Author: Anton Dragomiletskii
Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 256-271
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2018.02.14
PDF: em/9/em914.pdf

W artykule podjęto rozważania dotyczące czynników, które motywują studentów przy podjęciu decyzji o wyjeździe zagranicznym w ramach programu wymiany Unii Europejskiej Erasmus+. Omówiono teoretycznie czynniki zarówno o podłożu poznawczym, takie jak: chęć poznawania kultury kraju przyjmującego, doskonalenie kompetencji językowych uczestników, możliwość podniesienia kompetencji zawodowych, czy też te o podłożu ekonomicznym, dotyczy to na przykład czynników związanych z kosztem utrzymania się w kraju wyjazdu. Grupę badaną stanowili polscy studenci wyjeżdżający w ramach programu Erasmus+ do czeskich uczelni oraz czescy studenci przyjeżdżający do uczelni znajdujących się w Polsce. Badaniami zostali objęci studenci kierunków pedagogicznych i filologicznych, studiujący w uczelniach czeskich oraz polskich. Przedmiotem przeprowadzonych badań były czynniki motywujące studentów do wyjazdu zagranicznego w ramach programu Erasmus+ oraz takie, które mogą stwarzać bariery i trudności podczas pobytu za granicą. Wyniki przeprowadzonych badań pozwalają zauważyć, że przy wyborze kraju goszczącego przez studentów największy udział mają nie czynniki motywacyjne o podłożu poznawczym, lecz czynniki ekonomiczne, takie jak, np. koszty utrzymania – ten aspekt wskazało najwięcej osób, jako najbardziej istotny przy wyborze miejsca wyjazdu. Można stwierdzić, że studenci wyjeżdżający na częściowe studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+ kierują się najczęściej czynnikami o podłożu ekonomicznym, a więc sam wyjazd jest dla nich przede wszystkim czasem pewnej niezależności finansowej, a czynniki o podłożu poznawczym stanowią wartość dodaną mobilności. Optymizmem napawa fakt, że studenci w grupie badanej okazali się otwarci na poznawanie kultury kraju goszczącego.

Factors motivating students to undertake studies abroad within the Erasmus+ programme and the barriers for them during their foreign visit – the case of students from Poland and the Czech Republic

The article refers to the factors that motivate students when making a decision to travel abroad within the framework of the European Union exchange Program Erasmus+. The article theoretically considers the factors some cognitive, such as the desire to learn the culture of the host country, improving the language competence of participants, improving professional competence, as well as those related to economy, for example, factors related to the cost of living the country of departure. The study group consisted of Polish students travelling within the Erasmus+ Program to Czech universities and Czech students coming to the universities located in Poland. The research covered students of pedagogical and philological specialties studying in Czech and Polish universities. The subject of the research were the factors of motivation of students to travel abroad in the framework of the Erasmus+ program, as well as those that can create barriers and difficulties during their stay abroad. The results of the research allow for noticing that when choosing the country of the guest students the largest share does not consist of cognitive factors, but economic factors, such as, for example, maintenance costs – this aspect is indicated by the biggest groupe as the most significant when choosing the place of departure. It can be concluded that students who travel for partial foreign studies under the Erasmus+ program are guided by the most common factors of the economic basis, and therefore the stay is for them, first of all, a time of some financial independence, and the factors of cognitive basis represent the added value of mobility. It is encouraging that the students in the group were open to study the culture of the host country.

References:

 • Babbie, E. 2004. Badania społeczne w praktyce. Warszawa: PWN.
 • Doliński, D. i Łukaszewski, W. 2002. Typy motywacji. W: Strelau, J. red. Psy­chologia. Podręcznik akademicki. T. II. Gdańsk: GWP.
 • Dragomiletskii, A. 2018. Strategie kulturalizacyjne studentów uczestniczących w programie Erasmus+ – na przykładzie studentów z Polski i Czech. Praca magisterska przygotowana pod kierunkiem dr hab. B. Grabowskiej, prof. UŚ. Cieszyn: Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji.
 • Floc’h, B. 2009. Erasmus – fabryka Europejczyków. VoxEurop. http://www.voxeurop.eu/pl/content/article/16171-erasmus-fabryka-europejczykow/ (17.04.2018). Wersja oryginalna artykułu: Floc’h, B. 2009. En vingt ans, le programme d’échange Erasmus a créé un esprit européen. Le Monde. http://www.lemonde.fr/europe/article/2009/06/01/en-vingt-ans-le-pro­gramme-d-echange-erasmus-a-cree-un-esprit-europeen_1200736_3214.html#xUYRaQ8vr33MjsA6.99/ (17.04.2018).
 • Łobocki, M. 2011. Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Machowski, F. 2013. Na Erasmusie, czyli w raju. Gazeta Wyborcza. http://wyborcza.pl/1,76842,13839852,Na_Erasmusie__czyli_w_raju.html/ (17.04.2018).
 • McGivney V. 1993. Women, Education and Training. Barriers to access, in­formal starting points and progression routes. Leicester: National Institute of Adult Continuing Education, Hillcroft College.
 • Národní agentura pro evropské vzdělávací programy. 2007. Erasmus v Česke republice 1998–2007. http://www.dzs.cz/cz/erasmus-plus/ (22.03.2018).
 • Rubacha, K. 2011. Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Oficyna Wy­dawnicza „Łośgraf”.
 • Sasin, M. 2014. Polscy studenci w programie wymiany międzynarodowej „Erasmus” – założenia, stan faktyczny i możliwości zmiany. Dyskursy Młodych Andragogów. 15, ss. 75–84.
 • Smith, M.K. 1998. Participation in learning projects and programmes. The encyclopaedia of informal education. http://infed.org/mobi/participation­-in-learning-projects-and-programmes/ (19.03.2018).
 • Wawrzyniak, J.K. i Świderska, M.M. 2011. Motywacje edukacyjne uczniów dorosłych. W: Przygońska, E. red. Motywacja w edukacji. Toruń: Wydaw­nictwo Adam Marszałek.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart