Author: Justyna Jabłeka
Author: Irena Kubak
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 181-188
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2013.08
PDF: em/2/em208.pdf

Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej (KNEM) to studencka organizacja działająca nieprzerwanie od 2003 roku w Uniwersytecie Śląskim, na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie. Aktualnie na Uniwersytecie Śląskim zarejestrowane są 183 koła naukowe, z czego 6 na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, w tym właśnie Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej. Pomysłodawczyniami stworzenia KNEM były Alina Szczurek-Boruta oraz Barbara Grabowska, które zostały opiekunkami naukowymi koła. Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej realizuje projekty o zróżnicowanym charakterze oraz zakresie tematycznym. Projekty te mają charakter edukacyjny, naukowy, społeczny i kulturalny. Działalność koła obejmuje liczne konferencje naukowe (konferencje poruszające problematykę rodzicielstwa zastępczego, opieki paliatywnej, tolerancji, stereotypów, innych kultur i narodów), warsztaty edukacyjne (tematyką nawiązujące np. do tolerancji, Praw Człowieka, międzykulturowości, twórczości i kreatywności), działania woluntarystyczne (wolontariat w szpitalu na oddziałach dziecięcych), jak również udział jego członków w różnego rodzaju szkoleniach i wymianach o charakterze krajowym czy międzynarodowym (wymiana polsko-litewska, warsztaty polsko-niemiecko-białoruskie). Nie brakuje także przedsięwzięć stricte rozrywkowych (Międzynarodowy Dzień Sąsiada, imprezy taneczne o charakterze folklorystycznym). Studenckie Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej znakomicie łączy akademicką teorię z praktyką.

The Science Club of Intercultural Education as an example of beneficial combination of student practice and academic theory

The Science Club of Intercultural Education is a students’ organization which has been active unceasingly since 2003 at the University of Silesia, in the Faculty of Ethnology and Education in Cieszyn. Currently, there are 183 registered science clubs at the University of Silesia, out of which 6 (including the Science Club of Intercultural Education) function within the above mentioned faculty. The idea to establish the club came from Dr Alina Szczurek-Boruta (now UŚ Professor) and Dr Barbara Grabowska, who became its research supervisors. The Club implements projects of different (educational, scientific, social, cultural) nature and subject matter. The activity of the Club comprises: numerous academic conferences (on the issues of substitute parenthood, palliative care, tolerance, stereotypes, other cultures and nations), educational workshops (on e.g. tolerance, human rights, interculturalism, creation and creativity), voluntary activities (voluntary activity at hospital children wards), participation in various national and international training and exchange programmes (the Polish-Lithuanian exchange, the Polish-German-Belarussian workshops). Some entertainment undertakings take place as well (the International Day of Neighbour, folk dance events). The Science Club of Intercultural Education excellently combines academic theory and practice.

REFERENCES:

 • Aleksander T.: Funkcje edukacji dorosłych. „Edukacja Dorosłych” 1997, nr 1.
 • Barciak A.: Wyrósł z dobrego drzewa... Uniwersytet Śląski 1968–1998. Fakty, dokumenty, relacje. Katowice 1998, UŚ.
 • Bielska I.: Poznaj innego. „Magazyn Studentów Uniwersytetu Śląskiego”, maj 2007.
 • Czuchajowski L.: Studencki Ruch Naukowy w Uniwersytecie Śląskim. „Biule­tyn Informacyjny Uniwersytetu Śląskiego”, Katowice maj 1976.
 • Dokumentacja Działu Spraw Studenckich, ul Bankowa 12A, Katowice.
 • Dokumentacja KNEM.
 • Gancarz A.: Co znaczy dobra robota? „Po lekcjach”, Kraków 2009, zeszyt 34.
 • Gancarz A.: Studenckie Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej. W: L. Ka­sacova (red.): Inovacne trendy v edukacnej teorii a praxi. Banska Bystrica 2007, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica.
 • Gebel K.: Poznajmy Innego, czyli jak polscy studenci postrzegają inne narodo­wości. W: L. Kasacova (red.): Inovacne trendy v edukacnej teorii a praxi. Banska Bystrica 2007, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica.
 • Gebel T., Jas K.: Tolerancja przedmiotem studenckiej refleksji. „Wychowanie na co dzień” 2005, nr 9 (144).
 • Kronika KNEM.
 • Projekt „Trudne rozmowy o Czesławie Miłoszu – tolerancja, dialog, partner­ska współpraca” zarejestrowany pod numerem FPL1–065–2011 w dniu 11 kwietnia 2011 r. przez Komitet Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.
 • Regulamin przyznawania środków finansowych dla organizacji studenckich przez Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego z puli środków na dzia­łalność studencką. Katowice 2005.
 • knem.us.edu.pl

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart