Author: Jacek Szkurłat
Institution: Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3645-5723
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 191-205
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202111
PDF: cip/19/cip1911.pdf

Pandemia COVID-19 jest czynnikiem, który może w znaczącym stopniu zmienić sytuację na rynku pracy w Polsce. Obecnie – choć poza sporem pozostaje to, że takie przekształcenia nastąpią – można jednakże mówić raczej o pewnych prognozach co do przewidywanych kierunków i stopnia możliwych modyfikacji w tym zakresie, a finalny ich stan będzie efektem tak czasu trwania swoistego „zawieszenia” działalności szeregu firm, ale i pracowników, jak i efektywności podejmowanych działań – zarówno w sferze medycznej, jak i ekonomicznej, czy społecznej. Przedstawiony artykuł jest jednym z głosów w dyskusji na wskazany temat, toczącej się w przestrzeni publicznej, której celem jest nie tylko wskazanie potencjalnych wektorów rozwoju rynku pracy w trakcie i po trwającej pandemii, ale także zidentyfikowanie jego głównych problemów. Bowiem to właśnie w okresach znacznego pogorszenia koniunktury ujawniają się nieprawidłowości i zaniedbania, które mogą mieć istotny wpływ na rynek pracy i jego uczestników.

Labour market in Poland and the COVID-19 pandemic as a challenge to social policy and its specific policies

The COVID-19 pandemic is a factor that can significantly change the situation on the labour market in Poland. Currently – although it is beyond dispute that such transformations will take place – there may be rather some predictions as to the expected directions and degree of possible modifications in this regard, and their final state will be the result of a duration of „suspension” of the activities of a number of companies, but also of employees, as well as the effectiveness of the actions taken – both in the medical, economic and social spheres. The presented article is one of the voices in the discussion on the indicated topic, taking place in the public space, the aim of which is not only to identify potential vectors of labour market development during and after the ongoing pandemic, but also to identify its main problems. This is because especially during periods of a significant economic downturn irregularities and neglects which can have a significant impact on the labour market and its participants are revealed.

REFERENCES:

  • Globalny długoterminowy koszt wpływu pandemii na młodych to 44 biliony USD, Pol­ski Instytut Ekonomiczny, Warszawa 2021.
  • Informacja o rynku pracy w czwartym kwartale 2020 roku (dane wstępne), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2021.
  • Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w latach 1990–2021, Główny Urząd Staty­styczny, Warszawa 2021.
  • Polski Ład,
  • Ryczkowski M., Komparatywna analiza źródeł danych na potrzeby budowy nowocze­snego Systemu Rachunków Pracy, „Wiadomości Statystyczne” 2016, nr 1(656).
  • Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 1990–2021, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2021.
  • Zeszyt metodologiczny. Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2018.
  • Unemployment by sex and age – monthly data [UNE_RT_M__custom_985185], https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/une_rt_m/default/table?lang=en.
  • Unemployment by sex and age – monthly data [UNE_RT_M__custom_985192], https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/une_rt_m/default/table?lang=en.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart