Author: Jerzy Nikitorowicz
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 19-35
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2017.01.01
PDF: em/6/em601.pdf

Autor wyraża niepokój, wskazując, że paradygmat współistnienia kultur jest coraz częściej podważany mniej lub bardziej świadomymi wypowiedziami i działaniami. Przedstawia je w tekście, analizuje i wartościuje w kontekście działań edukacji międzykulturowej. Podkreśla, że edukacja międzykulturowa zawsze uczestniczyła w procesie przeciwstawiania się dehumanizacji i infrahumanizacji, i podaje przykłady jej działalności, jak też przykłady radykalnych tendencji ograniczających człowieczeństwo Innych oraz degradujących godność i wartość człowieka. W tekście pyta i podejmuje próby odpowiedzi, w jakim zakresie zatraciliśmy wartości humanistyczne i postawę wrażliwości. Analizuje, ilustruje, poszukuje przyczyn i wskazuje na znaczenie tych zjawisk w kontekście funkcji edukacji międzykulturowej. Zwraca uwagę na problem ideologizacji narodu i nowe zadania edukacji międzykulturowej wobec przedstawianych zjawisk i zachodzących procesów społeczno-politycznych.

Translated by Agata Cienciała

The author expresses his concern that, with growing frequency, the paradigm of coexisting cultures is being undermined by some conscious statements and activities. They are presented, analyzed and evaluated in the context of the activity undertaken within intercultural education. The author emphasizes that intercultural education has always taken part in the process of opposing dehumanization and infrahumanization. He provides some examples of the impact of intercultural activity as well as examples of radical tendencies which limit the humanity of Others and degrade human dignity and value.In the article, some questions are raised concerning the extent to which humanistic values and the foundations of sensitivity have been lost and some attempts to answer them are undertaken. The author analyzes, illustrates and searches for the reasons and indicates the significance of these phenomena in the context of the functions of intercultural education. Due attention is also drawn to the ideologization of nation and to new tasks of intercultural education in the face of the presented phenomena and the undergoing socio-political processes.

REFERENCES:

 • Arendt H.: Myślenie. Warszawa 1991, „Czytelnik”.
 • Bartoszewski W.: Droga współczesnego Polaka w służbie publicznej. Wykład inauguracyjny na Uniwersytecie Warszawskim. W: Wykłady inaugurujące rok akademicki 2010/2011. Warszawa 2011, Instytut Problemów Współ­czesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha.
 • Bauman Z.: O tarapatach tożsamości w ciasnym świecie. W: W. Kalaga (red.): Dylematy wielokulturowości. Kraków 2004, „Universitas”.
 • Burszta W.: Wybudziliśmy nacjonalistyczne demony. „Przegląd” 2016, nr 43 (877) z dnia 24–30.10.
 • Dyczewski L.: Kultura polska w procesie przemian. Lublin 1993, KUL.
 • Dyczewski L.: Trwałość kultury polskiej. W: L. Dyczewski (red.): Wartości w kulturze polskiej. Lublin 1993, KUL.
 • Giddens A.: Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce później nowoczesności. Warszawa 2001, PWN.
 • Hall E. T.: Poza kulturą. Warszawa 1984, PWN.
 • Kaczorowska T.: Obława Augustowska. Warszawa 2015, „Bellona”.
 • Kim R., Gębura R.: Szkoła w służbie PiS. „Newsweek” 2016, nr 36.
 • Korzeniewski B.: Książki i ludzie. Warszawa 1993, PIW.
 • Kuligowski W.: Ty śmieciu! Mowa potoczna jako narzędzie dehumanizacji. W: K. Kulikowska, C. Olbracht-Prondzyński (red.): Śmieć w kulturze. Gdańsk 2015, Wydawnictwo Naukowe „Katedra”.
 • Lehndorff H.: Dziennik z Prus Wschodnich. Zapiski lekarza z lat 1945–47. Warszawa 2013, „Karta”.
 • Nikitorowicz J.: Tożsamość – twórczy wysiłek ku patriotyzmowi. W: tenże (red.): Patriotyzm i nacjonalizm. Ku jakiej tożsamości kulturowej? Kraków 2013, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Nikitorowicz J.: Patriotyzm – Obywatelstwo – Kosmopolityzm. Progres czy regres? W: A. Harbatski, E. Krysztofik-Gogol (red.): Edukacja w perspekty­wie wyzwań współczesności. Toruń 2016, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Nowak-Dziemianowicz M.: Walka o uznanie w narracjach. Jednostka i wspól­nota w procesie poszukiwania tożsamości. Wrocław 2016, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Raszkin-Nowak F.: Moja gwiazda. Białystok 2008, Wydawnictwo Uniwersy­teckie „Trans Humana”.
 • Rorty R.: Prawa człowieka, rozum i uczucia. „Odra” 2005, nr 2.
 • „Rzeczpospolita” z dnia 28 kwietnia 2006.
 • Schweitzer A.: Z mojego życia. Warszawa 1981, Instytut Wydawniczy PAX.
 • Schweitzer A.: Życie. Warszawa 1971, Instytut Wydawniczy PAX.
 • Stuhr J.: Pomylony patriotyzm, wywiad, „Newsweek” 2016, nr 44 z dnia 24– –30.10.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart