Author: Bożena Cholewa
Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 226-237
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2018.01.15
PDF: em/8/em815.pdf

Autorka w swym tekście pragnie zaprezentować „dobre praktyki w zakresie edukacji wielokulturowej”, jakie prowadzi w ramach programów europejskich Zespół Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langera w Cieszynie. Nauczyciele i uczniowie szkoły zdobywają i poszerzają doświadczenia w zakresie kształcenia zawodowego w Hiszpanii i na Ukrainie. Zasadnicza tematyka projektu koncentrowała się wokół spraw branżowych odpowiadających na zapotrzebowanie aktualnego rynku pracy. Młodzi ludzie mieli okazję poznać i porównać zawody zdobywane w ich szkołach, zawody swojego miasta, sprawdzić swoje umiejętności zawodowe podczas różnorodnych warsztatów i zajęć praktycznych w różnych pracowniach. Młodzież poprzez międzynarodowe praktyki zawodowe zapoznaje się również z historią i kulturą danego kraju, a co warto podkreślić, uczy się języków.
W artykule Autorka podaje programy, jakie są realizowane w praktykach zagranicznych i zwraca uwagę na edukację wielokulturową obecną w Hiszpanii i na Ukrainie, jak również wskazuje na zadania, jakie pełni edukacja międzykulturowa w wielonarodowym i wielowyznaniowym społeczeństwie tych krajów.

PL Title

The author wants to present ”good practices in the area of multicultural education” which are led within European programmes by Zespół Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langera in Cieszyn (Colonel Gwido Langer Complex of Technical Schools in Cieszyn). The teachers and the students of that school gain and develop experience in terms of professional training in Spain and Ukraine. The basic subject of the project concentrated around professional issues responding to the demands of a current labor market. Young people had an opportunity to meet and compare professions taught in the schools, jobs typical for their towns and cities, check their professional skills while participating in diverse workshops and the training in various laboratories. The youth through international apprenticeships also get to know history and culture of different countries and, what is worth emphasizing, they learn foreign languages.
In the article the author mentions the programmes which are implemented over foreign professional training and she pays attention to multicultural education present in both Spain and Ukraine, as well as she points to the tasks performed by international education in multinational and multireligious societies of those countries.

REFERENCES:

Literature:

 • Archiwum Zespołu Szkól Technicznych w Cieszynie. Syg. ZST/2014/.
 • Działalność Fundacji „Możesz widzieć więcej”. W: Archiwum Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie.
 • Europejskie ramy kwalifikacji. https://en.wikipedia.org/wiki/European_Qualifications_Framework (6.12.2017).
 • Grajek, M. 2010. Pułkownik Gwido Karol Langer 1894–1948. Warszawa: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
 • Korczyński, M. i Świdzińska, A. 2017. Wrażliwość międzykulturowa studentów z pogranicza polsko-ukraińskiego. Edukacja Międzykulturowa. 1, ss. 113–129.
 • Kronika szkolna Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie (2013).
 • Krótka historia Zespołu szkół Technicznych. 2012. W: Augustyniak, E., Jucha, E., Nawrat, A. i Tomiczek, S., red. 100 lat edukacji na ulicy Frysztackiej. Cieszyn: Zespół Szkół Technicznych.
 • Lewowicki, T. 2000. W poszukiwaniu modelu edukacji międzykulturowej. W: Lewowicki T., Ogrodzka-Mazur E. i Szczurek-Boruta A. red. Edukacja międzykulturowa w Polsce i na świecie. Katowice: UŚ.
 • Lewowicki, T. 2012. Edukacja międzykulturowa – bilans otwarcia 2012. Edukacja Międzykulturowa. 1, ss. 15–46.
 • Nikitorowicz, J. 2000. Młodzież pogranicza Kulturowego pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy wobec integracji europejskiej. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie „Trans Humana”.
 • Nikitorowicz, J. 2017. Edukacja międzykulturowa w procesie przeciwstawiania się dehumanizacji i infrahumanizacji. Edukacja Międzykulturowa. 1, ss. 19–35.
 • O programie Erasmus+. W: http://erasmusplus.org.pl/o-programie/ (10.12.2017).
 • Ogrodzka-Mazur, E. 2012. Edukacja międzykulturowa. Recenzja: Pogranicze. Studia Społeczne, t. XVII, cz. 1, red. Nikitorowicz, J., Sadowski, A. i Misiejuk, D. Edukacja Międzykulturowa.1, ss. 212–215.
 • Ogrodzka-Mazur E. i Szafrańska A. 2017. Wprowadzenie. Edukacja Międzykulturowa. 1, ss. 11–15.
 • Piech, S. 2002. Przedmowa. W: Mozor, K. Szkolnictwo katolickie w Cieszyńskim Wikariacie Generalnym 1770–1925. Kraków: PAT.
 • szf/Is/. 2010. Płk Gwido Langer spoczął na cmentarzu w Cieszynie. W: http://dzieje.pl/aktualnosci/plk-gwido-langer-spoczal-na-cmentarzu-w-cieszynie.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart