Author: Sylwia Mrozowska
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 33-50
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201702
PDF: cip/15/cip1502.pdf

Artykuł poświęcony jest wybranym aspektom komunikacji naukowej w Polsce. Jego celem jest zwrócenie uwagi na rolę komunikacji naukowej w publicznym rozumieniu nauki i wskazanie najważniejszych uwarunkowań rozwoju komunikacji naukowej w Polsce. W artykule założono, że komunikacja naukowa oraz popularyzacja wyników badań to aktywności podejmowane przez naukowców, jednostki naukowe oraz podmioty działające na rzecz nauki w konkretnych warunkach systemowych, finansowych, prawnych czy politycznych. Dlatego ocena uwarunkowań rozwoju komunikacji naukowej w danym państwie wymaga w pierwszej kolejności poznania warunków, w jakich się ona odbywa. W celu udowodnienia tak postawionej tezy posłużono się analizą instytucjonalno-prawną. W pierwszej części artykułu (o charakterze opisowym) przywołano historię rozwoju publicznego rozumienia nauki i jej związki z rozwojem komunikacji naukowej, w drugiej części – badawczej – przywołano wyniki analizy podstawowych aktów prawnych i danych zastanych w zakresie: miejsca i roli komunikacji naukowej w polskiej polityce naukowej, w tym stan obecny systemu szkolnictwa wyższego oraz rozwiązania proponowane w opracowywanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego reformie szkolnictwa wyższego; miejsca i roli popularyzacji wyników badań w strategii rozwoju jednostki naukowej na przykładzie Uniwersytetu Gdańskiego oraz zobowiązań uczelni/naukowca w zakresie komunikacji naukowej wobec instytucji finansujących badania naukowe.

From public understanding of science to scientific communication. Conditions of the development of scientific communication in Poland

This article is devoted to selected aspects of scientific communication in Poland. Its aim is to draw attention to the role of scientific communication in public understanding of science and to indicate the most important determinants of the development of scientific communication in Poland. It is assumed in the article that scientific communication and the popularization of research results are activities undertaken by scientists, science units and entities acting for the benefit of science in specific systemic, financial, legal or political conditions. Therefore, in order to assess the determinants of the development of scientific communication in a given country it is necessary, first of all, to get know the conditions in which it takes place. An institutional-legal analysis was used to prove this thesis. In the first, descriptive part of the article the history of the development of public understanding of science and its relationship with the development of scientific communication are mentioned, the second, research part refers to the results of the analysis of basic legal acts and available data in the scope of: the place and role of scientific communication in Polish scientific policy, including the present state of the higher education system and the solutions proposed in the reform of higher education prepared by the Ministry of Science and Higher Education; the place and role of popularization of research results in the development strategy of a scientific unit on the example of the University of Gdańsk and university/researcher's obligations in the field of scientific communication towards research funding institutions.

BIBLIOGRAFIA:

 • Bauer M.W., The evolution of public understanding of science – discourse and comparative evidence, „Science, Technology and Society” 2009, nr 14 (2).
 • Christensen L.L., The hands-on guide for science communicators. A step-by-step approach to public outrech, Monachium 2007.
 • Dz.U. 196, poz. 1165.
 • Dz.U. 2014, poz. 1620, z późn. zm.
 • Dz.U. 2016, poz. 1514.
 • Einsiedel E.F., Mental maps of science: Knowledge and attitudes among Canadian adults, „International Journal of Public Opinion Research” 1994, nr 6 (1).
 • Guenther L., Joubert M., Science communication as a field of research: identifying trends, challenges and gaps by analysing research papers, „Journal of Science Communication” 2017, nr 16 (02).
 • Hirsch E., Cultural Literacy, New York 1988.
 • Kiepas A., Wartościowanie techniki jako proceduralna metoda rozwiązywania konfliktów, [w:] Nauka, technika, społeczeństwo. Podejścia i koncepcje metodologiczne, wyzwania innowacyjne i ewaluacyjne, red. L.W. Zacher, Warszawa 2012.
 • Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce, Warszawa 2017, http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_10/9f62cc350837b942e-51ae23dd1f23df8.pdf (dostęp. 12.07.2017).
 • Kulczycki E. (red.), Komunikacja naukowa w humanistyce, Poznań 2017.
 • Miller I., Scientific Literacy in the United States: Communicating Science to the Public, New York 1987.
 • Mrozowska S., Polityka energetyczna Unii Europejskiej. Między strategią, lobbingiem a partycypacją, Kraków 2016.
 • Science and Engineering Indicators 2016.
 • Strategia Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego do roku 2020, http://www2.ug.edu.pl/pl/dz_org/prawo/?tpl=strategia2020.
 • Szprot J., Otwarta Nauka w Polsce 2014. Diagnoza, Warszawa 2014.
 • Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie uzupełnienia Strategii Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego nr 9/11 z dnia 24.02.2011.
 • Ustawa o szkolnictwie wyższym – 10 kluczowych kwestii, s. 2, Komitet Polityki Naukowej, http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_03/0d993c6d83b1e9b10e9d650564d35900.pdf (dostęp: 12.06.2017).
 • Zacher L.W., Nauka, technika, społeczeństwo. Podejścia i koncepcje metodologiczne, wyzwania innowacyjne i ewaluacyjne, Warszawa 2012.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart