Author: Joanna Leska-Ślęzak
Institution: Uniwersytet Gdański
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3543-571X
Author: Jarosław Ślęzak
Institution: Pomorska Szkoła Wyższa
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3295-1631
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 178-186
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201913
PDF: cip/17/cip1713.pdf

W artykule ukazuje się zmiany w polskiej polityce migracyjnej. Przyjęcie dokumentu „Polska polityka migracyjna” w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 spowodowało stworzenie polskiego modelu aktywnej polityki migracyjnej, w którym założono m. in. zarzadzanie procesami emigracyjnymi, imigracyjnymi, integrację cudzoziemców, a także uwzględniono politykę bezpieczeństwa państwa.

A new approach to the migration problem. Changes in Poland’s migration policy

The article presents changes in Polish migration policy. The adoption of the document „Polish Migration Policy” as a part of the Strategy for Responsible Development until 2020 resulted in the creation of the Polish model of active migration policy, which assumes, among others: management of immigration and immigration processes, integration of foreigners, and the security policy of the state.

REFERENCES:

  • Berry J.W., Immigration, Acculturation, and Adaptation, „Applied Psychology: An International Review” 1997, vol. 46 (1).
  • Chodubski A., Migracje i imigranci, [w:] Integracja kulturowa imigrantów. Wy­zwania i dylematy, red. J. Balicki, Warszawa 2007.
  • Chodubski A., Imigranci a patologie współczesnego świata, [w:] Ruchy migracyj­ne: współczesna przestrzeń tolerancji i patologii, red. J. Leska-Ślęzak, J. Ślęzak, Olsz­tyn 2016.
  • Polityka migracyjna Polski, Zespół ds. Migracji, redakcja Departament Analiz i Polityki Migracyjnej MSWiA (pdf).
  • Fandrejewska-Tomczyk (red.), 50 mln mieszkańców Polski. Konkretne działa­nia, a nie tylko marzenia, Warszawa 2018, Demografia-wersja-elektroniczna-pdf.
  • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, Dz.U. 2013, poz. 1650.
  • gov.pl. Polityka azylowa i migracyjna.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart