Author: Joanna Sacharczuk
Year of publication: 2012
Source: Show
Pages: 98-111
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2012.05
PDF: em/1/em105.pdf

W tekście podejmuję próbę ukazania znaczenia edukacji regionalnej w pielęgnowaniu pamięci przeszłości, odnosząc się do sytuacji wielokulturowego Białegostoku. Zastanawiam się nad rolą, jaką pełnią badania dotyczące pamięci przeszłości w planowaniu i realizowaniu działań edukacyjnych i wychowawczych. Zwracam uwagę na wybrane kwestie związane z pamięcią przeszłości w kontekście badań społecznych.

Significance of regional education in commemorating the past – the case of multicultural Białystok

In text I attempt to present the importance of regional education in cultivating past memory, using multicultural Bialystok as an example. I analyze the role of 112 FORUM MŁODYCH PEDAGOGÓW MIĘDZYKULTUROWYCHresearch on past memory in planning and implementing educational activities. I draw reader’s attention to selected issues connected with past memory in the context of social research.Translated by Joanna Sacharczuk

REFERENCES:

 • Assmann J.: Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsa­mość w cywilizacjach starożytnych. Warszawa 2008, UW.
 • Barthes R.: System mody. Kraków 2005, UJ.
 • Barthes R.: Mitologie. Warszawa 2008, „Aletheia”.
 • Bokszański Z.: Tożsamości zbiorowe. Warszawa 2007, PWN.
 • Dobroński A.: Białystok – historia miasta. Białystok 1998, Zarząd Miasta Białegostoku.
 • Griffin E. A.: Semiologia Rolanda Barthesa. W: E. A. Griffin: Podstawy ko­munikacji społecznej. Gdańsk 2003, GWP.
 • Halbwachs M.: Społeczne ramy pamięci. Warszawa 2008, Biblioteka Socjo­logiczna PWN.
 • Kwiatkowska H.: Czas, miejsce, przestrzeń – zaniedbane kategorie pedago­giczne. W: A. Nalaskowski, K. Rubacha (red.): Pedagogika u progu trzecie­go tysiąclecia. Toruń 2001, UMK.
 • Milerski B., Śliwerski B. (red.): Leksykon PWN. Pedagogika. Warszawa 2000, PWN.
 • Nikitorowicz J.: Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa. Białystok 2001, „Trans Humana”.
 • Nikitorowicz J.: Edukacja regionalna i międzykulturowa. Warszawa 2009, WAiP.
 • Petrykowski P.: Edukacja regionalna. Problemy podstawowe i otwarte. Toruń 2003, UMK.
 • Sadowski A.: Białystok. Kapitał społeczny mieszkańców miasta. Białystok 2006, WSE.
 • Sobecki M.: Kultura symboliczna a tożsamość. Studium tożsamości kulturo­wej Polaków na Grodzieńszczyźnie z perspektywy edukacji międzykultu­rowej. Białystok 2007, „Trans Humana”.
 • Szpociński A. (red.): Wobec przeszłości, pamięć przeszłości jako element kul­tury współczesnej. Warszawa 2005, Instytut im. Adama Mickiewicza.
 • Szpociński A., Kwiatkowski P. T.: Przeszłość jako przedmiot przekazu. War­szawa 2006, PAN, „Scholar”.
 • Topolski J.: Założenia metodologiczne badań regionalnych w zakresie historii. „Dzieje Najnowsze” 1973, nr 2.
 • Województwo białostockie. Warszawa 1927, GUS. Pierwszy Spis Ludności RP z 30 listopada 1921 r.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart