Author: Andrzej Gąsiorowski
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 9-10
DOI Address: -
PDF: cip/15/cip1500.pdf

Streszczenie:

INTRODUCTION

wstęp introduction

Author: Redakcja
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 11-15
DOI Address: -
PDF: cip/15/cip15mem.pdf

Streszczenie:

PRO MEMORIA

pro memoria

Author: Arkadiusz Modrzejewski
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 19-32
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201701
PDF: cip/15/cip1501.pdf

Streszczenie:

Artykuł poświęcony jest podejściu metodologicznemu profesora Andrzeja Chodubskiego (1952–2017), który należy do grona najbardziej znaczących postaci polskiej politologii, współtwórcy gdańskiego ośrodka politologicznego. Jego prace cechują się zarówno interdyscyplinarnością, jak i humanistycznym oglądem rzeczywistości społeczno-politycznej i kulturowej. W swoich badaniach posługiwał się metodą określaną mianem interpretacji cywilizacyjnej. Metoda ta pozwala na ujęcie badanej rzeczywistości w sposób holistyczny i integralny; może być użyteczną także na gruncie politologii, na co wskazuje analiza prac Andrzeja Chodubskiego.

civilizational interpretation methodology of political science interpretacja cywilizacyjna metodologia politologii Andrzej Chodubski

Kontynuuj czytanie

Author: Sylwia Mrozowska
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 33-50
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201702
PDF: cip/15/cip1502.pdf

Streszczenie:

Artykuł poświęcony jest wybranym aspektom komunikacji naukowej w Polsce. Jego celem jest zwrócenie uwagi na rolę komunikacji naukowej w publicznym rozumieniu nauki i wskazanie najważniejszych uwarunkowań rozwoju komunikacji naukowej w Polsce. W artykule założono, że komunikacja naukowa oraz popularyzacja wyników badań to aktywności podejmowane przez naukowców, jednostki naukowe oraz podmioty działające na rzecz nauki w konkretnych warunkach systemowych, finansowych, prawnych czy politycznych. Dlatego ocena uwarunkowań rozwoju komunikacji naukowej w danym państwie wymaga w pierwszej kolejności poznania warunków, w jakich się ona odbywa. W celu udowodnienia tak postawionej tezy posłużono się analizą instytucjonalno-prawną. W pierwszej części artykułu (o charakterze opisowym) przywołano historię rozwoju publicznego rozumienia nauki i jej związki z rozwojem komunikacji naukowej, w drugiej części – badawczej – przywołano wyniki analizy podstawowych aktów prawnych i danych zastanych w zakresie: miejsca i roli komunikacji naukowej w polskiej polityce naukowej, w tym stan obecny systemu szkolnictwa wyższego oraz rozwiązania proponowane w opracowywanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego reformie szkolnictwa wyższego; miejsca i roli popularyzacji wyników badań w strategii rozwoju jednostki naukowej na przykładzie Uniwersytetu Gdańskiego oraz zobowiązań uczelni/naukowca w zakresie komunikacji naukowej wobec instytucji finansujących badania naukowe.

public understanding of science science communication społeczne rozumienie nauki komunikacja naukowa

Kontynuuj czytanie

Author: Jacek Sroka
Institution: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 51-65
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201703
PDF: cip/15/cip1503.pdf

Streszczenie:

Tekst traktuje o generaliach związanych z fundamentalnymi barierami utrudniającymi prowadzenie skutecznej polityki publicznej wobec sektora nauki i szkolnictwa wyższego. Jego treść nie odnosi się wyłącznie do Polski i nie do konkretnych propozycji rozwiązań formalnych, ale też był pisany z myślą o polskiej nauce. Autor inspirował się, nie trzymając się ich kurczowo, znanymi tekstami zarówno klasyków poważnych, jak i klasyków odważnych. Do tych pierwszych zaliczają się: polski mikrobiolog i filozof, Ludwik Fleck1 wraz z kontynuatorami, przede wszystkim w osobie amerykańskiego fizyka i filozofa. Thomasa Kuhna2. Dwaj inni inspirujący w tej mierze Amerykanie to: psycholog Abraham Maslow3 i socjolog Robert Merton4. – Mamy tu czterech klasyków poważnych. Klasykiem odważnym5 jest natomiast rodzimy przedstawiciel dziedziny wiedzy rzekomej, tj. imagineskopii, pod tym nazwiskiem znany z jednej tylko publikacji, ale za to publikacji przełomowej i w tejże dziedzinie, i w myśleniu jako takim. Chodzi o światowej sławy polskiego pendologa, Śledzia Otrembusa Podgrobelskiego6. – Sugerując się stylem tego zręcznego naukowego prowokatora nie od rzeczy będzie w tym miejscu stwierdzić, że naukowym zamiarem autora było, aby artykuł stanowił głos mniej na puszczy, a więcej w dyskusji nad realnymi możliwościami prowadzenia skutecznej polityki sektorowej wobec nauki i szkolnictwa wyższego.

scientific ethos dialogue in science polityka publiczna etos naukowy dialog w nauce public policy

Kontynuuj czytanie

Author: Tomasz Pawłuszko
Institution: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 66-89
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201704
PDF: cip/15/cip1504.pdf

Streszczenie:

Artykuł przedstawia genezę i rozwój koncepcji systemu-świata i omawia jej wizję procesów globalizacji. Z tego punktu widzenia od połowy XVI w. mamy do czynienia z procesem powstawania światowego systemu ekonomicznego opartego na międzynarodowym podziale pracy. W efekcie tworzy się globalna cywilizacja, działająca według reguł kapitalizmu, którą na potrzeby tekstu nazwiemy cywilizacją kapitalistyczną. W artykule zostanie przeanalizowana siatka pojęć tego podejścia i rozwój jego teorii. Zarysowane zostaną współczesne wyzwania dla koncepcji cywilizacji kapitalistycznej – o charakterze polityczno-ekonomicznym i naukowym.

world-system capitalism Wallerstein system-świat kapitalizm stosunki międzynarodowe globalizacja globalization international relations

Kontynuuj czytanie

Author: Tomasz Lenkiewicz
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 90-110
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201705
PDF: cip/15/cip1505.pdf

Streszczenie:

Europa posiada wyraźne odmienności kulturowo-cywilizacyjne, określane na przestrzeni dziejów jako cywilizacja łacińska, chrześcijańska, europejska oraz zachodnia. Przełom ideowy w rozwoju tej cywilizacji spowodowała przede wszystkim rewolucja francuska (1789–1799), przewartościowując w istotnym zakresie wcześniejsze wartości i idee społeczności europejskich. Niemniej obecny charakter cywilizacji zachodniej – ujawniający kryzys dotyczący szczególnie warstwy aksjologicznej – ukształtowany został w długim procesie dziejowym, pod wpływem idei, które uznawano za najbardziej nośne w poszczególnych epokach historycznych.

ideas tradition idee kultura tradycja cywilizacja Europa Civilization culture Europe

Kontynuuj czytanie

Author: Kornel Bielawski
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 111-123
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201706
PDF: cip/15/cip1506.pdf

Streszczenie:

Azja Południowo-Wschodnia stanowi region ekstremalnie różnorodny kulturowo. Współczesna rzeczywistość cywilizacyjno-kulturowa stanowi efekt licznych interakcji międzygrupowych, różnorodnych grup etnicznych i wyznawców odmiennych religii, do których dochodziło na przestrzeni dziejów. Charakter regionu determinowany jest także przez ukształtowanie terenu oraz bliskie sąsiedztwo dwóch ważnych cywilizacji: Indii oraz Chin. W artykule omówione zostaną źródła zróżnicowania cywilizacyjno-kulturowego Azji Południowo-Wschodniej.

buddhism hinduism Chiny buddyzm hinduizm Azja Południowo-Wschodnia cywilizacja Southeast Asia Civilization Islam China

Kontynuuj czytanie

Author: Karol Bieniek
Institution: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 124-134
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201707
PDF: cip/15/cip1507.pdf

Streszczenie:

Celem artykułu jest ukazanie politycznej drogi proislamskiej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (tur. Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP), rządzącej Turcją od 2002 roku. Dyskurs tego stronnictwa sprowadza szereg procesów politycznych, społecznych i gospodarczych do konfrontacji „starej” Turcji z „nową”. Ta ostatnia z kolei stanowi immanentną cechę tożsamości ideowej AKP, która w okresie minionych piętnastu lat uległa istotnym przemianom. Zagadnienia te zostaną omówione w toku wywodu.

discourse kemalism „new Turkey” dyskurs kemalizm „nowa Turcja” AKP Turcja Turkey

Kontynuuj czytanie

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart