Author: Urszula Namiotko
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 185-195
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2017.01.10
PDF: em/6/em610.pdf

Artykuł porusza kwestie rozwijania kompetencji międzykulturowych w procesie niezawodowej pracy teatralnej. Pierwsza część artykułu opisuje międzykulturowe poszukiwania twórców teatralnych XX wieku, które stanowią wprowadzenie do zagadnienia międzykulturowości w działaniach teatrów podejmujących w swej pracy temat wielokulturowego dziedzictwa północno-wschodniego pogranicza Polski. W drugiej części artykułu autorka analizuje praktykę teatralną jako metodę kształtowania kompetencji międzykulturowych aktorów, realizowaną poprzez formę artystycznej pracy nad dziedzictwem przeszłości.

Theatre as a method of shaping intercultural competences

The author discusses the question of developing intercultural competence through amateur theatre work. The first part of the article describes intercultural explorations of theatre artists of the twentieth century, which serve as an introduction to the issue of interculturalism in the activities of amateur theaters which focused in his work on multicultural heritage of the North-Eastern Polish borderland. In the second part of the article, the author analyses the theatre as a method of forming intercultural competence of actors realized through a form of creative work on the heritage of the past.

REFERENCES:

 • Barba E.: Teatr euroazjatycki, czyli szansa. „Dialog” 1993, tom 38, nr 8.
 • Gajek K.: Kompetencje międzykulturowe jako element kultury współczesnej organizacji – dylematy teorii i praktyki. „Problemy Zarządzania” 2011, vol. 9, nr 2 (32).
 • Grotowski J.: Teksty z lat 1965–1969. Wrocław 1990, „Wiedza o kulturze”.
 • Jaskuła S., Korporowicz L.: Międzykulturowa kompetencja komunikacyjna jako transgresja, a komunikacyjna jako transgresja. „Pogranicze. Studia Społeczne” 2013, t. XXI.
 • Magala J. S.: Kompetencje międzykulturowe. Warszawa 2011, JAK.
 • Mamzer H.: Jak reprezentować odmienność kulturową?. W: J. Isański (red.): Komunikowanie międzykulturowe – szanse i wyzwania. Poznań 2009, UAM.
 • Niżnowski J.: Profesjonalni aktorzy sceny niezawodowej. http://www.nietak-t.pl/index.php/numery/9-artykul/41-profesjonalni (30.06.0216).
 • Olszewska-Gniadek J.: Teatr młodzieży w świetle badań na terenie Krakowa. Kraków 2009, UJ.
 • Orzechowski E.: Teatr amatorski. W: M. Fik (red.): Encyklopedia Kultury Polskiej XX wieku. Teatr. Widowisko. Warszawa 2000, Instytut Kultury.
 • Słownik Języka Polskiego. www.sjp.pl. (30.06.0216).
 • Sobecki M.: Kultura symboliczna a tożsamość. Białystok 2009, Wydawnictwo Uniwersyteckie „Trans Humana”.
 • Stier J.: Internationalisation, intercultural communicationa and intercultural competence. „Journal of Intercultural Communication” 2006, vol. 11.
 • Świątek A.: Między świętością a szaleństwem. O podróży Antonina Artauda do Sierra Tarahumara, czyli do ziemi „zmartwychwstania” teatru. „Labo­ratorium Kultury” 2012, nr 1.
 • Świeca M.: Rola teatru w autokreacji młodzieży. Kielce 2009, UHP.
 • Ziółkowski G.: Teatr Bezpośredni Petera Brooka. Gdańsk 2000, Wydawnictwo słowo/obraz/terytoria.
 • Żardecki W.: Teatr w refleksji i praktyce edukacyjnej. Ku pedagogice teatru. Lublin 2012, UMCS.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart