Author: Tomasz Kasprzak
Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 105-116
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2018.01.07
PDF: em/8/em807.pdf

Od połowy lat 90. XX wieku w Republice Czeskiej coraz częściej podejmowana jest kwestia edukacji międzykulturowej. Głównym celem niniejszego opracowania jest charakterystyka ról rodzicielskich wietnamskich rodziców. W pracy przyjrzano się różnymi rodzajami postaw i wpływów rodziców na edukację dzieci. W artykule przedstawiono strategie edukacyjne podejmowane przez rodziców wietnamskich dzieci. Jednocześnie praca ujawnia znaczenie edukacji dla rodzin imigrantów. Z punktu widzenia wietnamskich rodziców najistotniejsze jest zapewnienie dzieciom pełnej integracji ze społeczeństwem czeskim.

Family and education of Vietnamese learners in the Czech Republic – the social, cultural and legal context

Since the mid-1990s, the issue of intercultural education has been increasingly addressed in the Czech Republic. The main purpose of this study is to characterize the parental roles of Vietnamese parents. The work looked at different types of attitudes and influences of parents on the education of children. The article presents educational strategies undertaken by parents of Vietnamese children. At the same time, the work reveals the importance of education for immigrant families. From the point of view of Vietnamese parents, the most important is to provide children with full integration with the Czech society.

REFERENCES:

Literature:

 • Bartoňová, M. 2004. Strategie a přistupy k efektivnějšímu vzdělávání romského
  etnika v českém školství. W: Vítková, M. red. Integrativní školní
  (speciální) pedagogika. Základy, teorie, praxe. Brno: MSD (druhé vydání),
  ss. 204–218.
 • Brouček, S. 2002. Vietnamské etnikum v lokálním prostředí české majority.
  Praha: MZV, ss. 13–84.
 • Janská, E. 2006. Druhá generace cizinců v Praze: pří klad dětí z mateřských
  školek a jejich rodičů . Geografie-Sborník České geografické společnosti,
  2(111), ss. 198–214.
 • Kocourek, J. 2006. Vietnamci v současné ČR. W: Kocourek, J. i Pechová, E.
  red. S vietnamskými dětami na českých školách. Praha: H+H, ss. 102–118.
 • Kostelecká, Y. i Jančaří k, A. 2014. The process of Czech language acquisition
  by foreign pupils at lower secondary school. ERIES Journal, 1(7), pp. 7–13.
 • Lewowicki, T. 2015. Wielokulturowość i globalizacja a strategie edukacji mię-
  dzykulturowej. Pogranicze. Studia Społeczne, XXV, ss. 13–24.
 • Liamputtong, P. 2006. Motherhood and „moral career”. Discusses of good
  motherhood among Southeast Asia immigrant women in Australia. Qualitative
  Sociology. 1 (29), pp. 25–53.
 • Martinková, Š. 2003. Vietnamská menšina v Praze. Praha: Diplomova práce.
  Katedra kulturologie FF UK, ss. 90–99.
 • Martínková, Š. 2008. Sociabilita vietnamského etnika v Praze. W: Uherek,
  Z., Korecká, Z. i Pojarová, T. red. Cizinecké komunity z antropologické
  perspektivy, vybrané případy významných imigračních skupin v České republice.
  Praha: Etnologický ústav AVČR, ss. 167–210.
 • Pechová, E. 2007. Migrace z Vietnamu do České republiky v kontextu problematiky
  obchodu s lidmi a vykořistování. Praha: La Strada České republiky,
  ss. 16–20.
 • Průcha, J. 1991. Multikulturní výchová a vzdělávání. Pedagogika. 1, ss. 269–
  –276.
 • Průcha, J. I Walterová, E. 2003. Pedagogický slovník. Praha.
 • Průcha, J. 2010. Interkulturní psychologia. Sociopsychologické zkoumání kultur,
  etnik, ras a národu (druhé, rozšířené vydání). Praha: Portál, ss. 15–16.
 • Souralová, A. 2014. Vietnamese parents and Czech Nannies: Second-generation
  immigrant children and their educators. Journals of Education Culture
  and Society. 1, pp. 320–333.
 • Šišková, T. 2008. Výchova k toleranci a proti rasismu. Praha: Portál
 • Freidingerová, T. 2014. Vietnamci v Česku a ve světě: migrační a adaptační
  tendence. Praha: Sociologické nakladatelství v koedici s Přírodovědeckou
  fakultou Univerzity Karlovy.
 • Zákon 273/2001 Sb. právech příslušníků národnostních menšin.
 • Zákon 147/2011 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními
  vzdělávacími potřebami.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart