Author: Arkadiusz Modrzejewski
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 19-32
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201701
PDF: cip/15/cip1501.pdf

Artykuł poświęcony jest podejściu metodologicznemu profesora Andrzeja Chodubskiego (1952–2017), który należy do grona najbardziej znaczących postaci polskiej politologii, współtwórcy gdańskiego ośrodka politologicznego. Jego prace cechują się zarówno interdyscyplinarnością, jak i humanistycznym oglądem rzeczywistości społeczno-politycznej i kulturowej. W swoich badaniach posługiwał się metodą określaną mianem interpretacji cywilizacyjnej. Metoda ta pozwala na ujęcie badanej rzeczywistości w sposób holistyczny i integralny; może być użyteczną także na gruncie politologii, na co wskazuje analiza prac Andrzeja Chodubskiego.

Toward humanistic conception of political science. Contribution to the studies on civilizational interpretation in Andrzej Jan Chodubski’s methodological approach

The paper is dedicated to the methodological approach of Andrzej Jan Chodubski (1952–2017), one of the most prominent Polish political scientists and co-creator of political science at the University of Gdansk. His attitude could be defined as humanistic. He used in his researches and reflections a method called civilizational interpretation. This method gives a holistic and integral perspective which could be useful also for political science and political practice.

BIBLIOGRAFIA:

 • Bodio T., Wyjaśnianie cywilizacyjne w badaniach transformacji posttotalitarnej w Azji Centralnej, s. 15, [@;] http://www.inp.uw.edu.pl/files/rekrutacja/20120605_20_T.Bodio_WYJASNIENIE_CYWILIZACYJNE.pdf.
 • Carr E.H., Historia. Czym jest, Poznań 1999.
 • Chodubski A., Aktywność kulturalna Polaków w Azerbejdżanie w XIX i na początku XX wieku, Gdańsk 1986.
 • Chodubski A., Azerbejdżan – Polska: odsłony kontaktów kulturowych, Toruń 2015.
 • Chodubski A., Nauka, kultura i sztuka w Wolnym Mieście Gdańsku, Gdańsk 2000.
 • Chodubski A., Polacy w Azerbejdżanie, Toruń 2003.
 • Chodubski A., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2013.
 • Chodubski A., Wyjaśnianie cywilizacyjne w poznaniu nauk humanistycznych (społecznych), „Cywilizacje w czasie i przestrzeni” 1998, nr 4.
 • Chodubski A., Wyzwania metodologiczne w rozpoznawaniu rzeczywistości społeczno-politycznej, „Athenaeum” 2008, nr 19.
 • Hegel G.W.F. , Wykłady o filozofii dziejów, Warszawa 2011.
 • Janion M., Humanistyka: poznanie i terapia, Warszawa 1982.
 • Kamiński S., Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Lublin 1992.
 • Klementewicz T., Rola wyjaśniania w rozumieniu działań i zjawisk politycznych, „Studia Politologiczne” 2010, vol. 17.
 • Klementewicz T., Rozumienie polityki. Zarys metodologii nauki o polityce, Warszawa 2010.
 • Klementewicz T., Spór o model metodologiczny nauki o polityce, Warszawa 1991.
 • Łastawski K., Recenzja: Andrzej Jan Chodubski. Wstęp do badań politologicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2004. 220 SS. „Polityka i Społeczeństwo” 2006, nr 3.
 • Marsh D., Furlong P., Skóra a nie sweter: ontologia i epistemologia w politologii, [w:] Teorie i metody w naukach politycznych, red. D. Marsh, G. Stoker, Kraków 2006.
 • Modrzejewski A., Cywilizacja jako system społeczny, „Cywilizacja i Polityka” 2004, nr 2.
 • Modrzejewski A., Metodologiczne i filozoficzne podstawy politologii. Zarys wykładu, Gdańsk–Elbląg 2011.
 • Modrzejewski A., Znaczenie interpretacji cywilizacyjnej w humanistyce, [w:] Mundus hominis – cywilizacja, kultura, natura. Wokół interdyscyplinarności badań historycznych, red. S. Rosik, P. Wiszewski, Seria: „Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia” 2006, vol. CLXXV.
 • Modrzejewski A., Znaczenie nauki o cywilizacji w wyjaśnianiu współczesnych przemian globalnych, „Cywilizacja i Polityka” 2008, nr 6.
 • Wallas T., Political Science: a Discipline of the Social Sciences or Humanities?, „Przegląd Politologiczny” 2016, nr 2.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart