Author: Andrzej Gąsiorowski
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 9-10
DOI Address: -
PDF: cip/15/cip1500.pdf

Streszczenie:

INTRODUCTION

wstęp introduction

Author: Redakcja
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 11-15
DOI Address: -
PDF: cip/15/cip15mem.pdf

Streszczenie:

PRO MEMORIA

pro memoria

Author: Arkadiusz Modrzejewski
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 19-32
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201701
PDF: cip/15/cip1501.pdf

Streszczenie:

Artykuł poświęcony jest podejściu metodologicznemu profesora Andrzeja Chodubskiego (1952–2017), który należy do grona najbardziej znaczących postaci polskiej politologii, współtwórcy gdańskiego ośrodka politologicznego. Jego prace cechują się zarówno interdyscyplinarnością, jak i humanistycznym oglądem rzeczywistości społeczno-politycznej i kulturowej. W swoich badaniach posługiwał się metodą określaną mianem interpretacji cywilizacyjnej. Metoda ta pozwala na ujęcie badanej rzeczywistości w sposób holistyczny i integralny; może być użyteczną także na gruncie politologii, na co wskazuje analiza prac Andrzeja Chodubskiego.

civilizational interpretation methodology of political science interpretacja cywilizacyjna metodologia politologii Andrzej Chodubski

Kontynuuj czytanie

Author: Sylwia Mrozowska
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 33-50
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201702
PDF: cip/15/cip1502.pdf

Streszczenie:

Artykuł poświęcony jest wybranym aspektom komunikacji naukowej w Polsce. Jego celem jest zwrócenie uwagi na rolę komunikacji naukowej w publicznym rozumieniu nauki i wskazanie najważniejszych uwarunkowań rozwoju komunikacji naukowej w Polsce. W artykule założono, że komunikacja naukowa oraz popularyzacja wyników badań to aktywności podejmowane przez naukowców, jednostki naukowe oraz podmioty działające na rzecz nauki w konkretnych warunkach systemowych, finansowych, prawnych czy politycznych. Dlatego ocena uwarunkowań rozwoju komunikacji naukowej w danym państwie wymaga w pierwszej kolejności poznania warunków, w jakich się ona odbywa. W celu udowodnienia tak postawionej tezy posłużono się analizą instytucjonalno-prawną. W pierwszej części artykułu (o charakterze opisowym) przywołano historię rozwoju publicznego rozumienia nauki i jej związki z rozwojem komunikacji naukowej, w drugiej części – badawczej – przywołano wyniki analizy podstawowych aktów prawnych i danych zastanych w zakresie: miejsca i roli komunikacji naukowej w polskiej polityce naukowej, w tym stan obecny systemu szkolnictwa wyższego oraz rozwiązania proponowane w opracowywanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego reformie szkolnictwa wyższego; miejsca i roli popularyzacji wyników badań w strategii rozwoju jednostki naukowej na przykładzie Uniwersytetu Gdańskiego oraz zobowiązań uczelni/naukowca w zakresie komunikacji naukowej wobec instytucji finansujących badania naukowe.

public understanding of science science communication społeczne rozumienie nauki komunikacja naukowa

Kontynuuj czytanie

Author: Jacek Sroka
Institution: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 51-65
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201703
PDF: cip/15/cip1503.pdf

Streszczenie:

Tekst traktuje o generaliach związanych z fundamentalnymi barierami utrudniającymi prowadzenie skutecznej polityki publicznej wobec sektora nauki i szkolnictwa wyższego. Jego treść nie odnosi się wyłącznie do Polski i nie do konkretnych propozycji rozwiązań formalnych, ale też był pisany z myślą o polskiej nauce. Autor inspirował się, nie trzymając się ich kurczowo, znanymi tekstami zarówno klasyków poważnych, jak i klasyków odważnych. Do tych pierwszych zaliczają się: polski mikrobiolog i filozof, Ludwik Fleck1 wraz z kontynuatorami, przede wszystkim w osobie amerykańskiego fizyka i filozofa. Thomasa Kuhna2. Dwaj inni inspirujący w tej mierze Amerykanie to: psycholog Abraham Maslow3 i socjolog Robert Merton4. – Mamy tu czterech klasyków poważnych. Klasykiem odważnym5 jest natomiast rodzimy przedstawiciel dziedziny wiedzy rzekomej, tj. imagineskopii, pod tym nazwiskiem znany z jednej tylko publikacji, ale za to publikacji przełomowej i w tejże dziedzinie, i w myśleniu jako takim. Chodzi o światowej sławy polskiego pendologa, Śledzia Otrembusa Podgrobelskiego6. – Sugerując się stylem tego zręcznego naukowego prowokatora nie od rzeczy będzie w tym miejscu stwierdzić, że naukowym zamiarem autora było, aby artykuł stanowił głos mniej na puszczy, a więcej w dyskusji nad realnymi możliwościami prowadzenia skutecznej polityki sektorowej wobec nauki i szkolnictwa wyższego.

scientific ethos dialogue in science polityka publiczna etos naukowy dialog w nauce public policy

Kontynuuj czytanie

Author: Tomasz Pawłuszko
Institution: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 66-89
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201704
PDF: cip/15/cip1504.pdf

Streszczenie:

Artykuł przedstawia genezę i rozwój koncepcji systemu-świata i omawia jej wizję procesów globalizacji. Z tego punktu widzenia od połowy XVI w. mamy do czynienia z procesem powstawania światowego systemu ekonomicznego opartego na międzynarodowym podziale pracy. W efekcie tworzy się globalna cywilizacja, działająca według reguł kapitalizmu, którą na potrzeby tekstu nazwiemy cywilizacją kapitalistyczną. W artykule zostanie przeanalizowana siatka pojęć tego podejścia i rozwój jego teorii. Zarysowane zostaną współczesne wyzwania dla koncepcji cywilizacji kapitalistycznej – o charakterze polityczno-ekonomicznym i naukowym.

world-system capitalism Wallerstein system-świat kapitalizm stosunki międzynarodowe globalizacja globalization international relations

Kontynuuj czytanie

Author: Tomasz Lenkiewicz
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 90-110
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201705
PDF: cip/15/cip1505.pdf

Streszczenie:

Europa posiada wyraźne odmienności kulturowo-cywilizacyjne, określane na przestrzeni dziejów jako cywilizacja łacińska, chrześcijańska, europejska oraz zachodnia. Przełom ideowy w rozwoju tej cywilizacji spowodowała przede wszystkim rewolucja francuska (1789–1799), przewartościowując w istotnym zakresie wcześniejsze wartości i idee społeczności europejskich. Niemniej obecny charakter cywilizacji zachodniej – ujawniający kryzys dotyczący szczególnie warstwy aksjologicznej – ukształtowany został w długim procesie dziejowym, pod wpływem idei, które uznawano za najbardziej nośne w poszczególnych epokach historycznych.

ideas tradition idee kultura tradycja cywilizacja Europa Civilization culture Europe

Kontynuuj czytanie

Author: Kornel Bielawski
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 111-123
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201706
PDF: cip/15/cip1506.pdf

Streszczenie:

Azja Południowo-Wschodnia stanowi region ekstremalnie różnorodny kulturowo. Współczesna rzeczywistość cywilizacyjno-kulturowa stanowi efekt licznych interakcji międzygrupowych, różnorodnych grup etnicznych i wyznawców odmiennych religii, do których dochodziło na przestrzeni dziejów. Charakter regionu determinowany jest także przez ukształtowanie terenu oraz bliskie sąsiedztwo dwóch ważnych cywilizacji: Indii oraz Chin. W artykule omówione zostaną źródła zróżnicowania cywilizacyjno-kulturowego Azji Południowo-Wschodniej.

buddhism hinduism Chiny buddyzm hinduizm Azja Południowo-Wschodnia cywilizacja Southeast Asia Civilization Islam China

Kontynuuj czytanie

Author: Karol Bieniek
Institution: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 124-134
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201707
PDF: cip/15/cip1507.pdf

Streszczenie:

Celem artykułu jest ukazanie politycznej drogi proislamskiej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (tur. Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP), rządzącej Turcją od 2002 roku. Dyskurs tego stronnictwa sprowadza szereg procesów politycznych, społecznych i gospodarczych do konfrontacji „starej” Turcji z „nową”. Ta ostatnia z kolei stanowi immanentną cechę tożsamości ideowej AKP, która w okresie minionych piętnastu lat uległa istotnym przemianom. Zagadnienia te zostaną omówione w toku wywodu.

discourse kemalism „new Turkey” dyskurs kemalizm „nowa Turcja” AKP Turcja Turkey

Kontynuuj czytanie

Author: Tadeusz Dmochowski
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 135-145
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201708
PDF: cip/15/cip1508.pdf

Streszczenie:

Artykuł przedstawia i analizuje nastawienie i działania prawne kolejnych władz francuskich wobec Kościoła katolickiego w okresie rządów Dyrektoriatu (1795–1799).

Directory persecutions of the catholic church Enlightenment deism atheism Napoleon Dyrektoriat prześladowania Oświecenie deizm ateizm French Revolution Rewolucja Francuska Kościół katolicki catholic church

Kontynuuj czytanie

Author: Grzegorz Piwnicki
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 146-164
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201709
PDF: cip/15/cip1509.pdf

Streszczenie:

Problemy wiary i religii państwa świeckiego, ich wzajemnych relacji są w czasach chwiejącego się świata1 bardzo istotne i nie do przecenienia.
Należy szukać odpowiedzi jak pogodzić renesans religijności ze wzmożonym sekularyzmem w różnych krajach. Mówimy również o postsekularyzmie. Te ważkie zagadnienia determinują podziały polityczne w Polsce. Bez wspólnego dialogu, dążenia do konsensusu, odrzucenia fundamentalności możemy jako wspólnota polska przestać istnieć.
Grozi nam przejście od utopii do dystopii. Wszystko zależy od tego jak reagować na te wyzwania będą państwo i Kościół katolicki. Należy również odrzucić wszelkie fobie i nacjonalizm z szowinizmem narodowym.

dilemmas of the church christian values dylematy Kościoła nacjonalizm wartości chrześcijańskie państwo Kościół katolicki nationalism catholic church state

Kontynuuj czytanie

Author: Adriana Frączek
Institution: Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 165-180
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201710
PDF: cip/15/cip1510.pdf

Streszczenie:

Artykuł przedstawia wybrane wartości chrześcijańskie, odgrywające zasadniczą rolę w wychowaniu i kształtowaniu osobowości człowieka – miłość bliźniego, prawda, rodzina. Ponadto mawia rolę środowisk wychowawczych – rodziny, szkoły, Kościoła – w procesie wychowywania i budowania tożsamości kulturowej.

tożsamość kulturowa wartości rodzina family Cultural Identity

Kontynuuj czytanie

Author: Andrzej Jan Chodubski
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 181-195
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201711
PDF: cip/15/cip1511.pdf

Streszczenie:

W tekście wskazuje się, że wiedza o równości płci, o rolach pełnionych w wielu rzeczywistościach kulturowo-cywilizacyjnych jest spowita w sferze mitów i stereotypów.Aktywność kulturowa i cywilizacyjna kobiet zdeterminowana jest poziomem instytucjonalnym uprawianym przez podmioty życia publicznego (Kościół, szkołę, władzę państwową, partyjne, organizacje społeczne). Świat wartości kulturowych sytuuje kobiety w tradycyjnym nurcie życia domowego, emocjonalnego, aspiracji społeczno-politycznych pozostających w zależnościach paternalistycznych. Deklaracje profeministyczne ujawniające się od XIX w. do współczesności nie wpływają w praktyce życia kulturowego znacząco na położenie kobiet w sferze życia zarówno politycznego, jak i ekonomicznego. Najbardziej znaczącą siłą w tym względzie są prawa człowieka,
Duże znaczenie do zmian w sferze nierówności płci mają procesy globalizacji i jednocześnie dywersyfikacji życia kulturowego. Z jednej strony wiąże się to z upodmiotowieniem jednostki, kształtowaniem jej partycypatywności; z drugiej zaś międzynarodowymi rozwiązaniami prawnymi, synkretyzmem, koniecznością globalnego rozwiązywania problemów jednostki, jak i ludzkości.

gender equality cultural and civilizational changes stereotyp kobiety równość płci przemiany kulturowo-cywilizacyjne polityka women stereotype politics

Kontynuuj czytanie

Author: Barbara Kijewska
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 196-219
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201712
PDF: cip/15/cip1512.pdf

Streszczenie:

Problematyka aktywności ekonomicznej kobiet stanowi ważny przedmiot zainteresowania instytucji unijnych i państwowych, głównie z uwagi na brak symetrii między kobietami i mężczyznami w kwestii: zatrudnienia, wynagrodzenia i dostępu do stanowisk na szczeblu kierowniczym. Trwała obecność tych różnic, mimo istniejących regulacji prawnych traktowana jest jako element dyskryminacji ekonomicznej kobiet. W badaniu dyskryminacji ekonomicznej kobiet analizie poddawany jest również podział pracy między członków rodziny, wpływ decyzji o potomstwie na kontynuowanie kariery zawodowej, a także zapewnienie odpowiedniej ilości placówek całodziennej opieki nad dzieckiem i osobami zależnymi. W artykule przedstawiono podstawowe regulacje przeciwdziałające nierównemu traktowaniu w życiu ekonomicznym, a następnie zilustrowano wybrane obszary aktywności ekonomicznej kobiet w województwie pomorskim. Przeprowadzona analiza pozwala na sformułowanie następujących wniosków:

  • Występują różnice w wysokości wynagrodzenia, co w perspektywie długoterminowej ma wpływ na zabezpieczenie społeczne, uprawnienia emerytalno-rentowe i zagrożenie ubóstwem kobiet.
  • Kobiety są nadmiernie reprezentowane w obszarze zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy.
  • Nierówny podział obowiązków opiekuńczych i domowych pomiędzy kobietami a mężczyznami ma wpływ na przebieg kariery zawodowej kobiet.
  • Kobiety są niedoreprezentowane w wysoko płatnych pracach i stanowiskach decyzyjnych.

employment gap equal treatment pay gap women’s economic activity równe traktowanie luka płacowa aktywność zawodowa kobiet

Kontynuuj czytanie

Author: Marek Mosakowski
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 220-229
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201713
PDF: cip/15/cip1513.pdf

Streszczenie:

In 1725 Fontenelle, a French writer, philosopher and member of the Académie des sciences, wrote Éloge du Czar Pierre Ier to commemorate the recent death of Peter the Great and at the same time to glorify the reforms undertaken by the late Russian Czar to modernize his country. By virtue of this text Fontenelle succeeded in creating the Petrine myth, subsequently popularized in France by other outstanding figures of the French Enlightenment infatuated with Russia, which in the course of the eighteenth century was undergoing unprecedented socio-political transformation. Our article aims to show how Fontenelle constructed this myth and what rhetorical devices he employed to advance and later to promote it in France of his times.

socio-political reforms French Enlightenment Peter the Great modernizacja reformy społeczno-polityczne Fontenelle francuskie Oświecenie Piotr Wielki Rosja modernization Russia

Kontynuuj czytanie

Author: Jakub Potulski
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 230-248
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201714
PDF: cip/15/cip1514.pdf

Streszczenie:

Jednym z największych wyzwań rosyjskiej polityki wewnętrznej jest problem zapewnienia wewnętrznej stabilności i integralności terytorialnej. Rosja jest państwem wieloetnicznym i wielokonfesyjnym, które obejmuje swoim zasięgiem wiele różnorodnych grup etniczno-narodowościowych. Zróżnicowanie wewnętrzne Rosji jest efektem długoletniej ekspansji terytorialnej. Od czasu, kiedy wojska moskiewskie w XVI w. zajęły Kazań do państwa moskiewskiego włączone zostały duże grupy wyznawców islamu. We współczesnej Rosji islam zajmuje znaczącą pozycję, będąc religią dużych grup etniczno-narodowościowych, a w tym Tatarów i Baszkirów. Odrodzenie tradycji islamskich i rosnąca liczba wyznawców islamu powoduje, że władze rosyjskie stoją przed problemem ułożenia stosunków wewnętrznych. Celem artykułu jest ukazanie historycznych wzorów polityki państwa rosyjskiego wobec rosyjskich muzułmanów. Autor artykułu skoncentrował się na analizie problematyki stosunku partii bolszewickiej wobec wyznawców islamu po wybuchu rewolucji październikowej.

religious and political traditions internal stability Bolshevik revolution polityka religijna rewolucja październikowa bolszewicy Rosja Russia Islam

Kontynuuj czytanie

Author: Olga Nadskakuła-Kaczmarczyk
Institution: Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 249-263
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201715
PDF: cip/15/cip1515.pdf

Streszczenie:

Artykuł koncentruje się na eksploracji najważniejszych czynników indukujących wysokie poparcie dla polityki Władimira Putina. Punktem wyjścia analizy jest charakterystyka rosyjskiego systemu politycznego, który determinuje określone relacje na linii Kreml – społeczeństwo rosyjskie. Mając świadomość, iż społeczeństwo rosyjskie nie jest monolitem, autorka kieruje uwagę na tę część rosyjskiej populacji, która deklaruje swoje poparcie dla działalności obecnego prezydenta. Uwzględniając szeroki wachlarz zagadnień dotyczących tego zjawiska stara się w tekście odpowiedzieć na następujące pytania: na jakie potrzeby i oczekiwania społeczne odpowiadają działania prezydenta? Dlaczego duża część społeczeństwa rosyjskiego nie widzi alternatywy dla Władimira Putina na stanowisku Prezydenta Rosji? W jakim stopniu wartości realizowane przez Kreml wpisują się w wartości uznane przez rosyjskie społeczeństwo?

legitimacy Vladimir Putin legitymacja Władimir Putin społeczeństwo rosyjskie system polityczny Russian society political system

Kontynuuj czytanie

Author: Magdalena Karolak-Michalska
Institution: WSH im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 264-277
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201716
PDF: cip/15/cip1516.pdf

Streszczenie:

Celem artykułu jest analiza ruchów etnopolitycznych mniejszości rosyjskiej w krajach poradzieckich po aneksji Krymu do Rosji i próba odpowiedzi na pytanie badawcze: na ile aneksja Krymu wywołała i/lub wzmocniła wśród mniejszości rosyjskiej żyjącej w tych państwach tendencje separatystyczne. Autorka analizuje aktywność Rosjan w wybranych b. republikach ZSRR, wskazując na ich zachowania wobec aneksji i aktywność w ramach organizacji, w których funkcjonują. W uwagach końcowych dochodzi do wniosku, że na skutek aneksji Krymu ruchy etnopolityczne mniejszości rosyjskiej na obszarze poradzieckim będą jeszcze silniej przeciwstawiać się dyskryminacji ludności rosyjskiej i aktywniej walczyć o jej prawa. Dotychczasowa aktywność Rosjan na obszarze poradzieckim pozwala sądzić, że będą oni nadal działać na rzecz realizacji swoich celów, przy tym działalność ta (także o charakterze separatystycznym) będzie uzależniona w znacznym stopniu od polityki wewnętrznej władz państwa, w którym żyją, a także od polityki Kremla wobec rodaków za granicą.

ruchy etnopolityczne konflikt rosyjsko-ukraiński obszar poradziecki aneksja Krymu mniejszość rosyjska

Kontynuuj czytanie

Author: Robert Kłaczyński
Institution: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 278-294
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201717
PDF: cip/15/cip1517.pdf

Streszczenie:

Federacja Rosyjska to obecnie największy eksporter gazu ziemnego oraz ropy naftowej na europejski rynek paliw. W skład europejskiego rynku paliw wchodzą państwa zrzeszone w V4. Różnią się potencjałem energetycznym, przyjętą strategią polityki zagranicznej, w tym oceną roli i znaczenia jakie UE powinna odgrywać w ramach prowadzonej przez siebie polityki energetycznej. Elementami wspólnymi w zakresie prowadzonej przez kraje V4 polityki energetycznej pozostają uzależnienie od Federacji Rosyjskiej w zakresie importu ropy naftowej i gazu ziemnego oraz związane z tym obawy dotyczące bezpieczeństwa energetycznego. Wszystko to ma miejsce w obliczu realizowanej przez władze rosyjskiej strategii budowy „mocarstwa energetycznego”, które wykorzystując surowce energetyczne jako źródło kreacji relacji w polityce zagranicznej, wewnętrznej będzie zdolne wpływać na bieg wydarzeń na Starym Kontynencie. Publikacja Strategia energetyczna Federacji Rosyjskiej wobec państw Grupy Wyszehradzkiej ma na celu przybliżenie relacji pomiędzy Federacją Rosyjską a państwami Grupy V4 w zakresie handlu, przesyłu surowców energetycznych jak również przejmowania przez Federację Rosyjską infrastruktury poszczególnych sektorów energetycznych krajów Europy Środkowowschodniej.

energy strategy oil strategia energetyczna Grupa Wyszehradzka Federacja Rosyjska ropa naftowa gaz Russian Federation Visegrád Group Gas

Kontynuuj czytanie

Author: Marek Górka
Institution: Politechnika Koszalińska
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 295-315
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201718
PDF: cip/15/cip1518.pdf

Streszczenie:

Cyberterroryzm stwarza poważne i szybko rozwijające się zagrożenia dla społeczeństwa oraz infrastruktury krytycznej państwa. Fakt ten wywołuje istotne zmiany w zakresie zapobiegania oraz zwalczania terroryzmu. Cyfrowy świat, w którym żyje społeczeństwo zapewnia szerokie możliwości dla cyberprzestępczości, ponieważ inicjuje i zachęca do wykorzystania ukrytych możliwości Internetu. Cyberterroryzm jest rodzajem przestępstwa, który jest skierowany przeciwko państwu i jego obywatelom. Obecnie sieci komputerowe są zagrożone i codziennie atakowane z powodu m.in. niezdolności do utrzymania dynamicznego rozwoju usług internetowych oraz szeroko dostępnych narzędzi i technik hakerskich. Jest to najbardziej trudne wyzwanie w walce cyberterroryzmem. Jednak sam termin jest często niewłaściwie wykorzystywany i nadużywany. Zrozumienie niebezpieczeństwa cyberterroryzmu musi zaczynać się od klarownego określenia jego definicji.

cyber threats cyberterrorism cyberzagrożenie cyberataki cyberprzestępstwo cyberterroryzm polityka bezpieczeństwa security policy cyberattacks

Kontynuuj czytanie

Author: Marek Rewizorski
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 316-336
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201719
PDF: cip/15/cip1519.pdf

Streszczenie:

Wobec coraz częstszych przejawów terroryzmu wewnętrznego, krajowego (zamykającego się w granicach jednego państwa) i zewnętrznego, transnarodowego (obejmującego swym zasięgiem działania więcej niż jednego państwa, transgranicznego), powstają pytania, który rodzaj terroryzmu – wewnętrzny czy zewnętrzny staje się większym zagrożeniem bezpieczeństwa? W jaki sposób terroryści adaptują się do wewnątrzkrajowych (defensywnych) środków bezpieczeństwa oraz zewnętrznych (ofensywnych) środków wykorzystywanych przez państwa w wojnie z terroryzmem? Jak przemiany terroryzmu w wymiarze motywacyjnym, a więc wartości i zasady służące terrorystom jako uzasadnienie stosowania przemocy, zwłaszcza odejście od świeckich ideologii politycznych, lewicowych, w kierunku uzasadnienia religijnego, wpływają na ewolucję terroryzmu jako zagrożenia dla jednostek i ich grup? Kto lub co jest celem ataków współczesnych grup terrorystycznych? Celem tego artykułu jest udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania w oparciu o bogatą literaturę oraz dane na temat terroryzmu, pochodzące z dwóch baz danych, tj. The International Terrorism: Attributes of Terrorist Events (ITERATE), a także Global Terrorism Database (GTD). Rozważania teoretyczne zostaną oparte na na modelu ekonomicznej racjonalności działania terrorystów przedstawionym przez Williama M. Landesa w 1978 roku.

domestic terrorism transnational terrorism bezpieczeństwo międzynarodowe terroryzm krajowy terroryzm transnarodowy anti-terrorism antyterroryzm international security

Kontynuuj czytanie

Author: Jarosław Ślęzak
Institution: Pomorska Szkoła Wyższa
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 337-346
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201720
PDF: cip/15/cip1520.pdf

Streszczenie:

W tekście dokonano analizy pojęcia, funkcji, klasyfikacji, oceny poszlak oraz ich wykorzystania do budowy dowodu poszlakowego do 1991 roku w Polsce zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie. Zwrócono uwagę na swoisty charakter dowodu poszlakowego i jego zastosowanie do wykrycia sprawców przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu. Istotne jest wykorzystanie zasad kryminalistyki w sprawach poszlakowych.

criminalistics criminal proceedings circumstantial evidence evidence trace kryminalistyka postepowanie karne dowód poszlaka

Kontynuuj czytanie

Author: Adam Romejko
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 347-361
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201721
PDF: cip/15/cip1521.pdf

Streszczenie:

Austria jest krajem, który w swej polityce kieruje się (w przeszłości i obecnie) pragmatyzmem, tj. interesem narodowym, będącym wyznacznikiem tego, co jest akceptowalne, a co nie. Interes narodowy jest istotnym faktorem w ramach uprawianej tam polityki migracyjnej i nie ma znaczenia czy chodzi o imigrantów ekonomicznych, czy o uchodźców. Od lat 60. XX w. Austria jest postrzegana jako miejsce, w którym można znaleźć lepsze życia. To dlatego przybywali tam licznie gastarbeiterzy z Jugosławii i Turcji. Politycy austriaccy podejmowali działania mające na celu kontrolowanie napływu robotników cudzoziemskich – preferowano tych przydatnych dla miejscowej gospodarki, a jednocześnie niestanowiących zagrożenia dla rodzimej siły roboczej. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w czasach obecnych. Imigranci mają nie tylko ekonomiczne, lecz także polityczne znaczenie. Partie lewicowe postrzegają w nich okazję do wzmocnienia swych wpływów. Z szeregów imigranckich wywodzą się bowiem w większości ich wyborcy. Partie prawicowe starają się zaś pozyskać przychylną opinię tej części elektoratu, która nie godzi się na przyjmowanie większej ilości przybyszów. Specyficznym aspektem austriackiego pragmatyzmu jest wypowiadanie krytycznych opinii wobec państw Europy Środkowej i Wschodniej, które nie wspierają niemieckiej willkommenskultur. Austria, która w przeszłości była postrzegana jako most łączący Wschód z Zachodem, straciła w oczach krytykowanych krajów, w tym Polski.

refugee uchodźca gastarbeiter Austria emigracja polityka politics Islam migration

Kontynuuj czytanie

Author: Joanna Rosłon-Żmuda
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 362-374
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201722
PDF: cip/15/cip1522.pdf

Streszczenie:

Polityka migracyjna Niemiec, Włoch i Węgier to przykład trzech różnych koncepcji, które są uzależnione w dużym stopniu od wizji rządów sprawujących władzę w tych państwach. Im bardziej liberalne i demokratyczne rządy, tym bardziej otwarte społeczeństwa i tym większa wrażliwość na potrzeby migrantów. Większe także poczucie solidarności z innymi państwami wewnątrz Unii Europejskiej, które kryzys uchodźczy dotyka najbardziej. Do Wspólnoty należą jednak państwa o różnym poziomie demokracji, również takie które niechętnie patrzą na obcych, a ich działania skupiają się przede wszystkim na ochronie własnych granic. Pomimo wielu różnic w bieżących rozwiązaniach cennym osiągnięciem trwającego dwa lata kryzysu uchodźczego jest zgoda wszystkich państw co do konieczności eliminowania przyczyn migracji poza Europą i ściślejsza współpraca w zakresie ochrony granic terytorium Unii Europejskiej.

refugees and migrants in Europe migration’s crisis uchodźcy i migranci w Europie kryzys migracyjny polityka migracyjna migration policy

Kontynuuj czytanie

Author: Katarzyna Kamińska-Korolczuk
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 375-390
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201723
PDF: cip/15/cip1523.pdf

Streszczenie:

Estonia i Łotwa to państwa, w których mieszka wiele różnych narodowości. W artykule przedstawiono najważniejsze wydarzenia z rozwoju mediów estońskich i łotewskich, z uwzględnieniem wpływu na nie osób pochodzących z różnych kręgów cywilizacyjnych. Ta różnorodność twórców mediów nie tylko nie zagrażała rozwojowi komunikacji w tej części świata, ale również pozwoliła na wypracowanie solidnego system funkcjonowania mediów. Oba kraje charakteryzowały się wysokim poziomem czytelnictwa i wysokim nasyceniem rynku mediów. Obecnie media Estonii i Łotwy są reprezentowane głównie przez interesy dwóch grup właścicieli i nadawców – narodu podstawowego i ludności rosyjskojęzycznej. Interes obu grup nie jest zbieżny, a obiektywizm prasy najczęściej znajduje się tylko w sferze deklaratywnej.

minorities in Estonia minorities in Latvia media in Latvia media in Estonia mniejszości narodowe na Łotwie mniejszości narodowe w Estonii media na Łotwie media w Estonii

Kontynuuj czytanie

Author: Małgorzata Mieczkowska
Institution: Uniwersytet Szczeciński
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 391-401
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201724
PDF: cip/15/cip1524.pdf

Streszczenie:

Artykuł przedstawia uwarunkowania przebudowy struktur organizacyjnych mniejszości serbołużyckiej w trakcie przełomu politycznego i przygotowań do jednoczenia się obu państw niemieckich. Autorka tekstu analizując wydarzenia kilku miesięcy przełomu lat 1989/1990 zaprezentowała główne nurty przemian w środowisku mniejszości oraz etapy budowania konsensusu narodowego.

civil movement German Democratic Republic Domowina ruch obywatelski transformacja polityczna Niemiecka Republika Demokratyczna Serbołużyczanie Sorbs political transformation

Kontynuuj czytanie

Author: Joanna Leska-Ślęzak
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 402-411
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201725
PDF: cip/15/cip1525.pdf

Streszczenie:

Tożsamość Polaków w diasporze w Holandii można definiować w różnych kategoriach. Z jednej strony jako typowo polonijną, a także jako polską zmierzającą do identyfikacji dwukierunkowej kraju osiedlenia. Organizacje, które funkcjonują w Królestwie Niderlandów są otwarte na nowe wyzwania kulturowo-cywilizacyjne. Należą do nich m.in. Fundacja Multikuturalna Platforma dla Pokoju i Wolności, TOP Polki, Polish Professional Woman of the Nederlands. Młode pokolenie imigrantów uczestniczy w działalności organizacji głównie w formie wolontariatu. Głównym celem współczesnych organizacji jest promocja Polski w Holandii.

Holland Polish community organization Polish community in the Netherlands diaspora Holandia organizacje polonijne Polonia holenderska

Kontynuuj czytanie

Author: Marcin Wałdoch
Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 412-422
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201726
PDF: cip/15/cip1526.pdf

Streszczenie:

W artykule tym autor przedstawił postawy polityczne wśród Nowozelandczyków i Polonii nowozelandzkiej wobec wprowadzenia w Polsce stanu wojennego w 1981 r. W trakcie prowadzonego badania ujawniono następujące zjawiska, które towarzyszyły postawom politycznym wyrażanym w Nowej Zelandii wobec stanu wojennego w Polsce: nowozelandzkie związki zawodowe zajmowały stanowiska dychotomiczne wobec „Solidarności”; antykomunizm ówczesnego rządu nowozelandzkiego; konflikt polityczny w środowiskach polskiej emigracji politycznej; wysoką zdolność Polonii do mobilizacji politycznej. Przeprowadzone badanie stanowiło podstawę do potwierdzenia hipotezy, stanowiącej przypuszczenie, że Polacy jak i Nowozelandczycy w Nowej Zelandii ujawniali postawy antykomunistyczne w okresie wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, a społeczeństwo nowozelandzkie wspierało Polaków w Nowej Zelandii w ich postawach antykomunistycznych i działaniach na rzecz wyrażenia dezaprobaty dla reżimu komunistycznego i rozwiązania opozycji demokratycznej skoncentrowanej wokół ruchu społecznego „Solidarność”.

martial law Poles abroad New Zealand anticommunism stan wojenny Polonia Nowa Zelandia antykomunizm postawy polityczne political attitudes

Kontynuuj czytanie

Author: Michał Drgas
Institution: Akademia Pomorska w Słupsku
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 423-442
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201727
PDF: cip/15/cip1527.pdf

Streszczenie:

Norwegia i Islandia to dwa państwa mocno zintegrowane z Unią Europejską (UE), pomimo iż nie są jej członkami. Przede wszystkim wynika to z faktu, iż są one zobowiązane do stosowania część prawodawstwa UE. Z jednej strony, jako członkowie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, państwa te stosują akty prawa tworzące rynek wewnętrzny UE oraz akty odnoszące się do większości innych polityk UE zaliczanych w przeszłości do jej pierwszego filara; z drugiej natomiast, jako państwa stowarzyszone z systemem Schengen, podlegają obowiązkowi stosowania przepisów UE w zakresie przekraczania granic i azylu. Artykuł ten analizuje mechanizmy i procedury wykorzystywane w celu umożliwienia tym dwóm państwom stosowania prawodawstwa UE oraz mające gwarantować jego właściwe stosowanie. Rozpatruje ponadto zakres prawa UE, które Norwegia i Islandia zobowiązane są stosować oraz stopień wywiązywania się przez nie z tego obowiązku.

European Economic Area European Union law Islandia Norwegia Europejski Obszar Gospodarczy prawo Unii Europejskiej Iceland Norway Unia Europejska European Union

Kontynuuj czytanie

Author: Mariusz Zaborowski
Institution: Politechnika Gdańska
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 443-460
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201728
PDF: cip/15/cip1528.pdf

Streszczenie:

W artykule przedstawiono i opisano implementację dyrektyw unijnych w zakresie zamówień publicznych w Polsce i Republice Czeskiej. Przedstawiono wybrane aspekty polskiego i czeskiego rynku zamówień publicznych oraz ich problematykę.

public procurement market directives EU public procurement rynek zamówień publicznych implementacja dyrektywy unijne zamówienia publiczne Implementation

Kontynuuj czytanie

Author: Michał Kubiak
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 461-478
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201729
PDF: cip/15/cip1529.pdf

Streszczenie:

W ostatnich latach zasadniczej zmianie uległa struktura ludności pod względem wieku. W najbliższych dekadach należy oczekiwać nie tylko kurczenia się zasobów pracy, ale i ich ciągłego starzenia się. W wielu dokumentach rangi państwowej podkreśla się, że aktywne starzenie się jest jedyną szansą sprostania wyzwaniom, jakie niosą zmiany demograficzne, warunkiem koniecznym przyszłego dobrobytu i spójności społecznej. W tym kontekście wskazuje się na konieczność oddziaływania na jak najdłuższe zachowanie społecznej produktywności jednostki (działalność społeczna, zawodowa), a w odniesieniu do osób na przedpolu starości wskazuje na potrzebę aktywności zawodowej. W tej optyce starzenie się populacji nie musi nieść ze sobą tylko zagrożeń, ale może stanowić szansę na rozwój gospodarczy (usługi, towary, miejsca pracy). Jednak warunkiem dalszej aktywności zawodowej, społecznej i gospodarczej osób na przedpolu starzenia się jest dobry stan zdrowia i jak największy poziom ich samodzielności. W tej optyce zwiększa się rola zarządzania wiekiem, które dotyczy najczęściej osób w wieku powyżej 50 lat i odnosi się do przygotowania do dłuższego cyklu życia zawodowego. Zarządzanie wiekiem jest częścią polityki senioralnej, która koncentruje się na działaniach mających zwiększyć wydajność pracy osób starszych, a w konsekwencji ich zatrudnialność. Wachlarz działań podejmowanych w celu stworzenia środowiska pracy sprzyjającego pracownikom w różnym wieku, umożliwiającego wykorzystanie ich możliwości i zaspokojenie potrzeb okazuje się być stosunkowo szeroki.

age management aging labor force labor market changes zarządzanie wiekiem starzenie się zasobów pracy przemiany na rynku pracy

Kontynuuj czytanie

Author: Margot Stańczyk-Minkiewicz
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 479-497
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201730
PDF: cip/15/cip1530.pdf

Streszczenie:

Bardzo często, kiedy w dyskursie publicznym analizie poddaje się poziom i skalę bezpieczeństwa człowieka, na plan pierwszy wysuwa się „bezpieczeństwo zdrowotne” tegoż. Wynika to przede wszystkim z faktu, że na wszelkiego rodzaju rozwój (zarówno w skali globalnej, kontynentalnej, państwowej, regionalnej czy jednostkowej) diametralny wpływ ma właśnie zdrowie człowieka. Niestety wpływ na nie ma nierzadko szereg czynników niezależnych od niego samego. Warunków, zarówno jego zagwarantowania, jak i niedostatku szukać należy w przyczynach politycznych, ekonomicznych, społecznych, kulturowych, demograficznych, czy też stanu środowiska naturalnego. Jakość i poziom zdrowia człowieka, zarówno w kontekście społecznym, jak i publicznym, uzależnione będą w takim samym stopniu od postępujących stale procesów globalizacyjnych, które przenikają dzisiaj do każdej płaszczyzny życia jednostki, jak i od sytuacji państwa, w którym dana jednostka funkcjonuje.
W poniższym artykule autorka podejmuje próbę analizy zależności pomiędzy skalą dysfunkcyjności państwa a poziomem bezpieczeństwa zdrowotnego jego obywateli. W jej opinii, słabość administracji państwowej, korupcja, nepotyzm, ubóstwo, analfabetyzm, bezrobocie etc., tak charakterystyczne dla państw „dysfunkcyjnych – wrażliwych”, to główne przyczyny problemów „bezpieczeństwa zdrowotnego”. Obszar badań stanowić będzie kontynent afrykański, ze szczególnym uwzględnieniem Afryki Subsaharyjskiej, ponieważ skupia on w swoim regionie najwięcej państw dysfunkcyjnych w skali globu.

Subsaharian Africa social disproportions undernourishment poverty dysfunctional states Afryka Subsaharyjska dysproporcje społeczne niedożywienie ubóstwo państwa dysfunkcyjne bezpieczeństwo zdrowotne health security prawa człowieka human rights

Kontynuuj czytanie

Author: Tadeusz Linkner
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 498-510
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201731
PDF: cip/15/cip1531.pdf

Streszczenie:

Ks. Symforian Tomicki jest autorem tomiku wierszy pt. Kwiaty więzienia. Wiersze napisał podczas niewoli w Berlinie i gdańskiej Twierdzy Wisłoujście. Właśnie Sonety Wisłuskie stanowią najważniejsza i najbardziej oryginalną część jego dorobku poetyckiego. Poświęcone są one krajobrazowi gdańskiemu widzianemu z twierdzy, w której przebywał w latach 1863–1866. Nikt przed nim nie zobrazował Twierdzy Wisłoujście w sposób poetycki.

jail poetry Symforian Tomicki poezja więzienna Gdańsk

Kontynuuj czytanie

Author: The Editors
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 516-519
DOI Address: -
PDF: cip/15/cip15auth.pdf

Streszczenie:

NOTES ABOUT AUTHORS

NOTES ABOUT AUTHORS

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart