Author: Wioleta Danilewicz
Year of publication: 2012
Source: Show
Pages: 84-94
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2012.04
PDF: em/1/em104.pdf

Proponuję spojrzenie na zjawisko migracji zagranicznych, a zwłaszcza na doświadczenia rodzin z nich wynikające w sposób zdecydowanie szerszy, niż ma to miejsce w wielu analizach, zwłaszcza pedagogicznych. Jest to spojrzenie wynikające z przyjęcia transnarodowej perspektywy interpretacji przemieszczeń zagranicznych. Takie podejście badawczo-analityczne pozwala na odejście od jednostronnego, negatywnego oceniania konsekwencji rozłąki rodzin spowodowanej migracją zagraniczną jej członków. Ukazuje ono ujemne skutki rozłąki rodzin, ale przedstawia także rodzinę jako wspólnotę, która funkcjonuje ponad granicami państw oraz ponad jej dotychczasowymi ujęciami.Przedmiotem prezentowanych badań są rodzinne i indywidualne doświadczenia wynikające z migracji zagranicznej małżonków i rodziców. Podstawowym celem naukowym jest rozpoznanie doświadczeń rodzinnych warunkowanych rozłąką spowodowaną migracją zagraniczną oraz poznanie czynników, które sprzyjają utrzymaniu rodziny jako wspólnoty lub powodują jej rozpad.

What ‘family beyond borders’ signifies

What the authoress suggests in this study is viewing the phenomenon of foreign migrations, especially the experiences of families which result from them, in a definitely broader way than it takes place in many analyses, particularly in the field of pedagogy. This view is an effect of applying a transnational perspective in interpreting foreign migrations. Such a scientific – analytical approach allows for abandoning the one-sided, negative judgment of the consequences of the family separation caused by foreign migration of its members. This perspective shows negative effects of family separation but also shows the family as a community which functions beyond state borders and beyond the current approaches.The presented research explored family and individual experiences resulting from foreign migration of partners and parents. The study mainly aimed at recognizing family experiences caused by separation due to emigration and at familiarization with the factors which enhance maintaining the family as a community or the factors which bring about its breakdown.Translated by Agata Cienciała

REFERENCES:

 • Bryant C., Conger R., Meahan J.: The influence of in-laws on change in mari­tal success. “Journal of Mariage and The Family” 2001, No. 63.
 • Danilewicz W.: Rodzina ponad granicami. Transnarodowe doświadczenia wspólnoty rodzinnej. Białystok 2010, „Trans Humana”.
 • Danilewicz W.: Migracje jako źródło refleksji i dylematów rodzin rozłączonych przestrzennie. „Studia Migracyjne” 2012, nr 1.
 • Duda-Dziewierz K.: Wieś małopolska a emigracja amerykańska. Studium wsi Babica powiatu rzeszowskiego. Warszawa – Poznań 1938, Polski Instytut Socjologiczny, Biblioteka Socjologiczna, tom 3.
 • Ehrenreich B., Hochschild Russel A. (red.): Global Woman: Nannies, Maids and Sex Workers in the New Economy. New York 2003, Metropolitan Books Henry Holt and Company.
 • Faist T.: The Volume and Dynamics of International Migration and Transna­tional Space. Oxford 2000, Clarendon Press.
 • Faist T.: The Transnational Social Spaces of Migration, Working Papers – Center on Migration, Citizenship and Development, Bielefeld, COMCAD, 2006/10.
 • Herrera Lima F.: Transnational Families: Institutions of Transnational So­cial Space, New Transnational Social Spaces. “International Migration and Transnational Companies in the Early Twenty-first Century”. Ed. L. Pries. Londyn 2001, Routledge.
 • Hondagneu-Sotelo P., Avila E.: I’m here, but I’m there: the meanings of Latina transnational motherhood. “Gender and Society” 1977, No. 5.
 • Krzyżowski Ł., Urbańska S.: Mozaiki przestrzeni międzynarodowych. Teorie – metody – zjawiska. Kraków 2010, „Nomos”.
 • Plopa M.: Jakość małżeńska i poczucie sensu życia w małżeństwach mary­narskich. W: T. Rostowska, J. Rostowski, I. Janicka (red.): Psychospołeczne aspekty rozwoju człowieka. Łódź 1997, UŁ.
 • Pribilsky J.: Aprendemos a convivir: conjugal relations, co-parenting and fa­mily life among Ecuadorian transnational migrants in New York City and the Ecuadorian Andes. “Global Networks” 2004, No. 4(3).
 • Sorensen N.: Transnational Family Life across the Atlantic: The experience of Colombian and Dominican migrants in Europe. http://www.nias.knaw.nl/ en/news_forthcoming_activities/lutz/new_3/sorensen.pdf (15.03.2009).
 • Thomas W., Znaniecki F.: Chłop polski w Europie i Ameryce. Warszawa 1976, LSW.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart