Każdy tekst nadesłany do Redakcji powinien być zgodny z aktualnymi wymaganiami technicznymi. Preferowaną formą dostarczenia artykułu do Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.jest poczta elektroniczna.
Materiały do druku należy przysyłać drogą elektroniczną na skrzynkę e-mailową Redakcji. Tekst powinien mieć postać znormalizowanego komputeropisu (tj. 30 wierszy na stronie, po 60 znaków w wierszu, w sumie 1800 znaków na stronie; czcionka 12 pkt z odstępem 1,5 wierszowym) napisanego w dowolnym popularnym edytorze tekstu i zapisanego w jednym 
z następujących formatów: .rtf, .doc, .docx.
W tekście nie należy stosować żadnego formatowania i wyróżnień graficznych. 
Do cytatów należy stosować tylko cudzysłów. 
Cudzysłów należy stosować również do tytułów czasopism. 
Kursywą należy wyróżniać tytuły książek i artykułów oraz wyrażenia obcojęzyczne. 
Przypisy należy umieszczać na dole strony. Należy je numerować kolejno jednym ciągiem. 
Zasady sporządzania przypisów: 
zamieszczane w przypisach prace należy podawać w pełnym zapisie bibliograficznym: pierwsza litera imienia (imion), kropka, nazwisko, przecinek, tytuł dzieła, przecinek, miejsce wydania i rok wydania, przecinek, numer strony, do którego przypis odsyła, kropka; 
nie należy podawać wydawnictw; 
w przypadku czasopism należy podać autora artykułu, tytuł, rok, kolejny numer i stronę(-y); 
z internetu: autor, tytuł (jeśli nie ma to należy nadać), dokładny adres ze ścieżki, odczyt z dn.dd.mm.rrrr; 
w przypadku prac zbiorowych: tytuł, redaktor, miejsce wydania i rok wydania, numery stron. 
Należy stosować powszechnie przyjęte łacińskie skróty: op.cit. (pisane łącznie), ibidem, idem, itp. - nie stosując kursywy. 
Objętość artykułów powinna zwierać się w przedziale od 10 do 14 stron znormalizowanego komputeropisu (wraz z przypisami). 
Recenzje, polemiki i sprawozdania nie powinny przekraczać 4 stron znormalizowanego komputeropisu. 
W przypadku recenzji należy podać imię, nazwisko, tytuł, wydawnictwo, miejsce i rok wydania oraz całkowitą liczbę stron recenzowanej pozycji. 
Autor nie ma możliwości udoskonalenia tekstu w toku publikacji, prosimy zatem o przesyłanie materiału w postaci, którą uznał za ostateczną. 
Autor proszony jest ponadto o podanie: 
pełnego imienia i nazwiska; 
stopnia i tytułu naukowego; 
nazwy i adresu instytucji naukowej, w której jest zatrudniony; 
dokładnego adresu zamieszkania, e-mailu, numeru telefonu, faxu; 
krótkiej informacji biograficznej w języku polskim (ok. 150-200 znaków); 
abstraktu w języku angielskim (maksymalnie 900 znaków). 

Uwaga!
Teksty, które nie będą odpowiadały wymienionym warunkom nie będą drukowane. Materiałów niezamówionych Redakcja nie odsyła. Warunkiem otrzymania egzemplarza autorskiego jest podanie w zgłoszeniu aktualnego adresu korespondencyjnego. Redakcja zastrzega sobie prawo przeredagowywania tekstów niespełniających powyższych wymagań oraz poprawiania w toku korekty oczywistych błędów i pomyłek (zwłaszcza językowych).


Autorzy w terminie do 4 tygodni od wpłynięcia tekstu są informowani o zakwalifikowaniu go do postępowania recenzyjnego lub odrzuceniu ze względu na uchybienia formalne. Następnie każda praca (po usunięciu personaliów autora) jest opiniowana przez jednego z Redaktorów „Cywilizacji i Polityki”. Po uzyskaniu pozytywnej opinii, tekst zostaje przesłany do dwóch recenzentów zewnętrznych. W przypadku uzyskania recenzji negatywnej Redaktor Naczelny kieruje tekst do dodatkowego recenzenta zewnętrznego. W ciągu 3 miesięcy autor otrzymuje recenzje nadesłanego tekstu (po usunięciu personaliów recenzentów) oraz informację w sprawie dalszego postępowania publikacyjnego.
Redakcja „Cywilizacji i Polityki” informuje, iż w celu przeciwdziałania „ghostwriting” i „guest authorship” wprowadzono odpowiednie procedury związane z zaporą „ghostwriting”. „Ghostwriting” oraz „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli 
w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.
Ponadto Redakcja „Cywilizacji i Polityki” będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących  nauce.
Dlatego też Redakcja „Cywilizacji i Polityki” wymaga od Autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych Autorów w powstanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest Autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji). Autor ponosi również odpowiedzialność za zgłoszoną publikację.

Wersją pierwotną jest wersja drukowana.


O wysokim poziomie merytorycznym pisma świadczy m.in. decyzja 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - w rezultacie za publikację 
w roczniku Autorzy otrzymują 1 punkt.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart