Author: The Editors
Year of publication: 2012
Source: Show
Pages: 3-8
DOI Address: -
PDF: em/1/em1toc.pdf

Streszczenie:

TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŚCI

Author: Ewa Ogrodzka-Mazur
Year of publication: 2012
Source: Show
Pages: 9-12
DOI Address: -
PDF: em/1/em100.pdf

Streszczenie:

Author: Tadeusz Lewowicki
Year of publication: 2012
Source: Show
Pages: 15-46
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2012.01
PDF: em/1/em101.pdf

Streszczenie:

Artykuł jest swoistym bilansem dokonań i problemów edukacji międzykulturowej. Przedstawia próbę typologii odmian wielokulturowości oraz przykłady zjawiska wielokulturowości w różnych częściach świata. Na tym tle nakreślony został szkic dziejów edukacji wielokulturowej – celów tej edukacji, przyjmowanych modeli, a także skutków. Jako propozycja przezwyciężenia słabości edukacji wielokulturowej przedstawiona jest edukacja międzykulturowa. Nową tendencją w życiu współczesnych społeczeństw – przywołaną w artykule – staje się wielowymiarowe ujmowanie tożsamości człowieka. W warunkach globalizacji, europejskiej integracji, demokracji i respektowania praw ludzi ważne są możliwości dokonywania wyborów własnej tożsamości. Wymienione sprawy, a także inne sprawy sygnalizowane w tekście, wyznaczają istotne zadania edukacji międzykulturowej.

edukacja międzykulturowa tożsamość wielokulturowość edukacja wielokulturowa podstawy aksjologiczne bilans i przesłania edukacji międzykulturowej

Kontynuuj czytanie

Author: Jerzy Nikitorowicz
Year of publication: 2012
Source: Show
Pages: 47-66
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2012.02
PDF: em/1/em102.pdf

Streszczenie:

Autor zwraca uwagę, że z dotychczasowych badań nad wielokulturowością i skutków funkcjonującej ideologii wielokulturowości wynika potrzeba wypracowania nowej koncepcji kultury wiedzy o sobie i innych, co może i powinna podjąć rozwijająca się obecnie edukacja międzykulturowa. Wskazuje na normy, którymi kieruje się edukacja międzykulturowa, w ustawicznym procesie kształtowania tożsamości kulturowej. Są to między innymi: uczyć się, aby być sobą, doświadczać Innych i potrafić działać wspólnie, wiedzieć o sobie i Innych. W kontekście powyższego przedstawia zadania edukacji międzykulturowej związane z kreowaniem kilku nurtów rozwoju człowieka i jego kultury. Nurt tradycji i kultury regionalnej, inaczej nurt związany z nabywaniem tożsamości rodzinno-lokalno-parafialnej, nurt kultur narodowych i kształtowania się tożsamości narodowej, nurt kultury państwowej, dotyczący kreowania więzi obywatelskich z państwem, nurt dialogu kulturowego i cywilizacyjnego (wewnętrznego i zewnętrznego), inaczej, nurt kreujący wielopłaszyznową tożsamość jednostkową i społeczną oraz nurt symetrycznej akulturacji, między innymi jako wynik mobilności i ruchów migracyjnych na świecie.

edukacja międzykulturowa wielokulturowość tożsamość narodowa tożsamość kulturowa międzykulturowość społeczeństwa wielokulturowe dialog kulturowy

Kontynuuj czytanie

Author: Jolanta Muszyńska
Year of publication: 2012
Source: Show
Pages: 69-83
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2012.03
PDF: em/1/em103.pdf

Streszczenie:

Artykuł porusza kwestie percepcji Innego kulturowo w społecznościach lokalnych jednorodnych i zróżnicowanych pod względem kulturowym. Głównym odniesieniem są tu badania przeprowadzone wśród młodzieży licealnej dwóch społeczności lokalnych o odmiennej rzeczywistości społeczno-kulturowej. Zaprezentowane wyniki badań dotyczą przede wszystkim kwestii poziomu dystansu społecznego w odniesieniu do różnych sytuacji społecznego funkcjonowania z Innym kulturowo.

tożsamość pogranicze społeczność lokalna dystans społeczny Inny kulturowo

Kontynuuj czytanie

Author: Wioleta Danilewicz
Year of publication: 2012
Source: Show
Pages: 84-94
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2012.04
PDF: em/1/em104.pdf

Streszczenie:

Proponuję spojrzenie na zjawisko migracji zagranicznych, a zwłaszcza na doświadczenia rodzin z nich wynikające w sposób zdecydowanie szerszy, niż ma to miejsce w wielu analizach, zwłaszcza pedagogicznych. Jest to spojrzenie wynikające z przyjęcia transnarodowej perspektywy interpretacji przemieszczeń zagranicznych. Takie podejście badawczo-analityczne pozwala na odejście od jednostronnego, negatywnego oceniania konsekwencji rozłąki rodzin spowodowanej migracją zagraniczną jej członków. Ukazuje ono ujemne skutki rozłąki rodzin, ale przedstawia także rodzinę jako wspólnotę, która funkcjonuje ponad granicami państw oraz ponad jej dotychczasowymi ujęciami.Przedmiotem prezentowanych badań są rodzinne i indywidualne doświadczenia wynikające z migracji zagranicznej małżonków i rodziców. Podstawowym celem naukowym jest rozpoznanie doświadczeń rodzinnych warunkowanych rozłąką spowodowaną migracją zagraniczną oraz poznanie czynników, które sprzyjają utrzymaniu rodziny jako wspólnoty lub powodują jej rozpad.

wspólnota rodzina transnarodowa rodzina migrancka migracje zagraniczne

Kontynuuj czytanie

Author: Joanna Sacharczuk
Year of publication: 2012
Source: Show
Pages: 98-111
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2012.05
PDF: em/1/em105.pdf

Streszczenie:

W tekście podejmuję próbę ukazania znaczenia edukacji regionalnej w pielęgnowaniu pamięci przeszłości, odnosząc się do sytuacji wielokulturowego Białegostoku. Zastanawiam się nad rolą, jaką pełnią badania dotyczące pamięci przeszłości w planowaniu i realizowaniu działań edukacyjnych i wychowawczych. Zwracam uwagę na wybrane kwestie związane z pamięcią przeszłości w kontekście badań społecznych.

regionalizm region dziedzictwo kulturowe tożsamość indywidualna tożsamość zbiorowa pamięć przeszłości edukacja regionalna edukacja międzykulturowa

Kontynuuj czytanie

Author: Urszula Namiotko
Year of publication: 2012
Source: Show
Pages: 114-127
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2012.06
PDF: em/1/em106.pdf

Streszczenie:

Artykuł stanowi refleksję dotyczącą praktyki teatralnej jako narzędzia edukacji międzykulturowej. Odwołuję się w nim do pracy animatorów z Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach, analizując warsztat teatralny Teatru Sejneńskiego i Pracowni Kronik Sejneńskich. W obu projektach uczestniczą dzieci i młodzież z Sejneńszczyzny, miejsca o wielokulturowych tradycjach i sąsiedztwie. Poprzez czynny udział, osobiste zaangażowanie i spotkanie ze świadkami historii młodzi mieszkańcy Sejn poznają wielokulturową przeszłość tego miejsca oraz uczą się kultury swoich kolegów i koleżanek. Zgromadzone w ten sposób informacje stanowią następnie fundament realizowanych przez młodzież spektakli. Teatr jest zatem nie tylko narzędziem sztuki, ale procesem edukacji międzykulturowej, który poprzez „kulturę czynną”, tworzoną dla ludzi i z ludźmi, kształtuje umiejętność „bycia wielokulturowym”, postawę otwartą na drugiego, umiejętność dialogu, tolerancji, zrozumienia.

edukacja międzykulturowa pogranicze edukacja wielokulturowa teatr Ośrodek „Pogranicze – sztuk kultur narodów” historia mówiona kultura czynna

Kontynuuj czytanie

Author: Anna Młynarczuk-Sokołowska
Author: Katarzyna Szostak-Król
Year of publication: 2012
Source: Show
Pages: 131-143
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2012.07
PDF: em/1/em107.pdf

Streszczenie:

Artykuł charakteryzuje możliwość realizacji edukacji międzykulturowej wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym poprzez wielokulturowe opowieści na przykładzie Programu Rozwoju Wrażliwości na Inność „Przygody Innego”. Podstawę tego programu stanowi seria lekcji prowadzonych zgodnie z następującym porządkiem: lekcje z zastosowaniem opowieści międzykulturowych wzbogacone o aktywizujące metody nauczania, a następnie lekcje utrwalające, których celem jest konsolidacja wiedzy z poprzednich lekcji i rozszerzenie jej o nowe elementy z nią związane. Opowieści międzykulturowe mieszczą się zarówno w kanonie opowiadań psycho-edukacyjnych, jak i w nurcie edukacyjnej (rozwojowej) biblioterapii. Praca z omawianymi opowieściami umożliwia kształtowanie wrażliwości na inność w różnych aspektach (biologicznym, ekonomicznym, społecznym i kulturowym). Umożliwia także studentom kontakt z różnorodnością świata, nadanie jej wartości oraz rozwinięcie ciekawości kognitywnej oraz chęci interakcji z Obcym/Innym. Opowieści międzykulturowe stwarzają przestrzeń dla przygotowania dziecka na kontakty z Obcym/Innym poprzez pogłębione refleksje czytelników, rewaluację sposobu patrzenia na różnicę, są one także przydatne w pracy nad zachowaniem. Ponadto, oddziałują na proces rozwoju tożsamości dziecka poprzez tłumaczenie jego własnej przynależności do specyficznej (narodowej, etnicznej, religijnej) grupy i wartości, które reprezentuje.

edukacja międzykulturowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym bajki międzykulturowe

Kontynuuj czytanie

Author: Adela Kożyczkowska
Year of publication: 2012
Source: Show
Pages: 167-196
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2012.09
PDF: em/1/em109.pdf

Streszczenie:

Tekst prezentuje koncepcję studiów drugiego stopnia: „Edukacja międzykulturowa i regionalna”, powołanych w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Studia realizowane są jako specjalność na kierunku pedagogika. Programowa koncepcja studiów jest swoistym odzwierciedleniem gdańskiego myślenia o regionie, wielokulturowości i międzykulturowości.

edukacja regionalna edukacja międzykulturowa studia II stopnia program kształcenia

Kontynuuj czytanie

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart