Author: Adrianna Frączek
Institution: Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 9-26
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201801
PDF: cip/16/cip1601.pdf

Edukacja jako szczególna wartość w dzisiejszym świecie stanowi siłę generującą aktywność zarówno polityczną, społeczną, jak i gospodarczą. Jest ona czynnikiem kształtującym samoświadomość. Z tego powodu Polska przywiązuje dużą wagę do problemów edukacyjnych nie tylko w kraju, ale również w polskich środowiskach emigracyjnych. Przykładem państwa, które miało i ma ogromne znaczenie dla ruchu emigracyjnego jest Francja.
Celem artykułu jest próba usystematyzowania wiedzy o kształtowaniu się życia oświatowego polskich emigrantów we Francji, wskazanie realizowanych zadań i wyzwań z jakimi przyszło się jej zmagać na przestrzeni wieków.
Wykazano, że niezależnie od epoki w której przyszło żyć polskim emigrantom, hołdowali oni wartościom, które nie przemijają: poczucie odrębności, patriotyzm i miłość do ojczyzny oraz posiadali nieustanny pęd do zdobywania wiedzy.

Creation of educational culture of Polish people living in France

Education as a special value in today’s world is a force that generates both political, social and economic activity. It is a factor shaping self-awareness. For this reason, Poland attaches great importance to educational problems not only in the country, but also in Polish emigre environments. An example of a country that has and is of great importance for the emigration movement is France.
The aim of the article is to attempt to systematize knowledge about the formation of educational life of Polish immigrants in France, to indicate the tasks and challenges that it has to contend with over the centuries.
It was shown that regardless of the era in which Polish emigres came to live, they worshiped values that do not go away: a sense of separateness, patriotism and love for their homeland, and they had constant urge to acquire knowledge.

BIBLIOGRAFIA:

Literatura:

 • Błaszkiewicz J., Francja w Europie, Wrocław 2006.
 • Gruszyński J., Społeczność polska we Francji 1918/1978, Warszawa 1981.
 • Gutowska-Adamczyk M., Orzeszyna M., Paryż miasto sztuki i miłości w czasach Belle Epoque, Warszawa 2012.
 • Konarska B., Polskie drogi emigracyjne – emigranci polscy na studiach we Francji 1832–1848, Warszawa 1986.
 • Kozierowska U., Kocik S., Polska–Francja: więzi odległe i bliskie Francja, Warszawa 1978.
 • Łepkowski T., Wolna Szkoła Polska w okupowanej Francji, Warszawa 1990.
 • Parzkowski A., Prasa i społeczność polska we Francji w latach 1920–1940, Kraków 1979.
 • Pilch A. (red.), Emigracja z ziem polskich w czasach nowożytnych i najnowszych, Warszawa 1984.
 • Price R., Historia Francji, Poznań 2001.
 • Szostakiewski S., Z dziejów Wielkiej Emigracji, Warszawa 1991.
 • Śladkowski W., Emigracja polska we Francji 1871–1918, Lublin 1980.
 • Willaume M., Początki polsko-francuskich kontaktów naukowych w latach międzywojennych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 1988/1989.
 • Wyrwa T., Pokoleniowe rozstaje dróg, Lublin 2007.

Prasa:

 • Bailey R., tłum. Amsterdamski P., red. Łoś J., „Przewodnik National Geographic”.
 • Draus J., Terlecki R., Polskie szkoły wyższe i instytucje naukowe na emigracji 1939–1945, Wrocław 1984.
 • „Życie Szkoły” 2011, nr 1.

Netografia:

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart