 • Oster J., European and International Media Law, Cambridge 2017.
 • Rožukalne A., Latvia’s Media Owners, A monograph on Latvia’s media system and the most important owners thereof, Ryga 2013.
 • Sasińska-Klas T., Mediatyzacja a medializacja sfery publicznej, „Zeszyty Prasoznawcze” 2014, t. 57, nr 2 (218).
 • Siiner M., L’nyavskiy-Ekelund S., Priming Language Political Issues as Issues of State Security: A Corpus-Assisted Discourse Analysis of Language Ideological Debates in Estonian Media Before and After the Ukrainian Crisis, [w:] Language Policy Beyond the State, red. M. Siiner, K. Koreinik, K.D. Browns, „Language Policy” 2017, vol. 14.
 • Smith D. J., Estonia: Independence and European Integration, London–New York, 2002.
 • Strona internetowa dziennika „Сегодня”: http://vesti.lv/categories/vesti-segodnya.
 • Strona internetowa miesięcznika „Die Baltische Rundschau”: http://baltische-rundschau.eu.
 • Strona internetowa telewizji „Pirmais Baltijas Kanāls”: http://www.1tv.lv.
 • Trimbach D.J., O’Lear S., Russians in Estonia: Is Narva the next Crimea?, „Eurasian Geography and Economics” 2015, vol. 56, nr 5.
 • van Elsuwege P., Russian-speaking Minorites in Estonia and Latvia: Problems of Integration at the Threshold of the European Union, Flensburg 2004.
 • Vanamölder K., Was für eine Zeitung wurde in Reval am Ende der schwedischen Zeit gelesen? „Forschungen zur Baltischen Geschichte” 2011, vol. 6.
 • Vihalemm P., Media consumption in Estonia, referat przedstawiony podczas 12th Conference on Baltic Studies in Europe (CBSE), Ryga 2017 oraz Share of individuals reading online news sites, newspapers or news magazines in Latvia from 2013 to 2016, „The Statistic Portal”, https://www.statista.com/statistics/386093/online-news-consumption-in-latvia/.
 • Zaagman R., Conflict Prevention in the Baltic States: The OSCE High Commissioner on National Minorities in Estonia, Latvia and Lithuania, Flensburg 1999.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart