Author: Zlatica Hul’ová
Author: Miroslava Gašparová
Author: Ružena Tomkuliaková
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 132-143
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2015.08
PDF: em/4/em408.pdf

Naczelnym celem słowackiej edukacji na poziomie elementarnym jest sprzyjanie rozwojowi indywidualnemu każdego dziecka w bliskim kontakcie ze środowiskiem jego życia. Kształcenie nastawione jest na dostarczenie podstawowej wiedzy, kształtowanie umiejętności, postaw niezbędnych do życia w społeczeństwie. Najbliższą przestrzenią życia jest środowisko lokalne, daje ono podstawy do kształtowania stosunków społecznych i systemu wartości. W tekście tym autorki ukazują specyfikę edukacji regionalnej na poziomie kształcenia elementarnego przez pryzmat cech regionu: środowiska naturalnego, społecznego, kulturowego, technicznego i ich znaczenia w rozwoju i wychowaniu dziecka.

The application of scientific, technical, cultural and social reality in regional education

Primary education in Slovakia in terms of educational principles and objectives promotes personal development of all students without distinction. It provides the basic knowledge and skills and allows them to develop the skills necessary for professional orientation in life and society. The living reality of a young learner is very closely linked to the immediate environment of residence. This environment forms the learner`s social relations and the system of values. In this paper, a definition of this environment is presented with the emphasis on Slovak natural, technical, cultural and social reality – the basis for their specific application in primary education.

REFERENCES:

  • Borok M., Beličáková S.: Odkaz kultúrneho dedičstva v primárnej edukácii. In: D. Melicherčíková: Prírodné dedičstvo a primárne vzdelávanie. Banská Bystrica 2009, UMB.
  • Beňušková Z. a kol.: Tradičná kultúra regiónov Slovenska. Bratislava 2005, VEDA.
  • Čeman R. a kol.: Zemepisný atlas Slovenská republika. Bratislava 2003, Mapa Slovakia.
  • Durbák M. a kol.: Sprievodca po technických pamiatkach Banskej Štiavnice a okolia. Banská Bystrica 2004, Harmony.
  • Gašpar I.: Štýlové osobitosti ľudových hudieb na Podpoľaní. Banská Bystrica 2006, Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici.
  • Gašparová M.: Regionálna výchova a jej postavenie v primárnom vzdelávaní. In: Regionálna výchova ako súčasť školského vzdelávacieho programu. Slo­venská Ľupča 2013, Združenie pedagógov s regionálnou výchovou.
  • Gašparová M.: Osobitosti aplikácie prírodných a kultúrno-spoločenských reálií v primárnom vzdelávaní. In: N. Majchrzak, N. Starik, A. Zduniak (red.): Podmiotowość w edukacji wobec odmienności kulturowych oraz spo­łecznych zróżnicowań. 2. Poznań 2012, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.
  • Huľová Z.: Regionálna výchova v pracovnom vyučovaní vo 4. ročníku primár­nej školy. In: Škola s regionálnou výchovou. Banská Bystrica 2013, UMB.
  • Pichler V., Zach P.: Chránené časti prírody – dominanty kultúrneho a prírod­ného dedičstva a ich edukačný potenciál. In: Odkaz kultúrneho dedičstva v primárnej edukácii. Banská Bystrica 2009, UMB.
  • Spilková V.: Pojetí, smysl a základní orientace primárního (elementárního) vzdělávání. In: Kolláriková Z., Pupala B.: Predškolská a elementárna pe­dagogika. Praha 2001, Portál.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart