Author: Wiktor Rabczuk
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 38-56
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2013.02
PDF: em/2/em202.pdf

Artykuł ukazuje zasięg zjawiska imigracji i jej znaczenie społeczno- -ekonomiczne w krajach OECD oraz polepszenie w ostatniej dekadzie poziomu wykształcenia dzieci imigrantów. Jednak kształcenie dzieci imigrantów pozostaje nadal poważnym wyzwaniem dla systemów szkolnych. Są oni narażeni na stres kulturowy, toteż ich adaptacja szkolna jest utrudniona. Chociaż wywodzą się ze środowisk defaworyzowanych, osiągają jednak względnie lepsze wyniki akademickie, aniżeli populacja autochtoniczna o podobnym statusie społeczno- -ekonomicznym. Aby wyjaśnić to zjawisko, pożądane jest uwzględnienie pojęć resilience i kapitału społecznego. Termin kapitał społeczny pozwala wyeksponować relacje korzystne („dobry” kapitał społeczny) dla rozwoju kapitału ludzkiego, pojęcie zaś resilience umożliwia ujmowanie tych relacji jako czynników chroniących uczniów w sytuacjach niesprzyjających i trudnych. Zrelacjonowane badania szwajcarskich autorek, D. Bader i R. Fibbi, mieszczą się w nurcie badań nad fenomenem resilience. Artykuł kończy się refleksją autora o doniosłej roli normatywnego wymiaru kapitału kulturowego imigrantów (pochodzenia azjatyckiego), który w sposób szczególny przyczynia się do procesów pozytywnej adaptacji szkolnej i społecznej ich dzieci, powiększając zasoby czynników chroniących.

Unfavourable and protective factors in school career of immigrant learners

The article presents the range of immigration and its socio-economic significance in OECD countries as well as improvement in the quality of immigrant children’s education over the last decade. Yet, education of immigrants’ children still constitutes a serious challenge for school systems. These children are exposed to cultural stress, which results in hindrance in their school adaptation. Although they come from disadvantaged environments, they achieve relatively better academic results than the autochthonous population at a similar socio-economic status. What is needed to explain this phenomenon is taking into account the notion of resilience and of social capital. The notion of social capital allows for emphasizing favourable relations (‘good’ social capital) for the development of human capital, whereas the notion of resilience enables viewing these relations as factors protecting learners in unfavourable and difficult situations. The discussed studies of Swiss authoresses, D. Bader and R. Fibbi, are comprised in the research into the phenomenon of resilience. The article is completed with the author’s reflection on the crucial role of the normative dimension of cultural capital which immigrants (of Asian origin) possess and which facilitates the processes of positive school and social adaptation of children, in this way enlarging the resources of protective factors.

REFERENCES:

 • Bader D., Fibbi R.: Les enfants de migrants: un veritable potenciel. Neuchâtel 2012, Forum Suisse pour l’Étude des Migrations et de la Population. www. migration-population.ch (12.01.2013).
 • Berry J. W., Phinney J. S., Sam D. L., Vedder P.: Immigrant youth: accultura­tion, identity and adaptation. „Applied Psychology” 2006, 55 (3).
 • Boyd M.: Ethnicity and immigrant offspring. W: M. Kalbach, W. Kalbach (eds.): Perspectives of ethnicity in Canada. Toronto 2000, Harcourt.
 • Chua M.: Bojowa pieśń tygrysicy. Dlaczego chińskie matki są lepsze? Tłum. M. Moltzan-Małkowska. Warszawa 2011, Prószyński i S-ka.
 • Cylkowska-Nowak M.: Społeczne funkcje szkolnictwa w Japonii i Stanach Zjednoczonych (studium z pedagogiki porównawczej). Poznań – Toruń 2000, „Edytor”.
 • Du bien-être des nations: le role du capital humain et social. Paris 2001, OCDE.
 • Gromkowska-Melosik A., Gmerek T.: Problemy nierówności społecznej w te­orii i praktyce edukacyjnej. Kraków 2008, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Halik T., Nowicka E., Połeć W.: Dziecko wietnamskie w polskiej szkole. War­szawa 2006, „Prolog”.
 • James C.: Getting there and staying there: black’s employment experience. W: P. Anisef, P. Axelrod (eds.): Transitions: schooling and employment in Canada. Toronto 1993, Thompson.
 • Le capital social comme instrument de politique public. Conference interna­tional du 23 au 25 novembre 2001, Montréal (Québec) Canada. Rapport de synthèse.
 • Li J.: Parental expectations of Chinese immigrantes: A folk theory about children’s school achievement. „Ras, Ethnicity and Education” 2004, 7 (2).
 • Ma P. W., Yeh Ch. J.: Individual and familial factors influencing the educatio­nal and career plans of Chinese immigrant youths. “Career Development Quarterly” 2010, 58 (3).
 • MacLeod J.: Ain’t no makin’it: Leveled aspirations in a low-income neighbo­urhood. Boulder 1987, Westview.
 • Marek E.: Migracje zagraniczne i uchodźstwo we współczesnym świecie. „Po­lityka Społeczna” 1995, 3 (1).
 • Mazur J. et al.: Czynniki chroniące młodzież 15-letnią przed podejmowaniem zachowań ryzykownych. Raport z badań HBSC 2008. Warszawa 2008, In­stytut Matki i Dziecka, Zakład Ochrony i Promocji Zdrowia Dzieci i Mło­dzieży.
 • Perron J.: Ethnicity and educational aspirations of high school students. W: B. Galaway and J. Hudson (eds.): Youth in transition: perspectives on research and policy. Toronto 1997, Thompson.
 • Rabczuk W.: Integracja imigrantów przez edukację. W: T. Lewowicki, A. Szczu­rek-Boruta, B. Grabowska (red.): Społeczne uwarunkowania edukacji mię­dzykulturowej. T. 2. Problemy praktyki oświatowej. Cieszyn – Warszawa – Toruń 2009, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ, Wyższa Szkoła Pe­dagogiczna ZNP w Warszawie, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Rabczuk W.: Zwalczanie nierówności oraz wykluczenia edukacyjnego. W: T. Le­wowicki, A. Szczurek Boruta, J. Suchodolska (red.): Pedagogika międzykul­turowa wobec wykluczenia społecznego. Cieszyn – Warszawa – Toruń 2011, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej, Wy­dawnictwo Adam Marszałek.
 • Suárez-Orozco C., Suárez-Orozco M.: Children of immigrants. Cambridge 2001, Harvard University Press.
 • Szelewa D.: Integracja a Polityka Edukacyjna. Raporty i analizy. Seria „Integra­cja”. Warszawa 2010, Centrum Stosunków Międzynarodowych. http:/ csm. org.pl.
 • Trouver ses marques: les indicateurs de OCDE sur l’intégration des immigrés 2012. Paris 2012, OCDE.
 • OECD:Where immigrant students succeed – A comparative review of perfor­mance and engagement in PISA 2003. Paris 2006, OECD.
 • Yu E. S.: Chinese collective orientation and need for achievement. „Internatio­nal Journal of Social Psychiatry” 1980, 26 (3).
 • Zhou M., Bancston C. L.: Social capital and the adaptation of the second generation: The case of Vietnamese youth in New Orleans. „International Migration Review” 1994, 28 (4).

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart