Author: Agata Świdzińska
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 134-149
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2013.05
PDF: em/2/em205.pdf

Artykuł jest omówieniem dwóch sposobów włączania i rozwijania zadań edukacji międzykulturowej na Lubelszczyźnie. Pierwszy – dotyczy praktycznych działań prowadzonych w szkołach na różnych poziomach kształcenia, a drugi – koncepcji studiów podyplomowych w zakresie edukacji europejskiej, regionalnej i międzykulturowej realizowanych w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Stanowi on również refleksję nad możliwościami wykorzystania potencjału kultury lokalnej (materialnej, symbolicznej, społecznej) do tworzenia autorskich projektów szkolnych i programów nauczania realizujących cele edukacji międzykulturowej.

Selected contexts of intercultural education in the region of Lublin

What the article explores are two ways of introducing and developing the tasks of intercultural education in Lublin area. The first concerns practical activities conducted in schools at different levels of education. The second way deals with the concept of post-graduate studies in European, regional and intercultural education, carried out in the Institute of Pedagogy of the Maria Curie-Skłodowska’s University. The study also contains reflection on possible applications of the potentialities of the local (material, symbolic, social) culture in constructing authorial school projects and curricula which fulfill the aims of intercultural education.

REFERENCES:

  • Błeszyńska K.: Teoretyczny status edukacji międzykulturowe W: J. Nikitoro­wicz, A. Sadowski, D. Misiejuk (red.): Edukacja międzykulturowa. „Pogra­nicze. Studia Społeczne”, T. XVII, cz. I. Białystok 2011, UwB.
  • Dąbrowska E.: Osoba animatora i koncepcja jego kształcenia. W: J. Gajda, W. Żardecki (red.): Dylematy animacji kulturalnej. Lublin 2001, UMCS
  • Dziekanowska M.: Tożsamość regionalna mieszkańców Lubelszczyzny. Raport z badań, W: M. Dziekanowska, J. Styk (red.): Region w koncepcjach teore­tycznych i diagnozach empirycznych. Lublin 2008, Perfecta info.
  • Lewowicki T.: W poszukiwaniu modelu edukacji międzykulturowej. W: T. Le­wowicki, E. Ogrodzka-Mazur, A. Szczurek-Boruta (red.): Edukacja mię­dzykulturowa w Polsce i na świecie. Katowice 2000, UŚ.
  • Nikitorowicz J.: Edukacja regionalna i międzykulturowa. Warszawa 2009, WAiP.
  • Nikitorowicz J.: Kreowanie tożsamości dziecka. Wyzwania edukacji między­kulturowej. Gdańsk 2005, GWP.
  • Sielatycki M.: Kompetencje nauczyciela w Unii Europejskiej. „Trendy. Uczenie się w XXI wieku” 2005, nr 3.
  • Świdzińska A.: Akademickie kształcenie pedagogów wobec perspektywy wie­lokulturowości. W: A. Paszko (red.): Edukacja międzykulturowa w Polsce wobec nowych wyzwań. Kraków 2011, Stowarzyszenie Willa Decjusza.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart