Author: Joanna Kata
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6758-5478
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 124-136
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201909
PDF: cip/17/cip1709.pdf

Stres może być negatywny bądź pozytywny, jednak całkowity brak stresu można uznać za przejaw niedostosowania do możliwości jednostki. Długotrwały stres o różnym nasileniu dostarcza objawów ostrzegawczych związanych z obszarami funkcjonowania młodego człowieka. Młodzież doświadcza nadmiernego stresu, czego wynikiem są reakcje depresyjne, brak poczucia własnej wartości, reakcje agresywne. Jednak ostatni przejaw jest bardzo widoczny w postaci zwiększonego, niespokojnego zachowania. Dlatego w niniejszym opracowaniu podjęto próbę zdefiniowania stresu w ujęciu psychologicznym. Poza tym przedstawiono stres i radzenie sobie ze stresem. Podjęto rozważania na temat postrzegania stresu przez młodzież, zarządzania stresem. Zostaje omówiona rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza. Ponadto przedstawiono analizę SWOT. Instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Problems and perception of stress by institutional foster care youth

Stress can be negative or positive, however, the total lack of stress can be considered as a manifestation of mismatching the individual’s abilities. Long-term stress of varying severity provides warning symptoms related to the areas of functioning of a young person. Adolescents experience excessive stress resulting in depressive reactions, lack of self-esteem, and aggressive reactions. However, the last manifestation is very visible in the form of increased, restless behavior. That is why this study attempts to define psychological stress. In addition, stress and coping with stress are presented. Reflections on youth perception and stress management were undertaken. Family and institutional foster care are discussed. In addition, a SWOT analysis was presented. Institutional foster care.

REFERENCES:

 • Andrzejewski M., Piecza zastępcza, [w:] System prawa prywatnego, t. 12: Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, Warszawa 2011, s. 161.
 • Borecka-Biernat D., Uwarunkowania obronnej strategii radzenia sobie z sytuacją trudną przez młodzież w aspekcie poziomu lęku, „Opieka. Wychowanie. Terapia” 2004, nr 1–2.
 • Frączek A., Kofta M., Frustracja i stres psychologiczny, [w:] Psychologia, red. T. To­maszewski, Warszawa 1976.
 • Grygorczuk A., Pojęcie stresu w medycynie i psychologii, „Psychiatria” 2008, tom 5, nr 3, s. 111–115.
 • Hart A., Twoje dziecko i stres, Warszawa 1995.
 • Heszen-Niejodek I., Stres i radzenie sobie – główne, [w:] Człowiek w sytuacji stre­su. Problemy teoretyczne i metodologiczne, red. I. Heszen-Niejodek, Z. Ratajczak, Ka­towice 2000.
 • Kaczmarska A., Curyło-Sikora P., Problematyka stresu – przegląd koncepcji, „Hy­geia Public Health” 2016, vol. 51, s. 317–321.
 • Kelm A., Problematyka modelu domu dziecka, [w:] Węzłowe problemy opieki i wychowania w domu dziecka, red. Z. Dąbrowski, Olsztyn 1997, s. 74.
 • Kowalski S., Metodologiczne zagadnienia integralnego funkcjonowania systemu wychowawczego w środowisku, „Studia Pedagogiczne” 1974, t. XXIII, s. 45.
 • Lazarus R.S., Folkman S., Stress, appraisal and coping. New York 1984.
 • Mroczkowska D., Białkowska J., Style radzenia sobie ze stresem jako zmienne de­terminujące jakość życia młodych dorosłych, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” 2014, t. 20, nr 3, s. 265–269.
 • Obuchowska I., Adolescencja, [w:] Psychologia rozwoju człowieka, t. 2, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Warszawa 2003.
 • Oniszczenko W., Stres to brzmi groźnie, Warszawa 1998.
 • Ratajczak Z., Stres – radzenie sobie – koszty psychologiczne, [w:] Człowiek w sytu­acji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne, red. I. Heszen-Niejodek, Z. Rataj­czak, Katowice 2000.
 • Selye H., Stres okiełznany, Warszawa 1977.
 • Sierpowska I., Zadania administracji publicznej w zakresie pieczy zastępczej nad dzieckiem, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 2008, 4, s. 73–87.
 • Strelau J. (red.), Podręcznik akademicki, t. 3, Gdańsk 2007.
 • Strelau J., Psychologia temperamentu, Warszawa 1999.
 • Strelau J., Temperament a stres: temperament jako czynnik moderujący stresory, stan i skutki stresu oraz radzenie sobie ze stresem, [w:] Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne, red. I. Heszen-Niejodek, Z. Ratajczak, Kato­wice 2000.
 • Sygit-Kowalkowska E., Radzenie sobie ze stresem jako zachowanie zdrowotne czło­wieka – perspektywa psychologiczna, „Hygeia Public Health” 2014, 49 (2), s. 202–208.
 • Talik E., Specyfika stresu szkolnego i strategie radzenia sobie z nim przez młodzież w okresie dorastania, „Horyzonty Psychologii” 2011, t. I, nr 1, s. 127–137
 • Tędziagolska M., Haczewska-Wierzbicka K., Ewaluacja Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w m. st. Warszawie na lata 2016–2018. Raport, Warszawa, listopad 2018.
 • Uliasz T., Co zawiera ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2011, nr 7, s. 6.
 • Zimbardo P., G, Psychologia i życie, Warszawa 1999.
 • Kodeks rodzinny (projekt z dnia 12 lipca 2018 r. z autopoprawką z dnia 27 sierp­nia 2018 r.), tekst jednolity.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997, Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483.
 • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r., Dz.U. 1991, nr 120, poz. 526.
 • Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982, Dz.U. 2002, nr 11, poz. 109 z późn. zm.
 • Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r., Dz.U. 2011, nr 149, poz. 887 z póxn. zm. – zwana dalej ustawą.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart