Author: The Editors
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 3-10
DOI Address: -
PDF: em/12/em12toc.pdf

Streszczenie:

TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŚCI

Author: Alina Szczurek-Boruta
Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7705-4398
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 11-16
DOI Address: -
PDF: em/12/em1200.pdf

Streszczenie:

Author: Marek Rembierz
Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0295-0256
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 19-51
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2020.01.01
PDF: em/12/em1201.pdf

Streszczenie:

Wypracowując koncepcję pedagogiki międzykulturowej i koncepcję „międzykulturowej tożsamości”, Jerzy Nikitorowicz rozpatruje doświadczenie zakorzenienia w tradycji i postawę „człowieka pogranicza” (otwartego na odmienności kulturowe). Towarzyszy temu świadomość napięć właściwych dynamice pogranicza. W sytuacji pogranicza coś może być „zarazem” tym, czym jest (co ma określony kształt tożsamości) i „zarazem” czymś innym, czymś z pogranicza jednego i drugiego (lub też trzeciego, kolejnego) jestestwa. Obeznanie w złożoności pogranicza w jakiejś mierze przygotowuje na zetknięcie się z zapatrywaniami innymi niż własne, które jawią się jako nieoczywiste (a trzeba z nimi konfrontować własne oczywistości, ryzykując, iż to one staną się problematyczne). Pogranicza nie są „gdzieś daleko”, „na kresach”, ale ich obecność i ich cechy, m.in. dynamiczne układy wartości, wpisują się w różne obszary człowieczej egzystencji, kształtując rozumienie podstawowych „spraw ludzkich”. Zmierzając do dojrzałych teoretycznie ujęć problematyki Innego, pogranicza i relacji międzykulturowych, Nikitorowicz postuluje rewitalizację heterologii (nauki i wiedzy o Innym).

„międzykulturowa tożsamość” pogranicza dziedzictwo tradycji zakorzenienie “intercultural identity” borderlands heritage of tradition rooting pedagogika międzykulturowa openness otwartość intercultural education

Kontynuuj czytanie

Author: Adela Kożyczkowska
Institution: Uniwersytet Gdański
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7952-1321
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 52-71
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2020.01.02
PDF: em/12/em1202.pdf

Streszczenie:

Śląsk to przestrzeń, w której splatały się dzieje Polski, Niemiec, Czechosłowacji i Czech. Tu także swe piętno odcisnęły takie wielkie ideologie jak komunizm i socjalizm. O Śląsku decyduje również polityka ekonomiczna. Śląskość to zatem przykład kultury, która kształtowała się w skomplikowanych warunkach społecznych i politycznych, decydujących o świadomości kulturowej samych Ślązaków, a także o ich tożsamości. Celem artykułu jest próba rozpoznania, jak w obrębie polskiej narracji konstruuje się polskość Śląska i jak sprzyja (lub nie sprzyja) ona emancypacji tożsamości etnicznie śląskiej. Na potrzeby tego zadania autorka dokonała analizy książki Zofii Kossak „Nieznany kraj” (pierwsze wydanie 1931), korzystając z koncepcji metanarracji Jeana-Françoisa Lyotarda. Drugim zadaniem artykułu jest refleksja wokół jednej z konsekwencji uwikłania śląskości w polskość i niemieckość, co powoduje, że Ślązacy są dla Polaków nie dość polscy i jednocześnie dla Niemców są nie dość niemieccy? Kontekstem tej refleksji są koncepcje: „kultury” jako przestrzeni wytwarzania znaczeń (Clifforda Geertza) i „świata” jako egzystencji człowieka (Václava Havla).

polskość śląskość etniczność Polishness ethnicity tożsamość etniczna pogranicze tożsamość ethnic identity silesia Borderland identity

Kontynuuj czytanie

Author: Urszula Kusio
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8938-7111
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 72-81
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2020.01.03
PDF: em/12/em1203.pdf

Streszczenie:

W ostatnich dekadach termin „dialog”, jako kategoria komunikacyjna, jest używany bardzo często; rzec można, że nadużywany. Wraz z intensyfikacją procesów migracji i upowszechnianiem się zjawiska wielokulturowości ugruntowuje się przekonanie o jego ważności i niezbędności. Owo powszechne użycie dialogu sprawia, że zatraca on swoją pojęciową ostrość i znaczeniową precyzję. Używany przez wszystkich, wszędzie i na każdą okoliczność coraz częściej staje się synonimem zwykłej rozmowy, a nawet kłótni. Uznano zatem za właściwe poszukiwanie na gruncie filozofii spotkania ram organizujących strukturę dialogu i warunków, które winny być spełnione, by zgodnie z wolą Martina Bubera mówić o dialogu autentycznym. W tekście starano się wykazać, jak istotna w dialogicznym kontakcie z Innym jest postawa etyczna, rozumiana jako źródłowy fundament porozumienia z drugim człowiekiem. Dialog jest ukazany jako forma trudna i wymagająca, a jednocześnie możliwa i konieczna.

szacunek komunikowanie etyczność dialog respect Inny the Other responsibility odpowiedzialność communication ethics dialogue

Kontynuuj czytanie

Author: Anna Mańkowska
Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1026-9487
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 85-97
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2020.01.04
PDF: em/12/em1204.pdf

Streszczenie:

Celem podjętych rozważań jest przedstawienie kulturowych uwarunkowań edukacji w Chinach w dobie globalizacji. Artykuł odpowiada na pytanie, czy w czasach globalnych przemian i swobodnego przepływu treści, znaczeń i rozwiązań oświatowych, edukacja w Chinach pozostaje wierna tradycji i wartościom lokalnym. Przedmiotem badań były system edukacyjny i rzeczywistość kulturowo-społeczna w okresie przemian. W treści artykułu wykorzystano badania zastane chińskich i zagranicznych autorów. Jako metodę badawczą wybrano analizę źródeł wtórnych, która pokazała, że mimo gwałtownych, globalnych zmian, chińska edukacja w swoich metodach i sposobach nauczania pozostaje wierna ideałom i założeniom chińskiej tożsamości, a dokonuje tego za pośrednictwem procesu kontekstualizacji.

system edukacyjny edukacja w Chinach pedagogika porównawcza education in China comparative education Chiny globalizacja globalization China

Kontynuuj czytanie

Author: Inetta Nowosad
Institution: Uniwersytet Zielonogórski
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3739-7844
Author: Maja Błaszczyk
Institution: Uniwersytet Zielonogórski
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4762-7823
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 98-112
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2020.01.05
PDF: em/12/em1205.pdf

Streszczenie:

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na te elementy polityki edukacyjnej, które odnosiły się wprost do procesu kształtowania tożsamości narodowej obywateli Tajwanu (Republika Chińska) i wyodrębnienie ich kluczowych założeń widocznych w misji edukacji, programach kształcenia oraz znaczeniu przypisywanym kulturze mniejszości etnicznych. Przyjęto założenie Michaela Foucaulta oraz Timothy Mitchella, którzy wykazali, iż edukacja oraz język stanowią efektywne narzędzia zabezpieczenia władzy przez panującego i jej umocnienia. W takim rozumieniu edukacja jest postrzegana jako przedłużenie władzy rządu i panowania nad społeczeństwem poprzez kształtowanie nowej tożsamości obywateli podporządkowanej reżimowi. Przyjęcie założeń Foucaulta i Mitchella w analizie polityki edukacyjnej i językowej pozwala również zauważyć na Tajwanie zmianę paradygmatu i odejście od sinizacji na rzecz tajwanizacji; pozwala też wydobyć wiele innych procesów z tym powiązanych, jak: przejście od jednolitości do różnorodności, od autorytarnej centralizacji do decentralizacji, deregulacji i pluralizmu.

kształtowanie tożsamości identity formation Republika Chińska Tajwan Republic of China polityka edukacyjna Taiwan education policy

Kontynuuj czytanie

Author: Alica Petrasová
Institution: University of Prešov in Prešov
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 113-122
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2020.01.06
PDF: em/12/em1206.pdf

Streszczenie:

Artykuł przedstawia częściowe rezultaty projektu pt. „Szkoła otwarta dla wszystkich” realizowanego w przedszkolach i szkołach podstawowych we wszystkich okręgach Republiki Słowackiej, z wyjątkiem powiatu bratysławskiego, w okresie od 1.02.2016 r. do 30.11.2019 r. Celem projektu było wsparcie edukacji włączającej dzieci z defaworyzowanych społecznie i/ lub zmarginalizowanych społeczności romskich przed rozpoczęciem nauki w szkole. Autorka analizuje efekty realizowanego programu edukacyjnego, wskazuje mocne i słabe strony współpracy interdyscyplinarnego zespołu (pracowników pedagogicznych, specjalistów, rodziców) w zakresie wsparcia uczniów ze szkół podstawowych.

multidisciplinary team student support services pedagogical and specialized employees continual education szkoła podstawowa zespół interdyscyplinarny zintegrowany system wsparcia dzieci romskie inclusive education primary school

Kontynuuj czytanie

Author: Jaroslav Balvín
Institution: Tomas Bata University in Zlín
Author: Monika Farkašová
Institution: Museum of Roma Culture in Brno
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 123-135
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2020.01.07
PDF: em/12/em1207.pdf

Streszczenie:

Autorzy artykułu przedstawiają wyniki badania opinii czeskich studentów na temat znaczenia filozofii czeskich pedagogów społecznych i andragogów dla ich przyszłej pracy zawodowej. Wskazują na to, że w dziedzinie edukacji międzykulturowej w Czechach wyróżniały się dwie osobistości: Přemysl Pitter (1895-1976) i Miroslav Dědič (1925). Přemysl Pitter koncentrował się na edukacji dzieci czeskich, żydowskich i niemieckich, Miroslav Dědič na edukacji dzieci czeskich, niemieckich, słowackich, a zwłaszcza romskich. Badania pokazują dość pozytywny związek studentów z wielokulturowym wymiarem filozofii wychowania i etyki wychowania obu pedagogów w stosunku do dzieci różnych narodowości. Autorzy postulują rozwój edukacji międzykulturowej zarówno w Czechach, jak i w Europie i na świecie w oparciu o myśli pedagogów nie tylko tych przywoływanych w tekście, ale i innych, np. Janusza Korczaka.

life stories of educators personalities of social pedagogy Czech social educators historie życia pedagogów czescy pedagodzy społeczni Přemysl Pitter Miroslav Dědič edukacja międzykulturowa intercultural education

Kontynuuj czytanie

Author: Agata Cudowska
Institution: Uniwersytet w Białymstoku
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5035-2985
Author: Marta Walewska
Institution: Uniwersytet w Białymstoku
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0156-4700
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 139-154
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2020.01.08
PDF: em/12/em1208.pdf

Streszczenie:

W artykule przedstawiono skrótowo podstawowe założenia autorskiej koncepcji twórczych orientacji życiowych. Wyeksponowano znaczenie holistycznej koncepcji edukacji międzykulturowej we współczesnym świecie. Opisano założenia metodologiczne własnych badań jakościowych oraz ich wyniki. Materiał empiryczny z badań terenowych przedstawiono w formie opisu jakościowego oraz matrycy i sieci, zgodnie z koncepcją analizy danych Milesa i Hubermana. Wskazano na otwartą postawę badanych nauczycielek wobec odmienności kulturowej, podejmowanie różnych działań edukacyjnych na rzecz integracji i budowania wspólnoty. Podkreślono funkcję inspirującą opisanych doświadczeń badanych nauczycielek, za szczególnie cenne uznano angażowanie do wspólnych przedsięwzięć nie tylko uczniów, ale i rodziców, które służy realizacji idei partnerstwa edukacyjnego.

experience of early school education teachers doświadczenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej twórcze orientacje życiowe creative life orientations nauczyciel edukacja międzykulturowa intercultural education

Kontynuuj czytanie

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart