Author: Marcin Wałdoch
Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 412-422
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201726
PDF: cip/15/cip1526.pdf

W artykule tym autor przedstawił postawy polityczne wśród Nowozelandczyków i Polonii nowozelandzkiej wobec wprowadzenia w Polsce stanu wojennego w 1981 r. W trakcie prowadzonego badania ujawniono następujące zjawiska, które towarzyszyły postawom politycznym wyrażanym w Nowej Zelandii wobec stanu wojennego w Polsce: nowozelandzkie związki zawodowe zajmowały stanowiska dychotomiczne wobec „Solidarności”; antykomunizm ówczesnego rządu nowozelandzkiego; konflikt polityczny w środowiskach polskiej emigracji politycznej; wysoką zdolność Polonii do mobilizacji politycznej. Przeprowadzone badanie stanowiło podstawę do potwierdzenia hipotezy, stanowiącej przypuszczenie, że Polacy jak i Nowozelandczycy w Nowej Zelandii ujawniali postawy antykomunistyczne w okresie wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, a społeczeństwo nowozelandzkie wspierało Polaków w Nowej Zelandii w ich postawach antykomunistycznych i działaniach na rzecz wyrażenia dezaprobaty dla reżimu komunistycznego i rozwiązania opozycji demokratycznej skoncentrowanej wokół ruchu społecznego „Solidarność”.

Political attitudes in New Zealand towards martial law in Poland

In this article an author highlighted political attitudes towards martial low introduction in Poland (1981) among Poles in New Zealand and New Zealanders. The course of the research has revealed the following phenomena accompanying the political attitudes in New Zealand in times of martial law in Poland: worker’s unions showed dichotomy toward „Solidarity” movement; anticommunism of New Zealand government; political conflict in the circles of polish political emigration; high ability of Poles abroad to political mobilization. The conducted research allowed to positively verify the hypothesis, being an assumption that Poles as well as New Zealanders showed anticommunism attitudes in the time of martial law introduction in Poland, and New Zealand society support Poles in New Zealand in theirs anticommunism and disagreement for communism regime and dismantling of democratic opposition centered around „Solidarity”.

BIBLIOGRAFIA:

 • Archiwum Akt Nowych Zespół: Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia” w Warszawie 1950–1990.
 • Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie Zespół: Departament II 1968–1985.
 • Archiwum autora: Praca doktorska: M. Wałdoch, Polacy w Nowej Zelandii w procesie globalizacji i dywersyfikacji świata, obroniona na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 2016.
 • Appeal for Poles launched, „The Evening Post”, 22.12.1981.
 • Diplomat called to Parliament, „The Dominion”, 22.12.1981.
 • Parker J., Flood of protests on Polish issue by NZ unionist, „The Evening Post”, 17.12. 1981.
 • PM backs Polish freedom bid, „The Dominion”, 14.12.1983.
 • Poles stage protest, „The Dominion”, 23.12.1981.
 • Cecoda M., Polska emigracja polityczna w latach 1975–1982, Warszawa 1982.
 • Chodubski A., Specyfika kształtowania się zbiorowości polonijnej w Nowej Zelandii, [w:] Z Sybiru na drugą półkulę. Wojenne losy polskich dzieci z Pahiatua, red. ks. J. Szymański, ks. W. Wieczorek, Lublin 2007.
 • Gołębicka-Buchanan A., 40 years of Diplomatic Relations Poland & New Zealand. Cooperation – Partnership – Friendship, Wellington 2014.
 • Pleskot P., Kłopotliwa Panna „S”: postawy polityczne Zachodu wobec „Solidarności” na tle stosunków z PRL (1980–1989), Warszawa 2013.
 • Tebinka J. (red.), Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1941, Warszawa 2013.
 • Wałdoch M., Nowa Zelandia i tamtejsza Polonia w dokumentach służb specjalnych PRL, „Acta Pomerania” 2014, nr 5.
 • Wałdoch M., Polskie dzieci w Pahiatua, „Cywilizacja i Polityka” 2010, nr 8.
 • Wątróbski L., Polskie osadnictwo w Nowej Zelandii 1872–1983, Szczecin 2011.
 • Sobkowiak L., Postawy polityczne, [w:] Leksykon politologii, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław 2000.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart