Author: The Editors
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 3-10
DOI Address: -
PDF: em/13/em13toc.pdf

Streszczenie:

TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŚCI

Author: Ewa Ogrodzka-Mazur
Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9990-6176
Author: Aniela Różańska
Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2891-9361
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 11-17
DOI Address: -
PDF: em/13/em1300.pdf

Streszczenie:

Author: Janusz Mariański
Institution: emerytowany pracownik Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0620-8000
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 21-49
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2020.02.01
PDF: em/13/em1301.pdf

Streszczenie:

W poszukiwaniu socjologicznych podstaw pedagogiki religii autor artykułu zwraca uwagę tylko na wybrane kwestie, jak teorie socjologii religii (część teoretyczna) i socjalizację religijną oraz nauczanie religii w szkole (część empiryczna). Takie pojęcia jak religia, religijny, religijność stanowią przedmiot rozważań zarówno socjologii, jak i pedagogiki religii. Socjologiczne teorie religii, socjologiczne teorie przemian religijności we współczesnym świecie mogą być przydatne w budowaniu pedagogicznych koncepcji religii i religijności, właściwych dla pedagogiki religii. Empiryczna socjologia religii - poprzez swoje badania - uwrażliwia wszystkie podmioty edukacyjne na nowe zjawiska religijne i kościelne, zmieniające się ustawicznie w nowych uwarunkowaniach społeczno-kulturowych. Współpraca między pedagogiką i socjologią religii jest możliwa i potrzebna, ale powinna być niesłychanie ostrożna. Każda dyscyplina naukowa ma swoją odrębność teoretyczną i metodologiczną. Socjologizacja pedagogiki religii byłaby czymś niewskazanym, a socjologiczna pedagogika religii - czymś absurdalnym.

values, wartości secularization sekularyzacja kontekst społeczny pedagogika religii religia i religijność social context pedagogy of religion religion and religiosity

Kontynuuj czytanie

Author: Irena Bogoczová
Institution: Ostravská univerzita
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0818-193X
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 50-68
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2020.02.02
PDF: em/13/em1302.pdf

Streszczenie:

Celem artykułu jest prezentacja specyfiki czeskiego Kościoła i religijności Czechów. Autorka inspiruje się pracami głównie czeskich badaczy (Petr Fiala, Dana Hamplová, Tomáš Halík, Pavel Hošek, Jan Jandourek, Max Kašparů, Dušan Lužný, David Václavík, Michal Martinek, Zdeněk R. Nešpor, Pavel Říčan, Ivo O. Štampach, O. Štěch, David Václavík) i rozwija zawarte w nich myśli. Zajmuje się stereotypem Czecha, charakterystyką czeskiego wierzącego, czeskiego duchownego oraz czeskiego Kościoła, znajdując źródła wskazanych odmienności w wydarzeniach historycznych i ich interpretacji. W zakończeniu artykułu przedstawiono wnioski i przybliżono odbiorcy „obraz czeskiego Boga”.

Czesi Kościół religia wiara Bóg edukacja religijna czeska kultura Czechs Church religion belief God, religious education Czech culture

Kontynuuj czytanie

Author: Andrzej Radziewicz-Winnicki
Institution: emerytowany pracownik Uniwersytetu Ślaśkiego w Katowicach i Uniwersytetu Zielonogórskiego
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6227-8700
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 69-102
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2020.02.03
PDF: em/13/em1303.pdf

Streszczenie:

Uwagi autora skupiają się i związane są z niektórymi fundamentalnymi zmianami społeczno-politycznymi ostatniego okresu w Polsce. Oddziaływanie prasy i innej medialnej agitacji, a także wypowiadanie wielu opinii skierowanych do mniej wyedukowanej części społeczeństwa polskiego (~44%) przez reprezentantów partii rządzącej „Prawo i Sprawiedliwość”, przywołuje w ludzkiej świadomości emocjonalne społeczne poczucie resentymentu. Jest to proces społecznego odbioru wielu przekazów medialnych w kategoriach kampanijnej agitacji (strategii interwencyjnych) na osi continuum: osobowość - percepcja - emocje - podatność - tradycja - wybór polityczny. W artykule zawarto fragmenty Basila Bernsteina socjolingwistycznej teorii na temat języka i jego wpływu na postrzeganie przez individuum rzeczywistości.

Kontynuuj czytanie

Author: Radosław Zenderowski
Institution: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0249-0499
Author: Krzysztof Cebul
Institution: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5040-8384
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 103-116
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2020.02.04
PDF: em/13/em1304.pdf

Streszczenie:

Celem artykułu jest podjęcie refleksji dotyczącej uwarunkowań (możliwości i ograniczeń) realizacji przez podmioty państwowe polityki historycznej w zróżnicowanym społeczeństwie - w warunkach liberalnej demokracji. Tak zarysowane zadanie wymaga w pierwszej kolejności wskazania kreatorów oraz pola znaczeniowego terminu „polityka historyczna”, a także możliwych (dostępnych) sposobów, którymi może być ona realizowana. Ze względu na objętość artykułu będzie to jedynie próba zasygnalizowania pewnych, w przekonaniu autorów istotnych dla tytułowej problematyki, zagadnień mogących stanowić przyczynek do dalszych badań.

liberalna demokracja władza zróżnicowanie społeczne polityka historyczna illiberal democracy government social diversification historical policy

Kontynuuj czytanie

Author: Renáta Matušů
Institution: Tomas Bata University in Zlín
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4484-2627
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 120-129
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2020.02.05
PDF: em/13/em1305.pdf

Streszczenie:

Formalna i nieformalna relacja między nauczycielem a uczniem jest istotnym aspektem, który bezpośrednio przekłada się na jakość procesu edukacyjnego. Z perspektywy inkluzji istnieje jeszcze większa potrzeba skupienia uwagi także na płaszczyźnie relacji nauczyciela i ucznia z innego kręgu kulturowego, ponieważ specyfika społeczno-kulturowa przenika do codziennych interakcji w szkole i w istotny sposób warunkuje motywację i uczenie się ucznia romskiego. Celem prezentowanych w artykule badań było wyjaśnienie istotnych aspektów relacji nauczyciel-uczeń, które mają wpływ na młodych Romów, oraz na ich postrzeganie szkoły i edukacji. Z badań wynika, że za istotne aspekty można uznać postrzeganie nauczycieli przez uczniów (koncepcje wstępne), poziom otrzymywanej pomocy i wsparcia, nierówności i dzielenie się z uczniami informacjami o ich perspektywach.

klasa szkolna nauczyciel relacja edukacja uczeń romski school classroom teacher relationship Education Roma pupil

Kontynuuj czytanie

Author: Maria Szczepska-Pustkowska
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 130-147
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2020.02.06
PDF: em/13/em1306.pdf

Streszczenie:

”Lipman in Kashubia” or why it is worth philosophizingwith children in the Kashubian language

This text uses the idea of implementing one of alternative teaching methods into Kashubian education, which is the Philosophy for Children developed by Matthew Lipman. Following the thought of Kazimierz KossakGłówczewski, who defines regional education as a kind of return to sources (home, local, regional, national and human culture, language), the author wonders reflects on the benefits that may result from the combination/cooperation of philosophical education (under in the form of philosophical inquiries with children) and Kashubian education. This cooperation can make Kashubian education gain new self-identification meanings, such as thinking in this language of oneself, others, the world, oneself and others in the world, as well as being “thought by others” in it. Thanks to this, the Kashubian language will cease to play only a decorative role, becoming a living link of communication supporting the construction of the identity horizon of students and their world.

REFERENCES:

 • Bauman, Z. 2001. Tożsamość jaka była, jest i po co? W: Jawłowska, A. red.
 • Wokół problemów tożsamości. Warszawa: Wydawnictwo LTW, ss. 8-25. Diduszko, H. 1996. Filozofowanie na lekcjach języka polskiego. W: Diduszko, H., Elwich, B., Łagodzka, A., Piłat, R. i Tworkiewicz-Bieniaś, G. Filozofia dla Dzieci w Polsce. Warszawa: Fundacja Edukacja dla Demokracji, ss. 37-48.
 • Elwich, B. i Łagodzka, A., 1996. Obrazy i słowa. Ćwiczenie umiejętności myślenia. W: Diduszko, H., Elwich, B., Łagodzka, A., Piłat, R. i Tworkiewicz-Bieniaś, G. Filozofia dla Dzieci w Polsce. Warszawa: Fundacja Edukacja dla Demokracji, ss. 25-36.
 • Elwich, B., Łagodzka, A. i Piłat, R. 1996. Filozofia dla Dzieci. Informacja o programie. Warszawa: Fundacja Edukacja dla Demokracji.
 • Frankiewicz, W. i Kossak-Główczewski, K. red. 1997. Pedagogika Celestyna Freineta a edukacja regionalna. Gdańsk: UG.
 • Frankiewicz W. i Kossak-Główczewski, K. 2005. Teacher Training as Acąuiring Regional Education Competences - from Kashubian Educational Experience. W: Maliszewski, T., Wojtowicz, W. J. i Żerko, J. red. Anthology of Social and Behavioural Sciences. 20 Years Co-operation between Universities in Linköping and Gdańsk. Linkoping: Linkoping University, ss. 298-306.
 • Honoré, C. 2011. Pod presją. Dajmy dzieciom święty spokój! Warszawa: Drzewo Babel.
 • Illich, I. 1976. Społeczeństwo bez szkoły. Warszawa: PIW. Janke, S. 2015. Łiskawica. Gdynia: Wydawnictwo Region.
 • Kalinowski, D. 2015. Błysk w ciemności. O kaszubskojęzycznej prozie Stanisława Jankego. W: Janke, S. Łiskawica. Gdynia: Wydawnictwo Region, ss. 5-9.
 • Kałuski, B. 2018. Filozofowanie z dziećmi. Pięć metod Martensa stymulacji rozwoju umysłowego i społecznego w epoce multikulturowej. Poznań: Wydawnictwo Światopogląd.
 • Kossak-Główczewski, K. 1993. Niektóre aspekty niezależnej edukacji regionalnej. W: Rodziewicz, E. i Szczepska-Pustkowska, M. red. Od pedagogiki ku pedagogii. Toruń: Wydawnictwo „Edytor”, ss. 66-84.
 • Kożyczkowska, A. 2018. Literatura kaszubska i wiedza o literaturze w edukacji kaszubskiej. W: Kożyczkowska, A. i Rembalski, T. Literatura kaszubska. Kaszubi w dziejach Pomorza. Konteksty edukacyjne. Gdynia: Wydawnictwo Region, ss. 33-97.
 • Linkner, T. 2018. Kaszubskie „lektury obowiązkowe” w szkołach (postulaty), W: Mistarz R. red. Edukacja kaszubska, T. VIII. Gdańsk: CEN, ss. 33-38.
 • Lipman, M., Sharp, A. i Oscanyan, F. 1997. Filozofia w szkole. Warszawa: Wydawnictwa CODN.
 • Lipski, T. 1997. Czytanie w szkole. O literaturze kaszubskiej w szkole publicznej. W: Frankiewicz, W. i Kossak-Główczewski, K. red. Pedagogika Celestyna Freineta a edukacja regionalna. Gdańsk: UG, ss. 82-88.
 • Łagodzka, A. 2014. Dyskusja dialogiczna - filozofia dzieciństwa i filozofia dorosłych. Analiza i Egzystencja. 25, ss. 99-123.
 • Nikitorowicz, J. 1995. Pogranicze. Tożsamość. Edukacja międzykulturowa. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie „Trans Humana”.
 • Piłat, R. 1996. Filozofowanie z dziećmi. Wątpliwości. W: Diduszko, H., Elwich, B., Łagodzka, A., Piłat, R. i Tworkiewicz-Bieniaś, G. red. Filozofia dla Dzieci w Polsce. Warszawa: Fundacja Edukacja dla Demokracji, ss. 5-12.
 • Pobojewska, A. 2002. Dzieci mają głos. Dociekania filozoficzne z dziećmi i młodzieżą. W: Piekarski, J., Cyrańska, E. i Urbaniak-Zając, D. (red.). Granice autonomii teorii i praktyki edukacyjnej. Tom 1. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, ss. 315-323.
 • Starnawski, M. 2016. Socjalizacja i tożsamość żydowska w Polsce powojennej. Narracje emigrantów z pokolenia Marca ’68. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.
 • Jurek, A. 2015. Po co uczyć dzieci myśleć? Miasto Ł. Łódzka Gazeta Społeczna. 4 (16), ss. 1-3. Internet: http://miastol.pl/po-co-uczyc-dzieci-myslec/ (data dostępu: 6.02.2020).
 • Pioch, D. 2017. Gôdóm i piszã pò kaszëbskù. Program nauczania języka kaszubskiego w szkole podstawowej dla klas I-VIII (zgodny z założeniami Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego - Rozporządzenie MEN z dnia 14 II 2017), (przy wsparciu merytorycznym nauczycieli języka kaszubskiego; w szczególności: D. Milewczyk, T. Skrzypkowskiej, J. Nogajewskiej, B. Czaja, G. Jank, G. Recław, J. Belgrau, B. Gołąbek, M. Koden), Internet: Skarbnica Kaszubska, http://skarbnicakaszubska.pl/programy-nauczania/ (data dostępu: 11.02.2020).

edukacja kaszubska Filozofia dla Dzieci edukacja filozoficzna Kashubian education philosophy for children philosophical education

Author: Dorota Misiejuk
Institution: Uniwersytet w Białymstoku
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8292-2046
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 148-159
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2020.02.07
PDF: em/13/em1307.pdf

Streszczenie:

Celem artykułu jest analiza i interpretacja danych uzyskanych drogą badań sondażowych na temat funkcji wychowawczej rodziny. W zmieniającej się rzeczywistości społeczno-kulturowej, w perspektywie politycznych decyzji w państwie, rodzina jako podstawowa komórka socjalizująca jednostki, aby spełniała swoje funkcje, zmienia się. Analizowane dane pokazują obraz zmian poglądów badanych, pokazują zmiany w systemie wartościowania i ujawniają motywacje badanych. Ramy teoretyczne artykułu stanowi teoria światopoglądu i teoria standardu kulturowego Krzysztofa J. Brozi.

generacja zmiana kulturowa socjalizacyjna funkcja rodziny generation cultural change function of the family socialization

Kontynuuj czytanie

Author: Adela Kożyczkowska
Institution: Uniwersytet Gdański
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7952-1321
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 162-175
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2020.02.08
PDF: em/13/em1308.pdf

Streszczenie:

Autorka punktem wyjścia swojej refleksji uczyniła cytaty z powieści Evy Tvardy i Horsta Bienka, które egzemplifikują trudne doświadczenia Ślązaków wynikające z politycznych decyzji wobec Śląska, które podejmowane były przez władze polskie, niemieckie i czechosłowackie. Przywołane z literatury cytaty konstruują kontekst, który pozwala zobiektywizować zasadnicze dla artykułu pytania: „Czyj jest Śląsk” i jak polityczna walka o Śląsk, którą w swojej historii toczyły Polska, Niemcy i Czechosłowacja, rekonstruuje tożsamość etniczną Ślązaków? Autorka korzysta z myśli Ivana Čolovicia, z której wyprowadza koncepcję pogranicza jako ziemi podatnej na amputację, a także koncepcję tożsamości posttraumatycznej jako tożsamości bolesnej. Na podstawie literacko opisanych doświadczeń śląskości Horsta Bienka autorka podejmuje próbę rekonstrukcji fenomenu śląskości, jako tego, co w efekcie konstruuje śląską tożsamość etniczną. Bezpośrednim przedmiotem analizy i interpretacji są teksty Horsta Bienka, „Brzozy i wielkie piece. Dzieciństwo na Górnym Śląsku” oraz „Podróż w krainę dzieciństwa”.

tożsamość śląska pogranicze tożsamość etniczność Śląsk Silesian identity identity Borderland ethnicity silesia

Kontynuuj czytanie

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart