Author: Adela Kożyczkowska
Year of publication: 2012
Source: Show
Pages: 167-196
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2012.09
PDF: em/1/em109.pdf

Tekst prezentuje koncepcję studiów drugiego stopnia: „Edukacja międzykulturowa i regionalna”, powołanych w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Studia realizowane są jako specjalność na kierunku pedagogika. Programowa koncepcja studiów jest swoistym odzwierciedleniem gdańskiego myślenia o regionie, wielokulturowości i międzykulturowości.

Graduate studies: ‘Intercultural and regional education’.Theoretical assumptions of the curriculum

What the text presents is the concept of graduate studies: Intercultural and regional education, introduced in the Institute of Pedagogy of the University of Gdańsk. The studies are implemented as a specialization in the major field of study pedagogy. The programme concept of these studies seems to reflect the Gdańsk way of thinking about the region and multi- or interculturalism.Translated by Agata Cienciała

REFERENCES:

 • Ablewicz K.: Wprowadzenie. W: K. Ablewicz: Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej. Studium sytuacji wychowawczej. Kraków 2003, UJ.
 • Aleksander Z.: Socjo-psycholingwistyczne podstawy relacji wielokulturowych. Sylabus. Siatka programowa na rok akademicki 2012–2013. Gdańsk 2012, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Gdański, (maszynopis).
 • Arendt H.: Kondycja ludzka. Warszawa 2000, „Aletheia”.
 • Bauman T.: Tworzenie programu dwustopniowych studiów pedagogicznych jako proces uczenia się instytucji. W: M. Szczepska-Pustkowska, M. Lewartow­ska-Zychowicz, A. Kożyczkowska (red.): Przestrzenie teraźniejszości i ich społeczno-edukacyjne sensy. Toruń 2010, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Burzyńska-Wentland L.: Edukacja regionalna i wielokulturowa na Pomorzu Gdańskim w przekroju historycznym. Sylabus. Siatka programowa na rok akademicki 2012–2013. Gdańsk 2012, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Gdański, (maszynopis).
 • Folkierska A.: Pytanie o pedagogikę. Warszawa 1990, UW.
 • Folkierska A.: Ideologiczność pedagogiki. W: A. Folkierska: Pytanie o pedago­gikę. Warszawa 1990, UW.
 • Folkierska A.: Przyczynek do rozważań dotyczących pedagogiki ogólnej. „Ruch Pedagogiczny” 1991, nr 5–6.
 • Folkierska A.: Pedagogika ogólna a filozofia wychowania. W: T. Hejnicka­-Bezwińska (red.): Pedagogika ogólna. Dyskursy o statusie naukowym i dy­daktycznym. Bydgoszcz 2011, UKW.
 • Heidegger M.: Budować, mieszkać, myśleć. W: M. Heidegger: Budować, miesz­kać, myśleć. Eseje wybrane. Warszawa 1977, „Czytelnik”.
 • Heidegger M.: Nauka i namysł. W: M. Heidegger: Budować, mieszkać, my­śleć. Eseje wybrane. Warszawa 1977, „Czytelnik”.
 • Kossak-Główczewski K.: Edukacja regionalna a regionalizacja nauczania jako odmiany racjonalności edukacyjnej. W: W. Frankiewicz, K. Kossak­-Główczewski (red.): Pedagogika Celestyna Freineta a edukacja regional­na. Gdańsk 1997, UG.
 • Kossak-Główczewski K.: Edukacja regionalna i regionalizacja nauczania na Kaszubach – szansą reinhabitacji, czyli ponownego „zamieszkiwania” Kaszubów? W: S. Jackiewicz (red.): Autochtoniczne mniejszości na pogra­niczach a ich stosunki z odseparowanym etnosem macierzystym. Białystok 2009, UwB.
 • Kossak-Główczewski K.: Edukacja regionalna i międzykulturowa – kontekst i narzędzia interpretacyjne. W: M. Szczepska-Pustkowska, M. Lewartow­ska-Zychowicz, A. Kożyczkowska (red.): Przestrzenie teraźniejszości i ich społeczno-edukacyjne sensy. Toruń 2010, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kossak-Główczewski K., Prusinowska M.: Reinhabitacja regionu a wielo­kulturowość ideologicznie zamglona – krytyczna pedagogika miejsca. W: T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur (red.): Edukacja międzykulturowa – teorie, poglądy, doświadczenia społeczne. Cieszyn – Warszawa – Toruń 2010, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Ka­towicach, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kossak-Główczewski K: Kaszubska edukacja szansą reinhabitacji? W: J. Erenc, A. Szopny (red.): W kierunku Europy Regionów. Analiza socjologiczna. Wejherowo 2011, Wydawnictwo Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.
 • Kossak-Główczewski K.: Teorie edukacji wielokulturowej i regionalnej. Sy­labus. Siatka programowa na rok akademicki 2012–2013. Gdańsk 2012, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Gdański (maszynopis).
 • Kożyczkowska A.: Pogranicze jako artefakt (homogenicznego) centrum. Kon­tekst geopolityczny, ekonomiczno-kulturowy i symboliczny. „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2010, nr 2.
 • Kożyczkowska A.: Archipelagizacja jako metafora przestrzeni dyskursywnej: czyli o wiedzy, problemach badawczych i konfliktach wokół ich rozwiązań. W: T. Hejnicka-Bezwińska (red.): Pedagogika ogólna. Dyskursy o statusie naukowym i dydaktycznym. Bydgoszcz 2011, UKW.
 • Kożyczkowska A.: Kłopotliwe uprawomocnienia. Nie-dokończona refleksja na marginesie (nie)dziejącej się polityki wielokulturowości. W: J. Erenc, A. Szopny (red.): W kierunku Europy Regionów. Analiza socjologiczna. Wejherowo 2011, Wydawnictwo Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.
 • Kożyczkowska A.: Przestrzenie dyskursów edukacji międzykulturowej i re­gionalnej. Siatka programowa na rok akademicki 2012–2013. Gdańsk 2012, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Gdański, (maszynopis).
 • Kwieciński Z.: Nabywanie wiedzy a kształtowanie tożsamości w pracach póź­nego Basila Bernsteina – zachęta do lektury i dyskusji. W: T. Lewowicki, A. Szczurek-Boruta, E. Ogrodzka-Mazur (red.): Teorie i modele badań międzykulturowych. Cieszyn – Warszawa 2006, UŚ, Wyższa Szkoła Peda­gogiczna ZNP w Warszawie.
 • Laclau E.: Podmiot polityki, polityka podmiotu. W: E. Laclau: Emancypacje. Wrocław 2004, DSW.
 • Lewowicki T.: W poszukiwaniu modelu edukacji międzykulturowej. W: T. Le­wowicki, E. Ogrodzka-Mazur, A. Szczurek-Boruta (red.): Edukacja mię­dzykulturowa w Polsce i na świecie. Katowice 2000, UŚ.
 • Macherey P.: Siła norm. Od Canguilhema do Foucaulta. Warszawa 2011, KiW.
 • Pawliszak P.: Tożsamości człowieka w wybranych teoriach społecznych. Sy­labus. Siatka programowa na rok akademicki 2012–2013. Gdańsk 2012, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Gdański, (maszynopis).
 • Reut M.: Przeciwko dyskursowi o wdrażaniu wartości. W: T. Lewowicki (red.) Pedagogika we współczesnym dyskursie humanistycznym. Kraków 2004, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Rutkowiak J.: „Pulsujące kategorie” jako wyznaczniki mapy odmian myślenia o edukacji. W: J. Rutkowiak (red.): Odmiany myślenia o edukacji. Kraków 1995, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Sikorski S.: Wpływ gwary kaszubskiej na początki nauczania polskiego. „Po­merania Biuletyn Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskie­go” 1973, nr 1 (50).
 • Snarski T.: Prawne podstawy polityki i edukacji wielokulturowej. Sylabus. Siatka programowa na rok akademicki 2012–2013. Gdańsk 2012, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Gdański, (maszynopis).
 • Szkudlarek T.: Wydarzenie, urzeczywistnienie, różnica. Edukacyjna autokre­acja społeczeństwa. W: T. Szkudlarek (red.): Różnica, tożsamość, edukacja. Szkice z pogranicza. Kraków 1995, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Szkudlarek T.: Kultura mowy, kultura pisma i edukacja krytyczna. W: J. Brze­ziński, Z. Kwieciński (red.): Psychologiczno-edukacyjne aspekty przesilenia systemowego. Toruń 2000, UMK.
 • Treder J., Cybulski M.: Literatura i język kaszubski w ujęciu porównawczym. Siatka programowa na rok akademicki 2012–2013. Gdańsk 2012, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Gdański, (maszynopis).
 • Wyszyński S.: Antropologia „możliwości”: ludzka praxis jako płaszczyzna możliwości. „Forum Oświatowe” 2010, nr 1 (42).

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart