Author: Piotr Mickiewicz
Institution: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 81-99
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201806
PDF: cip/16/cip1606.pdf

Sytuacja w sektorze gospodarki morskiej przez ponad dwie dekady była klasycznym przykładem konsekwencji braku powiązania strategii rozwoju państwa z charakterem gospodarki narodowej. Ten marginalny dla procesu wytwarzania PKB sektor gospodarki w polskich realiach odgrywał i odgrywa dużo większą rolę niż poziom wytwarzanego w jego ramach produktu krajowego. Stymuluje bowiem w znacznym stopniu poziom wymiany handlowej oraz procesy społeczno-gospodarcze w regionach nadmorskich. Niedostrzeżenie tej roli gospodarki morskiej przez polski establishment polityczny w istotnym stopniu ograniczyło możliwości wykorzystania terytorium Polski jako istotnego elementu europejskiej sieci transportowej, rozumianej szerzej niż obszar przewozów tranzytowych. Dopiero w realiach gospodarczych początku drugiej dekady XXI w. uznano za zasadne stworzenie kompleksowej strategii funkcjonowania gospodarki morskiej jako elementu polityki rozwoju państwa i jej wkomponowanie w zasadnicze strategie gospodarcze.

Maritime policy of the Republic of Poland versus realities of the economic exploitation of the sea in years 1990–2015

Poland in the period of post-1990s economic transformation did not create a vision of the functioning of the maritime economy. It was considered that it is too small a sector of the economy to create its development programs. This was a mistake, as it stimulated socio-economic processes in coastal regions. This policy also led to the limited use of the territory of Poland as an important element of the European transport network, understood more broadly than the area of transit transport. It was only after 2012 that it was decided to prepare the maritime strategy as an operational strategy for state development programs.

BIBLIOGRAFIA:

Dokumenty:

 • Budujemy wartość i bezpieczną przyszłość. Strategia Grupy PGE na lata 2012–2035, luty 2012.
 • Informacja o wynikach kontroli wykorzystania gospodarki morskiej, nr 3/2005/ P/04/071/KKT, Najwyższa Izba Kontroli. Departament Komunikacji i Systemów Transportowych, Warszawa, styczeń 2005.
 • Informacja rządu o stanie gospodarki morskiej, Kancelaria Rady Ministrów, listopad 2003.
 • Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, Ministerstwo Gospodarki.
 • Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do 2020 roku, Szczecin 2005.
 • Niebieska Księga – W sprawie zintegrowanej polityki morskiej COM (2007) 575, Biała Księga Komisji Europejskiej Europejska Polityka Transportowa w horyzoncie 2010 – czas na decyzję COM (2001) 307.
 • Raport o stanie gospodarki morskiej. Synteza wraz z elementami strategii rozwoju gospodarki morskiej, Ministerstwo Infrastruktury, listopad 2002.
 • Strategia dla sektora stoczniowego (morskie stocznie produkcyjne) w Polsce w latach 2006–2010, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, marzec 2006.
 • Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego, IP/09/893, Brussels, 10 June 2009.
 • Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego do 2020 roku, Gdańsk 2005.
 • Strategia rozwoju gospodarki morskiej województwa zachodniopomorskiego do 2015 r., Szczecin 2010.
 • Polityka morskiej państwa do 2020 roku (z perspektywą do roku 2030), Międzyresortowy Zespół Do Spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2015.
 • Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z 6 grudnia 2005 r., tekst jednolity, Dz.U. 2009.84.712.
 • Uchwała nr 16 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności, MP 2013, poz. 121.
 • Założenia polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020, Stały Komitet Rady Ministrów, Warszawa 14 września 2009 r.
 • Założenia strategii rozwoju polskiej gospodarki morskiej do roku 2015, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 22 marca 2005 r.
 • Zielona Księga Kierunku przyszłej polityki morskiej. Europejska wizja mórz i oceanów, 7 czerwca 2006, COM (2006) 275.

Opracowania:

 • Balcerowicz B., Strategia obronna państwa średniej wielkości, „Zeszyty Naukowe AON” 1994, nr 4.
 • Gospodarka morska w Polsce w 2012 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013.
 • Kowalczyk U. (red.), Gospodarka morska – Przegląd Statystyczny 2007, Gdańsk 2007.
 • Mickiewicz P., Morze Bałtyckie w polskiej strategii bezpieczeństwa morskiego, Wrocław 2012.
 • Mickiewicz P., Strategia morska RP. Implikacje i uwarunkowania, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, październik 2013, nr 4, s. 152–154.
 • Mickiewicz P., Wpływ kooperacji gospodarczej z Federacją Rosyjską na kształt niemieckiej polityki bałtyckiej, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2015, nr 9, vol. 1.
 • Misztal K., Szwankowski S., Wasilewska K., Problemy kształtowania lądowo-morskiej infrastruktury transportowej w obsłudze polskiego handlu zagranicznego i tranzytu, Gdańsk 1997.
 • Piocha S. (red.), Europejskie wyzwania dla polskiej polityki i gospodarki morskiej, Koszalin 2011.
 • Sójka Z., Kasprzyk Z., Polska polityka morska, Gdańsk 1986.
 • Tirpitz A., Wspomnienia, Bellona, Warszawa 1997.

Artykuły:

 • Łodygowski T., Co to jest gospodarka morska, „Namiary na Morze i Handel”, lipiec 1997, s. 15.
 • Matczak M., Polskie miejsce na Bałtyku, „Namiary na Morze i Handel” 2006, nr 22.
 • Misztal K., Handel morski Polski, „Spedycja i Transport” 2001, nr 06/07.
 • Plewiński L., Nowa polityka morska Polski, „Spedycja i Transport” 1999, nr 1, s. 3.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart