Author: Adela Kożyczkowska
Author: Kazimierz Kossak-Główczewski
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 317-325
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2015.19
PDF: em/4/em419.pdf

Artykuł opisuje działalność naukowo-badawczą pracowników Instytutu Pedagogiki (Zakład Pedagogiki Ogólnej i Zakład Historii Nauki, Oświaty i Wychowania), którzy pod kierunkiem prof. UG dr. hab. Kazimierza Kossak- -Główczewskiego podejmują badania nad tematyką wielokulturowości (w tym wielokulturowości Pomorza Gdańskiego), edukacją regionalną (w tym edukacją kaszubską) i zagadnieniami międzykulturowości. Badania pedagogiczne stanowią zaledwie fragment szerszego nurtu badań humanistycznych i społecznych podejmowanych w Uniwersytecie Gdańskim i Instytucie Kaszubskim w Gdańsku. Badania te inspirowane są także praktyką edukacyjną. Stąd opis dotyczy także wybranych działań gdańskich socjologów, językoznawców, literaturoznawców i historyków problematyki kaszubskiej. Przywołano także wybrane nazwiska praktyków edukacji kaszubskiej.

Kashubian culture, language and education: the Gdańsk school of research into regional culture and education. Some selected aspects

The article depicts the research activity of employees of the Pedagogical Institute (General Pedagogy Department and Department of the History of Science and Education). They conduct research under the guidance of prof. Dr. UG. hab. Kazimierz Kossak-Główczewski. The main topics are multiculturalism (including multiculturalism of Gdansk Pomerania), regional education (including Kashubian education) and intercultural issues. Pedagogical research represents only a part of wider mainstream of humanistic and social studies which are conducted at the University of Gdansk and Kashubian Institute in Gdańsk. These studies are also inspired by educational practice. The description also applies to selected activities of Gdańsk sociologists, linguists, literary scholars and historians of Kashubian issues. The names of selected practitioners are listed.

REFERENCES:

 • Burzyńska-Wentland L.: Strajki szkolne w Prusach Zachodnich w latach 1906–1907. Gdańsk 2009, UG.
 • Burzyńska-Wentland L.: Szkolnictwo oraz działalność kulturalno-oświatowa w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej, religijnej i językowej mniejszości narodowych i etnicznych w województwie gdańskim (pomor­skim) w latach: 1989–2007. Gdańsk 2013, UG.
 • Frankiewicz W., Kossak-Główczewski K. (red.): Pedagogika Celestyna Freine­ta a edukacja regionalna. Gdańsk 1997, UG.
 • Galus H., Kossak-Główczewski K. (red.): Dziecko w zbiorowościach regio­nalnych. Na przykładzie Kaszub. Zeszyty Naukowe: Pedagogika, Historia Wychowania. T. 20. Gdańsk 1992, UG.
 • Kossak-Główczewski K.: Edukacja a wartości regionalne i wartości społeczeń­stwa globalnego. Zarys problematyki. W: H. Galus, K. Kossak-Główczew­ski (red.): Dziecko w zbiorowościach regionalnych. Na przykładzie Kaszub. Gdańsk 1992, UG.
 • Kossak-Główczewski K.: Niezależna edukacja regionalna. „Pomerania. Mie­sięcznik społeczno-kulturalny” 1990, nr 9 (209).
 • Kossak-Główczewski K.: Regionalizacja nauczania a edukacja regionalna jako odmiany racjonalności emancypacyjnej. W: W. Frankiewicz, K. Kos­sak-Główczewski (red.): Pedagogika Celestyna Freineta a edukacja regio­nalna. Gdańsk 1997, UG.
 • Kossak-Główczewski K.: Regionalizacja nauczania a nauczanie regionalne. „Pomerania. Miesięcznik społeczno-kulturalny” 1990, nr 10 (210).
 • Kożyczkowska A., Kossak-GłówczewskiK.: Edukacja języka i kultury kaszub­skiej na terenie Kaszub. Wybrane aspekty. W: T. Lewowicki, J. Nikitoro­wicz, A. Szczurek-Boruta (red.): Szkoły dla mniejszości narodowych i spo­łeczności kaszubskiej w Polsce – stan, problemy, perspektywy. Warszawa – Cieszyn – Białystok 2013, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, Uniwer­sytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet w Białymstoku, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej.
 • Kożyczkowska A.: Edukacja kaszubska: rzecz o tym, jak praktyka edukacyjna zaczepiła i ugruntowała myślenie pedagogiczne. Przyczynek do namysłu nad tworzeniem pedagogicznej teorii praktyki edukacji regionalnej. Ma­szynopis.
 • Kożyczkowska A.: Studia drugiego stopnia: „Edukacja międzykulturowa i re­gionalna”. Teoretyczne założenia programu kształcenia. „Edukacja Między­kulturowa” 2012, nr 1.
 • Rutkowiak J.: „Pulsujące kategorie” jako wyznaczniki mapy odmian myślenia o edukacji. W: J. Rutkowiak (red.): Odmiany myślenia o edukacji. Kraków 1995, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Zbyrzyca J. [S. Pestka]: Edukacja na dwa fronty. „Pomerania. Miesięcznik społeczno-kulturalny” 1988, nr 9 (185).

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart