Author: Sylwia Ryszawy
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 253-265
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2017.02.16
PDF: em/7/em716.pdf

Szkoła, a także uczelnie wyższe nie tylko kształcą oraz pozwalają zdobyć wykształcenie, ale również mają znaczenie w kształtowaniu postaw i zachowań względem drugiego człowieka. Ich współczesna rola sprowadza się także do przygotowania do życia w środowisku zróżnicowanym kulturowo. Założenia teoretyczne podjętych badań stanowi koncepcja wielokulturowości w ujęciu Jerzego Nikitorowicza. Materiał empiryczny stanowiący podstawę prowadzonych rozważań został uzyskany za pomocą metody sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. Z przeprowadzonych badań wynika, iż badana grupa dostrzega rolę instytucji oświatowych w przygotowywaniu dzieci i młodzieży do życia w środowisku wielokulturowym.

Translated by Maria Wacław

Schools as well as universities not only educate and allow people to gain education, but also take a role in shaping the attitudes and models of behaviour towards others. These are the places that prepare for life in multicultural societies. The theoretical assumptions of the conducted research are based on the concept of multiculturalism created by Jerzy Nikitorowicz. The empirical data which is fundamental for the undertaken discussion has been collected through the method of diagnostic survey with the use of a questionnaire. The studies reveal that the examined group notices the significance of educational institutions in preparing children and youth for life in the multicultural environment.

REFERENCES:

 • Badowska, M. 2012. Obszary wyzwań i problemów towarzyszących pojawieniu się dzieci cudzoziemskich w polskich szkołach. W: Lewowicki, T., Różańska A. i Piechaczek-Ogierman G. red. Wielokulturowość i problemy edukacji. Cieszyn – Toruń: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 30–48.
 • Bartz, B. 2009. Fenomen wielokulturowości. W: Bartz, B. red. Wizja światowego społeczeństwa a fenomeny migracji i wielokulturowości. Płock: Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.
 • Dakowicz, L. 2013. Nauczyciel w przekazie wartości sprzyjających komunikacji międzykulturowej. W: Muszyńska, J., Danilewicz, W. i Bajkowski, T. red. Kompetencje międzykulturowe jako kapitał społeczności wielokulturowych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, ss. 103–116.
 • Golka, M. 2001. Problemy i dylematy edukacji dla wielokulturowości. W: Nikitorowicz J., Sobecki M. i Misiejuk D. red. Kultury tradycyjne a kultura globalna. Konteksty edukacji międzykulturowej. T. 1. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie „Trans Humana”, ss. 137–148.
 • Hildebrandt-Wypych, D. 2008. Wielokulturowość upolityczniona – wielokulturowość urynkowiona: dylematy europejskiej polityki imigracyjnej. W: Mamzer, H. red. Czy klęska wielokulturowości? Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora, ss. 79–108.
 • Łobocki, M. 2009. Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Łobocki, M. 2010. Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Nazaruk, S. 2014. Dzieci uchodźców w polskiej szkole – możliwości i trudności w integracji na przykładzie wybranych szkół w powiecie bialskim. W: Nikitorowicz, J., Muszyńska, J. i Boćwińska-Kiluk B. red. Od wielokulturowości miejsca do międzykulturowości relacji społecznych. Współczesne strategie kreowania przestrzeni życia jednostki. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, ss. 237–249.
 • Nikitorowicz, J. 1995. Pogranicze. Tożsamość. Edukacja międzykulturowa. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie „Trans Humana”.
 • Nikitorowicz, J. 2000. Spotkanie i dialog kultur – wymiar edukacji międzykulturowej. W: Pilch, T. red. O potrzebie dialogu kultur i ludzi. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, ss. 85–104.
 • Nikitorowicz, J. 2001. Wielopłaszczyznowa i ustawicznie kreująca się tożsamość w społeczeństwie wielokulturowym a edukacja międzykulturowa. W: Nikitorowicz, J., Sobecki, M. i Misiejuk, D. red. Kultury tradycyjne a kultura globalna. Konteksty edukacji międzykulturowej. Tom 1. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie „Trans Humana”, ss. 15–35.
 • Nikitorowicz, J. 2009. Edukacja regionalna i międzykulturowa. Warszawa: WAiP.
 • Nikitorowicz, J. 2012. Funkcje współczesnej szkoły w kontekście wyzwań społeczeństw wielokulturowych. W: Lewowicki, T., Różańska, A. i Piechaczek-Ogierman, G. red. Wielokulturowość i problemy edukacji. Cieszyn – Toruń: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 15–29.
 • Paleczny, T. 2006. Stosunki międzykulturowe: modele pluralizmu w społeczeństwach „ponowoczesnych”. W: Golemo, K., Paleczny, T. i Wiącek, E. red. Wzory wielokulturowości we współczesnym świecie. Kraków: UJ, ss. 13–24.
 • Rabczuk, W. 1994. Polityka edukacyjna Unii Europejskiej na tle przemian w szkolnictwie krajów członkowskich. Warszawa: IBE.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca
 • 2007 roku w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. 2007 nr 164 poz. 1166, Załącznik nr 78).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2012 poz. 977).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013 poz. 532).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017 poz. 356).
 • Sielatycki, M. 2000. Edukacja europejska w Polsce. W: Pilch, T. red. O potrzebie dialogu kultur i ludzi. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, ss. 150–161.
 • Sobecki, M. 1999. Kształtowanie postaw wobec odmienności jako nowe zadanie wychowania. W: Nikitorowicz, J. i Sobecki, M. red. Edukacja międzykulturowa w wymiarze instytucjonalnym. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie „Trans Humana”, ss. 91–98.
 • Szczurek-Boruta, A. 2013. Doświadczenia społeczne w przygotowaniu przyszłych nauczycieli do pracy w warunkach wielokulturowości. Cieszyn – Toruń: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Szczurek-Boruta, A. 2014. O przygotowaniu nauczycieli do pracy w warunkach wielokulturowości – konteksty, opinie studentów, propozycje. Cieszyn – Toruń: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek,
 • Tulasiewicz, W. 1999. Przygotowanie nauczyciela do pracy w wielokulturowym społeczeństwie. W: Nikitorowicz J. i Sobecki, M. red. Edukacja międzykulturowa w wymiarze instytucjonalnym. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie „Trans Humana”, ss. 43–55.
 • Urlińska, M. M. 2001. Na granicy własnych i cudzych słuszności. Program
 • edukacji międzykulturowej studentów. W: Nikitorowicz, J., Sobecki, M. i Misiejuk D. red. Kultury tradycyjne a kultura globalna. T. 2. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie „Trans Humana”, ss. 187–195.
 • Wysocka, E. 2007. „My” i „oni” – dlaczego tak trudno być razem? Odpowiedź pedagoga, psychologa i socjologa. W: Lalak, D. red. Migracja, uchodźstwo, wielokulturowość. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, ss. 13– –63.
 • School and academic education preparing for life in the multicultural environment

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart