Author: Anna Mańkowska
Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1026-9487
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 85-97
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2020.01.04
PDF: em/12/em1204.pdf

Celem podjętych rozważań jest przedstawienie kulturowych uwarunkowań edukacji w Chinach w dobie globalizacji. Artykuł odpowiada na pytanie, czy w czasach globalnych przemian i swobodnego przepływu treści, znaczeń i rozwiązań oświatowych, edukacja w Chinach pozostaje wierna tradycji i wartościom lokalnym. Przedmiotem badań były system edukacyjny i rzeczywistość kulturowo-społeczna w okresie przemian. W treści artykułu wykorzystano badania zastane chińskich i zagranicznych autorów. Jako metodę badawczą wybrano analizę źródeł wtórnych, która pokazała, że mimo gwałtownych, globalnych zmian, chińska edukacja w swoich metodach i sposobach nauczania pozostaje wierna ideałom i założeniom chińskiej tożsamości, a dokonuje tego za pośrednictwem procesu kontekstualizacji.

Globally or locally? Cultural determinants of education in China

The purpose of this article is to present the cultural determinants of education in China in the age of globalization. The article answers the question whether in times of global change and the free flow of culture and educational solutions, education in China remains faithful to local tradition and values. The subject of the study is the educational system and cultural and social reality in the era of change. The article uses the existing studies and research of Chinese and foreign authors. The scientific method at this article is analyze of secondary sources. Analyses have shown that despite rapid global changes, Chinese education in its methods and teaching methods remains faithful to the ideals and assumptions of Chinese identity, and does it through the process of contextualization.

REFERENCES:

 • Bruner, J.S. 2006. Kultura edukacji. Kraków: Universitas.
 • Choy, G. 2017. Chinese Culture in Early Educational Environments. In: Rao, N., Sun. J. and Zhou, J. eds. Early Childhood education in Chinese societies. Hong Kong: Springer, pp. 31–52.
 • Cohen, Y. 1971. The shaping of man’s mind: adaptations to imperatives of culture. In: Wax, M., Diamond, S. and Gearing, F. eds. Anthropological perspectives on education. New York: Basic Books, pp. 19–50.
 • Curriculum Development Council, 2017. Kindergarten Education. Curric­ulum Guide, https://www.edb.gov.hk/attachment/en/curriculum-de­velopment/major-level-of-edu/preprimary/KGECG-En-Draft-2017.pdf (6.05.2020).
 • Gromkowska-Melosik, A. 2018. Testy edukacyjne Studium dynamiki selekcji i socjalizacji. Poznań: UAM.
 • Gu, M. 2014. Cultural Foundations of Chinese Education. Boston: BriLL.
 • Hofstede, G., Hofstede, G.J. i Minkow, M. 2011. Kultury i organizacje. Warszawa: PWE.
 • Kessing, R.M. 1980. Cultural Anthropology. New York: Rinehart and Win­ston.
 • Kluckhohn, F. 1961. Dominant and variant value orientations. In: Kluckhohn, F.F. and Strodtbeck, F.L. eds. Variations in value orientations Westporst: Row, Peterson and Company, pp. 1–48.
 • Liu, Ch. and Tobin, J. 2018. Group Exercise in Chinese Preschools in an Era of Child-Centered Pedagogy. Comparative Education Review. 1 (62), pp. 5–30.
 • Mańkowska, A. 2017. Językowa rzeczywistość edukacyjna w wielokulturo­wych Chinach. Jedność czy różnorodność? Pedagogika Szkoły Wyższej. 2 (22), ss.121–132.
 • Manzon, M. 2018. Origins and traditions in comparative education: challeng­ing some assumptions. Comparative Education. 1 (54), pp. 1–9.
 • Mead, M. 1943. Our Educational Emphases in Primitive Perspective. Amer­ican Journal of Sociology. 6 (48), pp. 633–639.
 • Redcliffe-Maud, J. 1973. Master Sadler after 50 years. University College Re­cord. 6 (3), pp. 250–253.
 • Ritzer, G. 2003. Rethinking Globalization: Glocalization/Grobalization and Something/Nothing. Sociological Theory. 3 (21), pp. 193–209.
 • Ritzer, G. 2009. Makdonaldyzacja społeczeństwa. Warszawa: Muza.
 • Robertson, R. 1992. Globalization: Social Theory and Global Culture. Lon­don: Sage.
 • Robertson, R. 2012. Globalisation or glocalisation? The Journal of Interna­tional Communication. 2 (18), pp. 191–208.
 • Sztompka, P. 2002. Analiza społeczeństwa. Kraków: Oficyna Wy­dawnicza „Impuls”.
 • Tao, J. and Yin, J. 2017. A Study on Chinese Traditional Culture Education in China’s Kindergartens. International Journal of Humanities Social Sci-ences and Education. 3 (4), pp. 59–66.
 • Tobin, J., Hsueh, J. and Karasava, M. 2011. Preschool in Three Cultures Revis­ited: China, Japan and the United States. Chicago: University of Chicago Press.
 • Yang, W. and Li, H. 2019. Early Childhood Curriculum in Chinese Societies. Hong Kong: Routledge.
 • Zhang, W. 2014. The demand for shadow education in China: mainstream teachers and power relations. Asia Pacific Journal of Education. 4 (34), pp. 436–454.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart