Author: Jolanta Muszyńska
Year of publication: 2012
Source: Show
Pages: 69-83
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2012.03
PDF: em/1/em103.pdf

Artykuł porusza kwestie percepcji Innego kulturowo w społecznościach lokalnych jednorodnych i zróżnicowanych pod względem kulturowym. Głównym odniesieniem są tu badania przeprowadzone wśród młodzieży licealnej dwóch społeczności lokalnych o odmiennej rzeczywistości społeczno-kulturowej. Zaprezentowane wyniki badań dotyczą przede wszystkim kwestii poziomu dystansu społecznego w odniesieniu do różnych sytuacji społecznego funkcjonowania z Innym kulturowo.

Social perception of the culturally Different in the space of eastern borderlands of Poland

The article explores the issues of perceiving the culturally Different in local communities, both culturally homogeneous and differentiated ones. What constitutes the main reference is the research carried out among upper-secondary school youth in two local communities of different socio-cultural reality. The presented results mostly concern the level of social distance with regard to different situations of social functioning with the culturally Different.Translated by Agata Cienciała

REFERENCES:

 • Allport G. W.: The nature of prejudice. Cambridge 1954, Addison Wesley.
 • Bauman Z.: Etyka ponowoczesna. Warszawa 1996, PWN.
 • Boski P.: O byciu Polakiem w ojczyźnie i o zmianach tożsamości kulturowo­-narodowej na obczyźnie. W: P. Boski, M. Jarymowicz, H. Malewska-Peyre: Tożsamość a odmienność kulturowa. Warszawa 1992, IP PAN.
 • Czykwin E.: Białoruska mniejszość narodowa jako grupa stygmatyzowana. Białystok 2000, „Trans Humana”.
 • Hertz A.: Socjologia nieprzedawniona: wybór publicystyki. Warszawa 1992, PIW.
 • Jarymowicz M.: Poznać siebie – zrozumieć innych. W: J. Kozielecki (red.): Humanistyka przełomu wieków. Warszawa 1999, „Żak”.
 • Kłoskowska A.: Kultury narodowe u korzeni. Warszawa 1996, PWN.
 • Kwiatkowska A.: Tożsamość a społeczne kategoryzacje. Warszawa 1999, IP PAN.
 • Nikitorowicz J.: Młodzież pogranicza kulturowego Polski, Białorusi i Ukrainy wobec integracji europejskiej. Białystok 2000, „Trans Humana”.
 • Olechnicki K., Załęcki P.: Słownik socjologiczny. Toruń 1997, „Graffiti BC”.
 • Sadowski A.: Narody wielkie i małe. Białorusini w Polsce. Kraków 1991, UJ.
 • Sadowski A.: Pogranicze polsko-białoruskie. Tożsamość mieszkańców. Biały­stok 1995, „Trans Humana”.
 • Smolicz J. J.: Język jako wartość rdzenna. W: A. Kłoskowska (red.): Oblicza polskości. Warszawa 1990, UW, Program Badań i Współtworzenia Filozofii Pokoju.
 • Tarkowska E.: Niepewność kulturowa a stosunek do inności. W: M. Kemp­ny, A. Kapciak, S. Łodziński (red.): U progu wielokulturowości. Warszawa 1997, Oficyna Naukowa.
 • Tortosa J. M.: Polityka językowa a języki mniejszości: od Wieży Babel do daru języków. Warszawa 1986, PIW.
 • Tajfel H. (red): Differention between social group: Studies in the social psy­chology of intergroup relations. Londyn 1978. Za: M. Jarymowicz: Poznać siebie – zrozumieć innych. W: J. Kozielecki (red.): Humanistyka przełomu wieków. Warszawa 1999, „Żak”.
 • Wiczno M.: Dwa kody – dwa światy? Czyli o tym, co może wyniknąć z od­miennej genezy kodów: percepcyjno-wyobrażeniowych i słowno-twierdze­niowych. W: M. Jarymowicz (red.): Poza egocentryczną perspektywą wi­dzenia siebie i świata. Warszawa 1994, IP PAN.
 • Wiśniewski J.: Zarys dziejów osadnictwa wiejskiego we wschodniej części woje­wództwa białostockiego do połowy XVII wieku. „Navukovy Zbornik” 1964, BTSK.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart