Author: Grzegorz Piwnicki
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 27-48
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201802
PDF: cip/16/cip1602.pdf

Uznaje się, że polityka jest częścią życia społecznego, dlatego jest również częścią kultury. W drugiej połowie XX w. kultura polityczna stała się obiektem analiz politologów w świecie oraz w Polsce. W związku z tym zaczęto postrzegać kulturę polityczną, jako komponent kultury w dosłownym znaczeniu przez pryzmat ogółu materialnych i niematerialnych wytworów życia społecznego. Stało się to asumptem do rozszerzenia się definicji kultury politycznej o takie składniki, jak instytucje polityczne oraz system socjalizacji oraz edukacji politycznej. Celem tego było wzmocnienie demokratycznego systemu politycznego poprzez przesunięcie z elementów indywidualnych na ogólnospołeczne.

Socialization and political education as important determinants of the political culture

It is recognized that politics is a part of social life, that is why it is also a part of culture. In this the political culture became in the second half of the twentieth century the subject of analyzes of the political scientists in the world and in Poland. In connection with this, political culture was perceived as a component of culture in the literal sense through the prism of all material and non-material creations of the social life. It has become an incentive to expand the definition of the political culture with such components as the political institutions and the system of socialization and political education. The aim of this was to strengthen the democratic political system by shifting from individual to general social elements.

BIBLIOGRAFIA:

 • Almond G., Powell B., Comparative Politics: A Developmental Approach, Boston 1966.
 • Almond G., Powell B., Kultura polityczna, [w:] Elementy teorii socjologicznych, red. W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki, Warszawa 1975.
 • Anioł W., Współczesny nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej: podłoże, rodzaje napięć i reakcja instytucji regionalnych, [w:] Nacjonalizm, konflikty narodo­wościowe w Europie Środkowej i Wschodniej, red. S. Helnarski, Toruń 1994.
 • Barry Brian, The limits of cultural politics, [w:] The Rights of Nations: Nations and Nationalism in a Changing World Cork, red. D.M. Clarke, Ch. Jones, Basingstoke 1999.
 • Bera R., Metodyka kształtowania postaw żołnierskich, Warszawa 1999.
 • Bodnar A., Nauka o polityce, Warszawa 1984.
 • Ciepaj M., Społeczeństwo obywatelskie w Polsce – pojęcie i rozwój, [w:] Świat i Polska u progu XXI wieku, red. M. Szczepański, K. Robakowski, W. Gill, Toruń 1994.
 • Dmowski R., Upadek myśli konserwatywnej w Polsce, Częstochowa 1938.
 • Filipiak M., Socjologia kultury, Lublin 1996.
 • Frątczak-Rudnicka B., Socjalizacja polityczna w rodzinie w warunkach kryzysu, Warszawa 1990.
 • Gerstman S., Osobowość. Wybrane zagadnienia psychologiczne, Warszawa 1970.
 • Grott B., Nacjonalizm chrześcijański, Krzeszowice 2006.
 • Heywood A., Politologia, Warszawa 2006.
 • Jarmoszko S., Kształcenie obywatelskie wojskowych, „Wojsko i Wychowanie” 1995, cz. I, nr 9.
 • Jaskułkowski K., Wspólnota symboliczna w stronę antropologii nacjonalizmu, Gdańsk 2012.
 • Kaczorowski P., My i oni. Państwo jako jedność polityczna: filozofia polityczna Carla Schmitta w okresie republiki weimarskiej, Warszawa 1998.
 • Kolankowski L., Polska Jagiellonów: dzieje polityczne, Olsztyn 1991.
 • Kolankowski L., Żywoty hetmanów Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Li­tewskiego, Warszawa 1991.
 • Kosyrz Z., Kultura polityczna, Warszawa 1987.
 • Kosyrz Z., Kultura polityczna młodzieży, Warszawa 1987.
 • Krzesiński K., Państwo i prawo a społeczeństwo obywatelskie, „Studia Filozoficz­ne” 1990, nr 4.
 • Lawrence P., Nacjonalizm, Warszawa 2005.
 • Lis S., Proces socjalizacji dziecka w środowisku pozarodzinnym, Warszawa 1992.
 • Ludwikowski R., Polska kultura polityczna. Mity, tradycje i współczesność, War­szawa 1980.
 • Łukaszewski W., Szanse rozwoju okoliczności, Warszawa 1984.
 • Markiewicz W., Kultura polityczna a rozwój społeczny, [w:] Marksizm i procesy rozwoju społecznego, red. W. Wesołowski, Warszawa 1979.
 • Markiewicz W., Kultura polityczna społeczeństwa, [w:] W. Markiewicz, Socjologia i służba społeczna, Poznań 1972.
 • Milewski J., Zagadnienia narodowej polityki, Lwów 1909.
 • Mojsiewicz Cz., Problemy kultury politycznej społeczeństwa socjalistycznego w do­bie rewolucji naukowo-technicznej, „Studia Nauk Politycznych” 1974, nr 1 (15).
 • Nowak T., Wimmer J., Dzieje oręża polskiego do roku 1793, Warszawa 1968.
 • Pasierb B., Józef Milewski (1859 – 1916) o nauce polityki i kulturze politycznej, [w:] Polska – Europa – Świat. Prace Politologiczne i Historyczne. Księga jubileuszowa ofiaro­wana Profesorowi Edwardowi Olszewskiemu z okazji 70. rocznicy urodzin, Lublin 2012.
 • Piłsudski J., Pisma wybrane, t. IV, Warszawa 1937.
 • Redelbach A., Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii państwa i prawa, War­szawa 1992.
 • Samsonowicz H., O „historii prawdziwej”: mity, legendy i podania jako źródło hi­storyczne, Gdańsk 1997.
 • Siemieński J., Konstytucja 3 maja 1791 jako wyraz polskiej kultury politycznej. Odczyt wygłoszony na uroczystym obchodzie rocznicy 3 Maja w Uniwersytecie War­szawskim, Warszawa 1916. Sikorski J. (red.), Polskie tradycje wojskowe X–XVII w., Warszawa 1991.
 • Skarżyńska K., Potoczna percepcja i ewolucja rzeczywistości społeczno-politycznej, [w:] Potoczne wyobrażenia o demokracji: psychologiczne uwarunkowania i konse­kwencje, red. J. Reykowski, Warszawa 1995.
 • Skarżyńska K., Rozumienie polityki przez młodzież i wartości wpływu na sprawy kraju, „Psychologia Wychowania” 1994, nr 3.
 • Skarżyńska K. (red.), Podstawy psychologii politycznej, Poznań 2002.
 • Skarżyński R. (red.), Carl Schmitt i współczesna myśl polityczna, Warszawa 1996.
 • Smith A.D., Nacjonalizm, Warszawa 2007.
 • Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1970.
 • Sztompka P., Socjologia, Kraków 2003.
 • Tinder G., Myślenie polityczne, Warszawa 2003.
 • Topolski J., Metodologia historii, Warszawa 1973.
 • Topolski J. (red.), Studia nad świadomością historyczną Polaków, Poznań 1994.
 • Turowski J., Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin 1993.
 • Wiatr J., Socjologia stosunków politycznych, Warszawa 1977.
 • Wiatr J., Socjologia polityki, Warszawa 1999.
 • Zamęcki Ł., Kontrowersje wokół pojęcia kultury politycznej, „Społeczeństwo i Po­lityka” 2004, nr 1.
 • Znaniecki F., Socjologia wychowawcza, Warszawa 1973.
 • Żmigrodzki M. (red.), Encyklopedia politologii, t. 1, Kraków 1999.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart