Author: The Editors
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 3
DOI Address: -
PDF: cip/16/cip16toc.pdf

Streszczenie:

Author: Tadeusz Dmochowski
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 5-8
DOI Address: -
PDF: cip/16/cip1600.pdf

Streszczenie:

Author: Adrianna Frączek
Institution: Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 9-26
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201801
PDF: cip/16/cip1601.pdf

Streszczenie:

Edukacja jako szczególna wartość w dzisiejszym świecie stanowi siłę generującą aktywność zarówno polityczną, społeczną, jak i gospodarczą. Jest ona czynnikiem kształtującym samoświadomość. Z tego powodu Polska przywiązuje dużą wagę do problemów edukacyjnych nie tylko w kraju, ale również w polskich środowiskach emigracyjnych. Przykładem państwa, które miało i ma ogromne znaczenie dla ruchu emigracyjnego jest Francja.
Celem artykułu jest próba usystematyzowania wiedzy o kształtowaniu się życia oświatowego polskich emigrantów we Francji, wskazanie realizowanych zadań i wyzwań z jakimi przyszło się jej zmagać na przestrzeni wieków.
Wykazano, że niezależnie od epoki w której przyszło żyć polskim emigrantom, hołdowali oni wartościom, które nie przemijają: poczucie odrębności, patriotyzm i miłość do ojczyzny oraz posiadali nieustanny pęd do zdobywania wiedzy.

pedagogical awareness polonia education świadomość pedagogiczna oświata polonijna kultura polityczna Polonia globalizacja Polish People political culture globalization

Kontynuuj czytanie

Author: Grzegorz Piwnicki
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 27-48
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201802
PDF: cip/16/cip1602.pdf

Streszczenie:

Uznaje się, że polityka jest częścią życia społecznego, dlatego jest również częścią kultury. W drugiej połowie XX w. kultura polityczna stała się obiektem analiz politologów w świecie oraz w Polsce. W związku z tym zaczęto postrzegać kulturę polityczną, jako komponent kultury w dosłownym znaczeniu przez pryzmat ogółu materialnych i niematerialnych wytworów życia społecznego. Stało się to asumptem do rozszerzenia się definicji kultury politycznej o takie składniki, jak instytucje polityczne oraz system socjalizacji oraz edukacji politycznej. Celem tego było wzmocnienie demokratycznego systemu politycznego poprzez przesunięcie z elementów indywidualnych na ogólnospołeczne.

political education edukacja polityczna socjalizacja polityczna kultura polityczna demokracja system polityczny społeczeństwo obywatelskie political socialization political culture civil society democracy political system

Kontynuuj czytanie

Author: Małgorzata Kowalczyk
Institution: Akademia Pomorska w Słupsku
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 49-55
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201803
PDF: cip/16/cip1603.pdf

Streszczenie:

W najbliższej przyszłości zaznaczać się będą dwa przeciwstawne zjawiska: wydłużania okresu edukacji obowiązkowej oraz powszechnego uczestnictwa w kształceniu ustawicznym. To ostatnie może być realizowane zarówno w formule UTW, jak i w formule regularnych zajęć dla grup uczniów lub studentów 50 plus. Mimo że liczba takich inicjatyw jest bardzo duża nie rozwiązała jeszcze kwestii przygotowania wykładowców dla tych form edukacji seniorów. Może a niekiedy już generuje to napięcia, co uwidaczniało się w studiach stacjonarnych formuły 50 plus realizowanych w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Oznacza to konieczność sprofesjonalizowania nauczycieli dla tych form edukacyjnych, aby możliwe było zróżnicowanie między zajęciami na standardowych studiach stacjonarnych a zajęciami w formule studiów stacjonarnych od 50 plus do UTW.

adult education academic teachers studia 50 plus studia UTW nauczyciele akademiccy kształcenie dorosłych kształcenie bezinteresowne jako terapia 50 plus studies UTW studies disinterested education as a therapy

Kontynuuj czytanie

Author: Tadeusz Dmochowski
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 56-70
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201804
PDF: cip/16/cip1604.pdf

Streszczenie:

W artykule omówiono podstawowe dokumenty podpisane w czasie siódmego rosyjsko-chińskiego spotkania na szczycie (drugiego nieformalnego spotkania na szczycie) w Pekinie w dniach 9–10 grudnia 1999 r. W trakcie spotkania podpisano wspólny komunikat informacyjny z nieformalnego spotkania oraz wspólne oświadczenie rosyjsko-chińskie, a także trzy porozumienia międzyrządowe – dwa protokoły – opisy linii rosyjsko-chińskiej granicy państwowej w jej wschodniej oraz zachodniej części oraz porozumienie o wspólnym gospodarczym użytkowaniu wyodrębnionych wysp i przylegających do nich akwatoriów rzek pogranicznych.

cooperation współpraca rosyjsko-chińskie spotkanie na szczycie Jelcyn Jiang Zemin granica rosyjsko-chińska Russian-Chinese summit Yeltsin

Kontynuuj czytanie

Author: Joanna Leska-Ślęzak
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 71-80
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201805
PDF: cip/16/cip1605.pdf

Streszczenie:

Królestwo Niderlandów to państwo, które od wieków przyciągało imigrantów ze względu na otwartość, tolerancję; bez względu na pochodzenie etniczne i kulturowe, a słynęło z możliwości rozwoju i bogactwa. Model nordycki realizowany w polityce społecznej Królestwa Niderlandów w szczególny sposób zwraca uwagę na programy socjalne i obejmuje swoim zasięgiem główne rodzaje ryzyk socjalnych. Opieka państwa rozciąga się od chwili narodzin aż do śmierci. Bezpieczeństwo socjalne w Królestwie Niderlandów głównie świadczone jest w formie finansowej i odpowiednio redystrybuowane są środki na poszczególne zasiłki wprowadzane przez państwo dla imigrantów zamieszkujących na stałe w Holandii. Osłony socjalne w Holandii należą do najlepszych w Europie. Imigranci dostosowując się do wymagań instytucji państwa są zabezpieczeni socjalnie.

polityka mieszkaniowa Królestwo Niderlandów pomoc socjalna zasiłek socjalny imigranci zasiłek dla bezrobotnych opieka medyczna the Kingdom of Netherlands social assistance social benefit immigrants unemployment benefit housing policy medical care

Kontynuuj czytanie

Author: Piotr Mickiewicz
Institution: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 81-99
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201806
PDF: cip/16/cip1606.pdf

Streszczenie:

Sytuacja w sektorze gospodarki morskiej przez ponad dwie dekady była klasycznym przykładem konsekwencji braku powiązania strategii rozwoju państwa z charakterem gospodarki narodowej. Ten marginalny dla procesu wytwarzania PKB sektor gospodarki w polskich realiach odgrywał i odgrywa dużo większą rolę niż poziom wytwarzanego w jego ramach produktu krajowego. Stymuluje bowiem w znacznym stopniu poziom wymiany handlowej oraz procesy społeczno-gospodarcze w regionach nadmorskich. Niedostrzeżenie tej roli gospodarki morskiej przez polski establishment polityczny w istotnym stopniu ograniczyło możliwości wykorzystania terytorium Polski jako istotnego elementu europejskiej sieci transportowej, rozumianej szerzej niż obszar przewozów tranzytowych. Dopiero w realiach gospodarczych początku drugiej dekady XXI w. uznano za zasadne stworzenie kompleksowej strategii funkcjonowania gospodarki morskiej jako elementu polityki rozwoju państwa i jej wkomponowanie w zasadnicze strategie gospodarcze.

gospodarka morska polityka morska polityka rozwoju transport morski maritime economy development policy maritime transport

Kontynuuj czytanie

Author: Janusz Mieczkowski
Institution: Uniwersytet Szczeciński
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 100-110
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201807
PDF: cip/16/cip1607.pdf

Streszczenie:

W literaturze przedmiotu wskazuje się na wagę polityki państwa wobec mniejszości na poziomie regionalnym (wojewódzkim) ze względu na bezpośredniość podejmowanych działań administracji wobec tych społeczności. Postępowanie na tym szczeblu jest zarazem weryfikatorem intencji i możliwości władz w spełnianiu przyjętych założeń politycznych. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie dotyczące na ile działania pełnomocników wojewodów mogą stanowić barometr polityki etnicznej, odzwierciedlający podstawowe kierunki i tendencje w jej realizacji.

polityka etniczna pełnomocnik wojewody mniejszości narodowe i etniczne ethnic policy plenipotentiary of the voivode national and ethnic minorities

Kontynuuj czytanie

Author: Alfred Skorupka
Institution: Politechnika Śląska
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 111-124
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201808
PDF: cip/16/cip1608.pdf

Streszczenie:

W artykule przedstawiono teorię cywilizacji zachodniej – amerykańskiego uczonego Carrolla Quigleya (1910–1977). W konkluzjach pracy autor poddaje krytyce niektóre z ustaleń Quigleya, a także formułuje własną teorię na temat przyszłości Zachodu.

Carroll Quigley zachodnia cywilizacja filozofia cywilizacji mieszanki cywilizacyjne Western civilization philosophy of civilizations civilizational mixtures

Kontynuuj czytanie

  • 1
  • 2

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart