Author: Regina Pazdur
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 190-215
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2013.09
PDF: em/2/em209.pdf

Autorka prezentuje w artykule trzy scenariusze własnego pomysłu z zakresu edukacji regionalnej, wielo- i międzykulturowej. Proponowane scenariusze przeznaczone są do realizacji na zajęciach pozalekcyjnych adresowanych do młodzieży z terenu gminy Andrychów (w powiecie wadowickim w województwie małopolskim). W 2012 roku rozpoczęła ona badania dotyczące zajęć pozalekcyjnych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi odbywających się na terenie gminy Andrychów w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wstępne wyniki badań wskazują, że w niektórych szkołach na zajęciach pozalekcyjnych „Zajęcia historyczne”, „Kółko Historyczne” są realizowane elementy edukacji regionalnej, a zajęcia pozalekcyjne z zakresu edukacji wielo- i międzykulturowej nie są prowadzone. Wydaje się uzasadnionym stworzenie cyklu scenariuszy z zakresu edukacji regionalnej, wielo- i międzykulturowej, przeznaczonych nie tylko do realizacji na wspomnianych zajęciach pozalekcyjnych – których głównym tematem jest historia – ale również na zajęcia i koła zainteresowań umożliwiające nabycie wiedzy, postaw i umiejętności wynikających z realizacji celów edukacji wielo- i międzykulturowej. Zajęcia takie powinny powstać w najbliższym czasie, a autorka żywi nadzieję, iż opracowane przez nią scenariusze staną się inspiracją do ich tworzenia przez samych nauczycieli, uczniów bądź rodziców (opiekunów).

‘I in the multicultural world’.Scenarios of extracurricular classesin regional, multi- and intercultural education

In the article the authoress presents three scenarios of her own idea in the regional multi- and intercultural education. The classes proposed are meant to be conducted during additional hours, and are directed to the young people from the district of Andrychów (małopolska province, the area of Wadowice). In 2012 she had begun the research in the field of additional classes, which were held in the district of Andrychów for the gymnasial and high school students with special educational needs. The preliminary results of the research show that some of the schools realize the elements of regional education during “History Classes”, “History Club”, but the classes in multi- and intercultural education are not conducted. It seems that creating the cycle of scenarios in the field of multi- and intercultural education has been justified; and not only should these classes be held during additional school hours, which primary subject is history, but also during classes and clubs which allow students to gain the knowledge, attitudes and skills arising from the realization of the aims of multi- and intercultural education. Such classes should be introduced in the nearest future and the authoress hopes that her sce- narios will become an inspiration for creating them on the teachers’, students’ or parents’ (guardians’) initiative.

REFERENCES:

 • Burszta J.: Chłopskie źródła kultury. Warszawa 1985, LSW.
 • Czajkowski J.: Łemkowie w kulturze i historii Karpat. Rzeszów 1992.
 • Dudra S.: Łemkowie. Deportacja i osadnictwo ludności łemkowskiej na Środ­kowym Nadodrzu w latach 1947–1960. Głogów 1998, Wydano nakładem autora.
 • Gonet Sz.: Gadki z Inwałdu w okolicy Andrychowa. „Lud”, Tom XX-ROK 1914–1918, Lwów 1919, s. 267–268; 270. Publikacja dostępna w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej,
 • http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=14011.
 • Hruszews’kyj M.: Istorija Ukrajiny-Rusy. Lwów 1905.
 • http://www.stowpogranicza.ropa.iap.pl/index.html?id=72375&lang_id=PL (23.11.2012).
 • Krzyżanowski J. (red.): Słownik folkloru polskiego. Warszawa 1965, WP.
 • Lewowicki T., Suchodolska J. (red.): Dzieci w procesie kształtowania postaw kulturowych. Przewodnik po ścieżkach edukacji regionalnej wielo- i mię­dzykulturowej. Materiały dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawo­wych. Katowice – Cieszyn – Warszawa – Kraków 2011, Oficyna Wydaw­nicza „Impuls”.
 • Muzułmańskie Stowarzyszenie Kształtowania Kulturalnego w RP: Odkryj islam. muzulmanie.pl (21.11.2012).
 • Nowak J.: Zaginiony świat? Nazywają ich Łemkami. Kraków 2000, „Univer­sitas”.
 • Reinfuss R.: Łemkowie jako grupa etnograficzna. Lublin 1948.
 • Reinfuss R.: Śladami Łemków. Warszawa 1990, PTTK Kraj.
 • Staszczak Z. (red.): Słownik etnologiczny: terminy ogólne. Warszawa – Po­znań 1987, PWN.
 • Strumińs’kyj B.: Łwmkiwszczyna. Zemla – ludy – istorija – kultura. Nowy York 1988.
 • Tarnowycz J.: Ilustrowana istorija Łemkiwszczyny. Lwów 1936.
 • Tłoczek I.: Dom mieszkalny na polskiej wsi. Warszawa 1985, PWN.
 • Zając T.: Rzemieślnicy Beskidu Niskiego. Dziegciarz – Roman Penkala. http://www.beskid-niski.pl/index.php?pos=/ludzie/penkala (23.11.2012).
 • Zając T.: Rzemieślnicy Beskidu Niskiego. Gorlice 2007, Wydawnictwo Stowa­rzyszenia Pogranicza.
 • Ziółkowska-Kurczyk N. (reż): W Nowicy na końcu świata. https://www.youtube.com/watch?v=KACKwXHlWHs (22.11.2012).

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart