Author: Ewa Dąbrowa
Institution: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
Author: Urszula Markowska-Manista
Institution: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 169-184
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2018.01.11
PDF: em/8/em811.pdf

Artykuł stanowi prezentację projektu badawczego mającego na celu diagnozę przygotowania polskich nauczycieli i pedagogów (pracujących na różnych etapach kształcenia formalnego) w zakresie edukacji międzykulturowej. Podjęta w projekcie problematyka stanowi odpowiedź na zmiany zachodzące we współczesnym świecie (w tym – na szczególnie wyrazistą w ostatnich latach – intensyfikację ruchów migracyjnych), które wymagają od nauczycieli wiedzy merytorycznej i metodycznej do pracy w zróżnicowanej kulturowo klasie/szkole i wielokulturowym społeczeństwie. Podstawę warsztatu metodologicznego stanowi zbiór autorskich narzędzi – kwestionariusz ankiety i skale pomiarowe, stworzone w efekcie wcześniejszych poszukiwań badawczych i zaadoptowane informatycznie do realizacji badań ogólnopolskich i międzynarodowych.

The preparation of teachers and educationalists in the field of intercultural education – a research project presentation

The article presents a research project aiming at diagnosis of vocational preparation of Polish educators (working at varies levels of formal education) in the field of intercultural education. The issue of the project is a response to the changes in the contemporary world (including a particularly expressive migration growth in last years), which require from teachers subject-matter and methodological knowledge to work in a culturally diverse classroom/school and in the multicultural society. The basis of the methodological techniques is a set of research instruments – a questionnaire and measurement scales, created as a result of previous explorations and adopted to conduct further national and international researches.

REFERENCES:

Literature:

 • Błeszyńska, K.M. 2010. Dzieci obcokrajowców w polskich placówkach oświatowych − perspektywa szkoły Raport z badań. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji. file:///C:/Users/Ewa/Downloads/dzieci%20obcokrajowcw%20w%20polskich%20placwkach%20owiatowych-perspektywa%20szkoy.%20raport%20z%20bada_1%20(6).pdf (17.06.2016).
 • Bolten, J. 2007. Interkulturelle Kompetenz. Erfurt: Landeszentrale für politische Bildung Thüringen. https://www.dbthueringen.de/servlets/MCRFileNodeServlet/dbt_derivate_00020394/interkulturellekompetenz.pdf (8.08.2016).
 • Brotto, F., Huber, J., Karwacka-Vögele, K., Neuner, G., Ruffino R. i Teutsch, R. 2014. Kompetencje międzykulturowe dla wszystkich. Przygotowanie do życia w różnorodnym świecie. Warszawa: Rada Europu-Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 • Chustecka, M., Kielak, E. i Rawłuszko, M. 2016. Edukacja antydyskryminacyjna Ostatni dzwonek! O deficytach systemu edukacji formalnej w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami. Raport z badań. Warszawa: Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej.
 • Czykwin, E. i Misiejuk, D. 2002. Dwujęzyczność i dwukulturowość. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie „Trans Humana”.
 • Dobrowolska, B. 2015. Postawy nauczycieli wobec edukacji międzykulturowej a kultura szkoły. Studium społeczno-pedagogiczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • European Commission, 2013. Supporting teacher competence development for better learning outcomes. http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/school/doc/teachercomp_en.pdf (17.08.2016).
 • Gmaj, K. i Iglicka, K. 2007. Wyzwania edukacyjne związane z migracjami do Polski. Rekomendacje. http://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/en/2008/05/poland_polish_emilie.pdf (20.10.2010).
 • InterEOL – Edukacja interkulturowa OnLine. Podręcznik. Gliwice, listopad 2006, Socrates Comenius.InterEOL – Edukacja interkulturowa OnLine, Socrates Comenius http://www.edunews.pl/images/pdf/podrecznik_intereol.pdf (17.12.2017)
 • Jasiakiewicz, A. i Klaus, W. 2006. Raport z monitoringu realizacji obowiązku szkolnego przez małoletnich cudzoziemców, przebywających w ośrodkach dla uchodźców. Warszawa: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.
 • Koszyńska, M. 2006. Edukacja wielokulturowa. W: M. Bakalarz red. Przywróćmy Pamięć. Materiały pomocnicze dla nauczycieli. Warszawa: Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.
 • Lewowicki, T. 2010. Nauczyciele w warunkach wielokulturowości – trudności i wyznaczniki powodzenia W: Jasiński Z. red. Szkoła i nauczyciele wobec problemów edukacji międzykulturowej. Opole: UO.
 • Majmurek. J. 2016. „Pasożyty”, „Ciapaci”, „Chamy”. Rasizm po polsku. https://oko.press/rasizm-po-polsku/ (25.07.2016).
 • Markowska, D. 1990. Teoretyczne podstawy edukacji międzykulturowej. Kwartalnik Pedagogiczny. 4, ss. 109–117.
 • Markowska-Manista. U. i Niedźwiedzka-Wardak, A. 2014. Mniejszości wzbogacające większość. O potencjale uczniów z odmiennym kontekstem kulturowym i możliwościach jego wykorzystania w warunkach wielokulturowości w polskiej szkole. W: Wilczyska, A. red. Młodzież na biegunach życia społecznego. Warszawa: PWN, ss. 120–149.
 • Romanowska, J. 2013. Transkulturowość czy trankulturacja? O perypetiach pewnego bardzo modnego terminu. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ Nauki Humanistyczne. 1 (6), ss. 143–154.
 • Wyciąg ze sprawozdania dotyczącego spraw prowadzonych w 2015 r. w jednostkach organizacyjnych prokuratury z pobudek rasistowskich lub ksenofobicznych. http://www.pk.gov.pl/sprawozdania-i-statystyki/wyciag-ze-sprawozdania-dotyczacego-spraw-prowadzonych-w-2015-r-wjednostkach-organizacyjnych-prokuratury-z-pobudek-rasistowskich-lub-ksenofobicznych.html#.V0Ds__mLRdg. (17.07.2016).

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart