Nadsyłane do Redakcji artykuły naukowe są poddawane wstępnej ocenie i kwalifikacji przez sekretarza Redakcji w celu stwierdzenia, czy są zgodne z profilem czasopisma oraz wymogami zawartymi w zakładce „Dla autorów”.

 1. Nadesłanie artykułu do Redakcji jest równoznaczne z wyrażeniem przez Autora zgody na poddanie tekstu procedurze recenzyjnej przyjętej w czasopiśmie.
 2. W czasopiśmie jest stosowany model otwartych recenzji (open peer review) – tożsamość zarówno recenzentów, jak i autorów jest jawna.
 3. Teksty, które zostaną wstępnie przyjęte, są przekazywane do dwóch niezależnych recenzentów, którzy:
  • nie pozostają z Autorem w konflikcie interesów,
  • nie są względem Autora w zależności służbowej,
  • są kompetentni w danej dziedzinie i mają co najmniej stopień doktora habilitowanego.
 4. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 5. Uwagi recenzenta są przekazywane Autorowi tekstu. Racjonalne i umotywowane konkluzje przedstawione w recenzji są dla niego wiążące. Ma on obowiązek uwzględnić zalecenia recenzentów i w odpowiedni sposób poprawić tekst.
 6. Warunkiem kwalifikacji artykułu do druku są dwie pozytywne recenzje.
 7. Raz w roku Redakcja zamieszcza na stronie internetowej uaktualnioną pełną listę recenzentów, z którymi współpracuje.

Recenzenci za rok 2021:

 • Prof. dr hab. Jerzy Kornaś
 • Prof. dr hab. Jerzy Sielski

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart