Author: Aleksandra Gancarz
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 154-161
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2013.06
PDF: em/2/em206.pdf

Artykuł przedstawia powstanie i działalność Koła Naukowego Edukacji Międzykulturowej, organizacji studenckiej istniejącej od dziewięciu lat na cieszyńskim Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udział studentów w konferencjach naukowych, projektach międzynarodowych i podejmowane przez nich inicjatywy pozwalają poszerzać wiedzę i zdobywać umiejętności społeczne (w tym międzykulturowe), organizacyjne, menedżerskie, a także naukowe. Okazują się one przydatne w dalszej pracy zawodowej, przez co wielu członków KNEM po studiach zostaje cenionymi przez pracodawców specjalistami.

Application of the knowledge and skills acquired in the Science Club of Intercultural Education in professional work of the graduates of the Faculty of Ethnology and Education at the University of Silesia

The article presents the foundation and activity of the Science Club of Intercultural Education, a students’ organization which has existed for nine years at the Faculty of Ethnology and Education of the University of Silesia in Katowice. Students’ participation in academic conferences or international projects and the initiatives which they undertake allow for broadening the knowledge and for acquiring social (also intercultural), organizational, managing and scientific skills. They turn out to be useful in further professional career, therefore after graduation many club members become specialists who are highly valued by employers.

REFERENCES:

  • Milewska M.: Konferencja podsumowująca akcję „Cztery łapy w Twoich rę­kach”. „Gazeta Codzienna” 9.01.2013, http://gazetacodzienna.pl/artykul/kultura/konferencja-podsumowujaca-akcje-cztery-lapy-w-twoich-rkach (21.01.2013).
  • Regulamin KNEM http://knem.us.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=55 (21.01.2013).
  • Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku, Załącznik do Uchwały nr 1225 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r.
  • Regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim, Załącznik do Uchwały nr 127 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r.
  • Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń po­ mocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Śląskiego, Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 99 Rektora UŚ z dnia 3 sierpnia 2012 r.
  • Rembierz M.: Bezradność i samodzielność jako kategorie pedagogiczne. Od rozpoznania patologii do kształtowania podmiotowości. „Roczniki Peda­gogiczne” 2009, t. 1 (37).
  • Strona KNEM: http://www.knem.us.edu.pl/ (21.01.2013).
  • Szczurek-Boruta A.: Szkolnictwo wyższe a teoria, modele badań i prakty­ka edukacji międzykulturowej. W: T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur, A. Szczurek-Boruta (red.): Edukacja międzykulturowa – dokonania, prob­lemy, perspektywy. Cieszyn – Warszawa – Toruń 2011, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Wydawnictwo Adam Marszałek.
  • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).
  • Wudarzewski G.: Konceptualizacja pojęć „kultura organizacyjna” i „klimat organizacyjny”. „Zeszyty Naukowe WSB we Wrocławiu” 2005, nr 5.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart