Author: SoŇa Kariková
Author: Ruženka Šimoniová-Černáková
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 53-72
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2017.01.03
PDF: em/6/em603.pdf

W artykule porównano konstruowanie tożsamości narodowej przyszłych nauczycieli w Słowacji i Serbii. Pomiaru tożsamości narodowej dokonano przy pomocą skali NAIT (National Identity Scale)1. Badana grupa składała się ze 163 studentów narodowości słowackiej i 163 narodowości serbskiej (N – 326), 12% mężczyzn i 88% kobiet. W obrębie obu badanych grup, poprzez międzykulturowe analizy porównawcze, dokonano ewaluacji parametrów wyniku surowego ankiety. Wyniki badań wskazują, że przyszli nauczyciele w Słowacji prezentują wyższy poziom i większą stałość tożsamości narodowej. Jednocześnie badanie dowodzi, że świadomość narodowa słowackich przyszłych nauczycieli wzmacniana jest poczuciem patriotyzmu, a serbskich studentów – poczuciem nacjonalizmu. Wyniki omówione zostały w kontekście szkolenia przyszłych nauczycieli, z perspektywy tolerancji i międzykulturowości. Konkluzja zawiera szkic koncepcji edukacji międzykulturowej.

31 D. Čorkalo, Ž. Kamenov: Nacionalni identitet i međunacionalna tolerancija. Izveštaj sa VIII ljetne psihologijske škole. Zagreb 1998, Filozofski fakultet.

The paper is focused on the comparison of the national identity construct between future teachers in Slovakia and Serbia. The National Identity Scale NAIT was used for measuring national identity31. The research sample included 163 students with Slovak nationality and 163 Serbian nationality students (N – 326). The total number included 12% men and 88% women. Within both examined groups, the intercultural comparison analyses evaluated the parameters of the raw score from the questionnair. The research findings indicate that the future Slovak teachers show higher level and consistency of national identity. At the same time, the research proves that future Slovak teachers’ national awareness is encouraged mainly by the feeling of patriotism, Serbian students are more stimulated by the feeling of nationalism. The results are discussed in the context of future teachers´ training from the perspective of tolerance and multiculturalism. The conclusion provides a draft of an intercultural education concept.

REFERENCES:

 • Bačová V.: Primordiálny versus inštrumentálny základ etnickej a národnost­nej identity. “Československá psychologie” 1997, No. 54 (4).
 • Čorkalo D., Kamenov Ž.: Nacionalni identitet i međunacionalna tolerancija, Izveštaj sa VIII ljetne psihologijske škole. Zagreb 1998, Filozofski fakultet.
 • Council of Europe. Intercultural competencies for all: Preparation for living in a heterogeneous world. http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/Pestalozzi2_EN.pdf (access: 15.03.2103).
 • Council of Europe. The presidency of the Council of the EU: A rotating presi­dency. http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/presidency-coun­cil-eu/ (access: 4.05.2016).
 • Council of Europe. White paper on intercultural dialogue: Living together as equals in dignity. Strasbourg: Launched by the Council of Europe Minis­ters of Foreign Affairs at their 118th Ministerial Session. http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/ (access: 20.11.2009).
 • Denci M.: Vybrané aspekty pôsobenia jazykových bariér na sociálno-ekonom­ickú situáciu národnostných menšín. “Sociálne a politické analýzy” 2013, No 7(1).
 • Erikson E. H.: Dětství a společnost. Praha 2002, Argo.
 • Geertz C.: Primordial and Civic Ties. In.: J. Hutchinson, A. D. Smith (eds): Oxford 1994, University Press.
 • Gellner E.: Brno 2003, CDK.
 • Heywood A.: Praha 2002, Eurolex Bohemia.
 • Homišinová M.: Skúmanie miery osobnej identifikácie príslušníkov majority a minority s makrosociálnymi útvarmi. “Človek a spoločnosť” 1992, No. 2.
 • Krappmann L.: Soziologische Dimensionen der Identität. Stuttgart 1969, Klett.
 • Mareš J.: Pedagogická psychologie. Praha 2013, Portál.
 • Matsumoto D.: Culture and Psychology. Brooks/Cole 1996, Publishing Com­pany.
 • Mihić V.: Da li smo mi evropljani? Povezanost i korelati evropskog i nacional­nog identiteta. “Psihologija” 2009, 42 (2). Doi: 10.2298/PSI0902203M.
 • Phinney J. S.: Ethnic Identity in adolescents and adults: Review of research. “Psychological bulletin” 1990, 108 (3).
 • Průcha J.: Multikulturní výchova (teorie – praxe – výzkum). Praha 2001, ISV.
 • Radojčić S.: Identitet i tradicija. In: S. Marković (ed.): Društveni odnosi Srba i Hrvata, nacionalni identitet i manjinska prava sa aspekta evropskih in­tegracija. Sombor 2011, Pedagoški fakultet.
 • Sakač M.: Struktura nacionalnog identiteta mladih. In: Marković (ed.): Društveni odnosi Srba i Hrvata, nacionalni identitet i manjinska prava sa aspekta evropskih integracija. Sombor 2011, Pedagoški fakultet.
 • Šimoniová-Černáková R.: Vzdelávanie v materinskom jazyku. In: A. To­manová-Makanová (ed.): Zborník príspevkov z medzi národnej konferencie ”Slováci a Srbi – história a súčasnosť“. Nový Sad 2014, Národnostná rada slovenskej národnej menšiny.
 • Štrangarić S.: Odnos religije i nacije – primer studenata u Vojvodini. “Religija i tolerancija” 2014, 12 (21).
 • Trevisani D.: Negoziazione interculturale: Comunicare oltre le barriere cul­turali. Milan 2005, Franco Angeli.
 • Vančíková K.: Multikultúrna výchova a jej miesto v súčasnej škole. Banská Bystrica 2013, PF UMB.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart