Author: Janusz Mieczkowski
Institution: Uniwersytet Szczeciński
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 100-110
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201807
PDF: cip/16/cip1607.pdf

W literaturze przedmiotu wskazuje się na wagę polityki państwa wobec mniejszości na poziomie regionalnym (wojewódzkim) ze względu na bezpośredniość podejmowanych działań administracji wobec tych społeczności. Postępowanie na tym szczeblu jest zarazem weryfikatorem intencji i możliwości władz w spełnianiu przyjętych założeń politycznych. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie dotyczące na ile działania pełnomocników wojewodów mogą stanowić barometr polityki etnicznej, odzwierciedlający podstawowe kierunki i tendencje w jej realizacji.

Plenipotentiary of the voivode for national and ethnic minorities as a political actor

The literature on the subject indicates the importance of the state’s policy towards minorities at the regional (voivodship) level due to the directness of the administration’s actions undertaken towards these communities. This level of politics is also a verifier of the intentions and capabilities of the authorities in fulfilling the adopted assumptions. The article is an attempt to answer the question about how the actions of provincial governors can be a barometer of ethnic policy, reflecting the basic directions and trends in its implementation.

BIBLIOGRAFIA:

 • Bobako M., Islamofobia jako technologia władzy. Studium z antropologii politycznej, Kraków 2017.
 • Browarek T., Podmioty współczesnej polityki etnicznej państwa polskiego, [w:] Polityka etniczna. Teorie, koncepcje, wyzwania, red. H. Chałupczak, R. Zenderowski, E. Pogorzała, T. Browarek, Lublin 2015.
 • Browarek T., Pogorzała E., Polityka etniczna Polski, [w:] Polityka etniczna współczesnych państw Europy Środkowo-Wschodniej, red. H. Chałupczak, R. Zenderowski, W. Bałuk, Lublin 2015.
 • Chałupczak H., Paradygmat badawczy polityki etnicznej jako polityki publicznej państwa, [w:] Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce i Europie. Aspekty polityczne i społeczne, red. A. Sakson, Toruń 2014.
 • Chałupczak H., Problemy metodologiczne badania polityki etnicznej państw Europy Środkowo-Wschodniej, [w:] Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar społeczny, red. H. Chałupczak, M. Pietraś, E. Pogorzała, Zamość 2013.
 • Chodubski A., Aktor polityczny, [w:] Teoria polityki. Encyklopedia politologii, t. 1, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Kraków 1999.
 • Giedrojć M., Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu jako podmiot polityki etnicznej (1989–2011), Szczecin 2014.
 • Głowacka-Mazur D., Rzemieniewski D., Działania na rzecz mniejszości podejmowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Zespół do spraw Mniejszości Narodowych, [w:] Polityka państwa polskiego wobec mniejszości narodowych i etnicznych, red. L.M. Nijakowski, Warszawa 2005.
 • Janusz G., Regulacje prawne dotyczące ochrony mniejszości narodowych w Polsce, [w:] Status prawny mniejszości narodowych w Polsce w świetle Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych. Materiały z konferencji, Warszawa 23–24.10.2000, red. S. Łodziński, A. Chodyra, Warszawa 2001.
 • Janusz G., Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie, Lublin 2011.
 • Kodeks dobrych praktyk pełnomocnika wojewody do spraw mniejszości narodowych i etnicznych, http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/mniejszosci/podmioty-odpowiedzialn/pelnomocnicy-wojewodow/10203,Kodeks-Dobrych-Praktyk-Pelnomocnika-wojewody-do-spraw-mniejszosci-narodowych-i-e.html.
 • Leszczyński P.A., Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych w latach 2004–2005. Podstawowe kierunki działalności, [w:] Mniejszości w wyborach. Wybory mniejszości. Z badań nad partycypacją polityczną mniejszości narodowych i etnicznych, red. J. Mieczkowski, Szczecin 2017./li>
 • Łodziński S., Ekspertyza dotycząca oceny sprawozdań pełnomocników wojewodów do spraw mniejszości narodowych i etnicznych za 2014 rok, Warszawa 2015, s. 9, http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/komisja-wspolna/posiedzenia/2015/8558,Posiedzenia-2015.html.
 • Łodziński S., Przekroczyć własny cień. Prawne, instytucjonalne oraz społeczne aspekty polityki państwa polskiego wobec mniejszości narodowych w latach 1989– –1997, [w:] Mniejszości narodowe w Polsce. Praktyka po 1989 roku, red. B. Berdychowska, Warszawa 1998.
 • Łodziński S., Równość i różnica. Mniejszości narodowe w porządku demokratycznym w Polsce po 1989 roku, Warszawa 2005.
 • Mieczkowski J., Internetowe wizerunki pełnomocników wojewodów ds. mniejszości narodowych i etnicznych, [w:] Polityczne i społeczne aspekty wielokulturowości. Migracje i mniejszości, red. A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak, Poznań 2016.
 • MK (Karwat M.), Podmioty polityki, [w:] Leksykon pojęć politycznych, red. M. Karwat, J. Ziółkowski, Warszawa 2013.
 • Muster J., Co państwo ma do mniejszości narodowych?, „Dos Jidisze Wort. Słowo Żydowskie”, 5–19.04.2002.
 • Paszko A., Zadania i działalność pełnomocnika wojewody małopolskiego ds. mniejszości narodowych, [w:] Polityka państwa polskiego wobec mniejszości narodowych i etnicznych, red. L.M. Nijakowski, Warszawa 2005.
 • Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych (nr 8) z posiedzenia 9 marca 2016 r., http://orka.sejm.gov.pl/zapisy8.nsf/0/312A2ED1DD565863C1257F770037C431/%24File/0036608.pdf.
 • Priorytety polityki wobec mniejszości narodowych i etnicznych, http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/komisja-wspolna/aktualnosci/9806,Priorytetypolityki-wobec-mniejszosci-narodowych-i-etnicznych.html.
 • Sora M., Ochrona mniejszości narodowych z perspektywy administracji rządowej, [w:] Status prawny mniejszości narodowych w Polsce w świetle Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych. Materiały z konferencji, Warszawa 23–24.10. 2000, red. S. Łodziński, A. Chodyra, Warszawa 2001.
 • Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, Dz.U. 2005, nr 17, poz. 141 z późn. zm.
 • Żyro T., Wstęp do politologii, Warszawa 2007.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart