Author: Agnieszka Bień
Institution: Uniwersytet Gdański
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5357-628X
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 202-213
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202010
PDF: cip/18/cip1810.pdf

Pojęcie władzy jest jednym z głównych problemów w myśli Michela Foucaulta. Filozof w sposób krytyczny analizuje współczesne mu dyskursy polityczne, religijne i światopoglądowe oraz historyczne uwarunkowania ich powstania, aby następnie podjąć się trudu zdefiniowania pojęcia władzy. Sam termin rozumiany jest przez niego holistycznie – obejmuje ono wszystkie aspekty życia indywidualnego, rodzinnego i społecznego jednostki, dyskursu społecznego, problemu wiedzy, wykluczenia oraz oddziaływania światopoglądowego, w tym religii. Celem artykułu jest opis elementów tożsamości władzy w myśli Michela Foucaulta oraz odpowiedź na pytanie, w jaki sposób jest ona konstruowana oraz jak wpływa na upodmiotowienie człowieka w społeczeństwie.

Do not ask who I am and do not ask me to remain the same..., about the identity of power according to Michel Foucault

The concept of power is one of the main problems of social concepts in the work of Michel Foucault. The philosopher critically analyzes contemporary political, religious and ideological discourses as well as the historical conditions of their emergence, in order to undertake the trouble of defining the concept of power. The term itself is understood by him extremely holistically – it covers all aspects of the individual, family and social life of an individual (entity), social discourse, the problem of knowledge, exclusion and ideological influence, including religion. The purpose of the article is to describe the elements of the identity of power in the thought of Michel Foucault and answer the question how it is constructed and how it affects the empowerment of man in society?

REFERENCES:

 • Baudrillard J., Zapomnieć Foucaulta, tłum. K.M. Jaksender, Kraków 2015.
 • Bogdanowska M., Ujarzmienie Foucaulta, „Teksty Drugie” 1999, nr 1–2.
 • Foucault M., Gry władzy, tłum. T. Komendant, „Literatura na Świecie”1988, nr 6.
 • Foucault M., Historia seksualności, tłum. B. Banasiak, T. Komendant, K. Matu­szewski, Warszawa 1995.
 • Foucault M., Rządomyślność, [w:] M. Foucault, Filozofia, historia, polityka. Wy­bór pism, tłum. D. Leszczyński, L. Rasiński, Warszawa–Wrocław 2000.
 • Foucault M., „Omnes et singulatim”: przyczynek do krytyki politycznego rozumu, [w:] M. Foucault, Filozofia, historia, polityka. Wybór pism, tłum. D. Leszczyński, L. Rasiński, Warszawa–Wrocław 2000.
 • Foucault M., Nadzorować i karać, tłum. T. Komendant, Warszawa 1993.
 • Foucault M., Nietzsche, genealogia, historia, [w:] M. Foucault, Filozofia, historia, polityka. Wybór pism, tłum. D. Leszczyński, L. Rasiński, Warszawa–Wrocław 2000.
 • Foucault M., Nietzsche, genealogia, historia, [w:] Filozofia, historia, polityka. Wy­bór pism, tłum. D. Leszczyński, L. Rasiński, Warszawa–Wrocław 2000.
 • Foucault M., Subject and Pawer, [w:] H.L. Dreyfus, P. Robinson, Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics, Chicago 1982.
 • Foucault M., Szaleństwo i społeczeństwo, [w:] M. Foucault, Filozofia, historia, po­lityka. Wybór pism, tłum. D. Leszczyński, L. Rasiński, Warszawa–Wrocław 2000.
 • Foucault M., Trzeba bronić społeczeństwa. Wykłady w Collège de France 1976, tłum. M. Kowalska, Warszawa 1998.
 • Gofron B., Podmiotowość jako treść postmodernistycznego dyskursu pedagogiczne­go, „Podstawy Edukacji” 2010, nr 3.
 • Hindess B., Filozofia władzy. Od Hobbesa do Foucaulta, tłum D. Leszczyński, L. Rasiński, Warszawa–Wrocław 1999.
 • Kowalska M., Dialektyka poza dialektyką: od Bataille’a do Derridy, Warszawa 2000.
 • Orwell G., Folwark zwierzęcy, tłum. B. Zborski, [wolny dostęp]
 • Szacki J., Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe, Warszawa 2002.
 • Szkudlarek T., Pedagogie amerykańskiego postmodernizmu: edukacja wobec kul­turowego przełomu, [w:] Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogikach, red. Z. Kwieciński, L. Witkowski, Warszawa 1993.
 • Szkudlarek T., Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego postmodernizmu, Kraków 1993.
 • Taylor Ch., Foucault o wolności i prawdzie, tłum. M. Kwiek, [w:] Nie pytaj mnie kim jestem..., Michel Foucault dzisiaj, M. Kwiek, Poznań 1998.
 • Zbrzeźniak U., Michel Foucault. Ku historii ontologii nas samych, Warszawa 2010.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart